Sociální činnost 75-41-M/01

Školní vzdělávací program
SOCIÁLNÍ ČINNOST

Logo

Název oboru vzdělávání: Sociální činnost
Kód: 75-41-M/01

Žáci tohoto oboru jsou připravováni zejména pro tyto činnosti:

 • činnosti přímé obslužné péče o klienty v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb
 • zajišťování osobní asistence a přímé obslužné péče u klientů v domácím prostředí
 • sociálně – výchovnou činnost zaměřenou na volnočasové, výchovné a aktivizační činnosti klientů
 • odborné činnosti v zařízeních poskytující služby: sociální prevence, depistážní činnosti, sociální poradenství a sociální rehabilitaci
 • poskytování sociálních služeb samostatným podnikáním
 • pracovat s PC
 • aktivní užívání cizího jazyka
 • aplikovat všechny své teoretické znalosti v praxi

UČEBNÍ PLÁN – rozepsaný podle předmětů

Název ŠVP: Sociální činnost
Kód a název oboru vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Platnost: od 1. 9. 2016 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kategorie vzdělávání

a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč. hod. v ročníku

Celkem vyuč. hod.

za studium

1.

2.

3.

4.

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY

32

33

32

28

 

Český jazyk

2

2

1

1

6

Literatura

1

1

2

2

6

1. cizí jazyk – anglický

3

3

3

3

12

2. další cizí jazyk – (německý nebo ruský)

0

0

3

3

6

Dějepis

2

1

0

0

3

Občanská nauka +

2

1

0

0

3

Fyzika

1

0

0

0

1

Chemie

1

0

0

0

1

Biologie a ekologie

2

0

0

0

2

Matematika

2

2

2

2

8

Matematická cvičení

0

0

2

2

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informatika +

2

2

0

1

5

Ekonomika +

0

0

2

2

4

Sociální politika

0

2

0

0

2

Právo +

0

0

2

2

4

Sociální služby *

2

2

2

0

6

Písemná komunikace a administrativa +

0

0

2

2

4

Zdravotní nauka

2

0

0

0

2

Pečovatelství

0

2

2

0

4

Učební praxe

0

4

2

0

6

Pedagogika

2

2

0

0

4

Speciální pedagogika

0

0

0

2

2

Sociální pedagogika *

0

3

1

2

6

Dramatické činnosti

2

0

0

0

2

Hudební činnosti

1

1

0

0

2

Sociální aktivizace klientů

0

0

2

0

2

Psychologie *

2

2

2

2

8

Speciální péče

1

1

0

0

2

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

0

0

1

2

3

Občanský základ

0

0

1

2

3

Informačně technologický základ

0

0

1

2

 

Seminář z cizího jazyka

0

0

1

2

 

Celkem

32

33

33

30

128

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve škole se vyučují tři cizí jazyky – anglický, německý a ruský. Žák si pro své vzdělávání na oboru Sociální činnost musí zvolit jazyky dva. Prvním cizím jazykem je vždy jazyk anglický, který se stává pro tento obor jazykem stěžejním. U druhého cizího jazyka si žák může vybrat ze dvou možností – jazyk německý nebo jazyk ruský.
 • Ve druhém a třetím ročníku je mezi povinné odborné předměty zařazena praxe. Praxe se vyučuje formou učební. Pro tyto účely je na škole speciálně vybavena učebna.
 • V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky bude škola žáky připravovat na zkoušku ze sociální pedagogiky a psychologie (v učebním plánu předměty označeny hvězdičkou), na praktickou zkoušku formou obhajoby maturitní práce, v níž budou žáci zpracovávat témata ze sociálních služeb (tento předmět je v učebním plánu označen hvězdičkou). Žáci se mohou rozhodnout i pro vykonání nepovinných maturitních zkoušek, volit mohou podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelkou školy a z nabídky MŠMT (tyto předměty jsou v plánu označeny křížkem).
 • O minimálním počtu žáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.
 • Předmět Speciální péče podporuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Slouží k rozvoji rozumových schopností, paměti, zlepšování orientačních, komunikačních a sociálních dovedností žáků. Podporuje práci s informačními a komunikačními technologiemi
   

Přehled využití týdnů ve školním roce:

Činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování podle rozpisu učiva

34

34

34

30

Lyžařský výcvikový kurz

1

0

0

0

Odborná praxe

0

2

2

2

Maturitní zkouška

0

0

0

2

Časová rezerva

5

4

4

3

Celkem týdnů

40

40

40

37

 

 

Soubory ke stažení:

Celý školní vzdělávací program: Sociální činnost 75-41-M/01.pdf
Dodatky: svp_2011-09-01_Socialni_Cinnost_-_Dodatky_75-41-M_01.pdf