2. kolo - obecné info

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - obecně - 2. kolo

Ke studiu přijímáme žáky s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami, autismem a mentálním postižením.

 

Přihláška ke vzdělávání musí být doručena do školy nejpozději 17.5.2019 (pátek).

 

Přijímací řízení na školní rok 2019/2020

 

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku.

 

Pro přijetí je nutné:

      

 1. Vyplnit si přihlášku, kterou zakoupíte v prodejně SEVT, a.s. na České 14, Brno, nebo si ji vytisknete zde.
  Název školy vepíšete: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2
  Obory s kódy vepíšete dle výběru:
  Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02
  Obchodní akademie 63-41-M/02
  Sociální činnost 75-41-M/01
  Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01
  Pečovatelské služby 75-41-E/01
  Prodavač 66-51-H/01
   
 2. Na přihlášce si musíte nechat potvrdit od lékaře svoji zdravotní způsobilost. Uvádíme podmínky zdravotní způsobilosti podle sbírky zákonů č.211/2010, nařízení vlády ze dne 31. května 2010 pro jednotlivé obory zde
 3. Na přihlášce si musíte od základní školy nechat potvrdit prospěch za 3 poslední pololetí ze školy, ve které žák plnil povinnou školní docházku. Pokud nejste již žákem školy, musíte k přihlášce doložit kopie vysvědčení z posledních tří pololetí, ve kterých jste plnili povinnou školní docházku.
 4. Musíte k přihlášce doložit Doporučení školského poradenského zařízení ze speciálně pedagogického centra SPC nebo pedagogicko psychologické poradny PPP. Toto doporučení Vám vydá SPC nebo PPP, ve kterém je Vaše dítě vedeno. Přehled SPC a PPP s jejich kontakty naleznete zde. Z Doporučení ŠPZ musí být také zřejmé, že uchazeč může být zařazen do školy, třídy nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona.
 5. Přihlášku je nutné doručit do školy tak, aby ve škole fyzicky byla nejpozději 1. března 2019. Přihlášku je možné poslat poštou na adresu Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, Brno 603 00, nebo ji můžete zanechat na vrátnici školy.
 6. Adresa pro doručování písemností z přijímacího řízení na přihlášce se uvádí ta, kde se uchazeč nachází (většinou je shodná s trvalým pobytem). Pokud má zákonný zástupce uchazeče zřízenou datovou schránku, musí uvést na přihlášce ID datové schránky. 
 7. Pozvánku na přijímací řízení (jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika u maturitních oborů, pohovor u oborů zakončených závěrečnou zkouškou), dostanete již s konkrétními informacemi 14 dní před konáním přijímacího řízení.
 8. Po zveřejnění výsledků o přijetí musíte svůj úmysl vzdělávat se na naší škole doložit odevzdáním zápisového lístku. Odevzdání musí provést zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Stručné informace, kde dostanete zápisový lístek, naleznete zde.

 

Náležitosti pro přijímací řízení na školní rok 2019/2020 - obecně

Obory zakončené maturitní zkouškou (stupeň vzdělání střední s maturitní zkouškou):

Do oborů níže jmenovaných, zakončených maturitní zkouškou, přijímáme uchazeče, kteří splní uvedená kritéria. 

 

Obory:

 • Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 
 • Sociální činnost 75-41-M/01
 • Obchodní akademie 63-41-M/02

Kritéria:

 1. Průměrný prospěch z posledních tří pololetí, kde si žák plnil povinnou školní docházku.
 2. Doporučení školského poradenského zařízení (SPC či PPP).
 3. Jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

Termíny přijímacích zkoušek: 30.5.2019 - pozvánka bude zaslána poštou.

 

Obory zakončené závěrečnou zkouškou (stupeň vzdělání střední s výučním listem):

Do oborů níže jmenovaných, zakončených závěrečnou zkouškou, přijímáme uchazeče, kteří splní uvedená kritéria. 

 

Obory:

 • Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01
 • Pečovatelské služby 75-41-E/01­
 • Prodavač 66-51-H/01 

Kritéria:

1. Průměrný prospěch z posledních tří pololetí, kde si žák plnil povinnou školní docházku

2. Doporučení školského poradenského zařízení (SPC či PPP)

3. Ústní pohovory zaměřené na důvod vybrání si oboru

4. Test z matematiky a českého jazyka (obory: Rekondiční a sportovní masér, Prodavač)

 

Termíny ústních pohovorů: 30.5.2019 - pozvánka bude zaslána poštou.

 

Podrobná kritéria pro přijetí naleznete aktualizovaná na stránkách školy v záložce Přijímací zkoušky -> Kritéria pro přijetí.