Vytvořeno dne 19.04.2021 10:33, RNDr. Dana Švihálková


Informace o termínech a organizaci zápisu, kritéria pro přijetí

Formuláře ke stažení, Žádost o odklad školní docházkyŽádost o přijetí do základní školy

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání

(zápis k povinné školní docházce)

ve Střední škole, základní škole a mateřské škole pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 pro školní rok 2021/2022

 

Čj. V 176- ZŠ-247/21

 

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 svou ředitelkou zveřejňuje následující informace související
se zápisem do prvního ročníku základního vzdělávání (zápisem k povinné školní docházce, dále jen „zápis“) pro školní rok 2021/2022
:

 

 1. místo a doba zápisu
 2. podmínky přijetí
 3. kritéria pro přijímání žáků
 4. počet žáků, které je možné přijmout
 5. popis formální části zápisu
 6. možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte

 

1.       Místo a doba zápisu

Místo zápisu:   Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně    znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Adresa:            Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno

Doba zápisu:   od 16. 4. 2021 do 23. 4. 2021

Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pro doručení žádosti o přijetí k povinné školní docházce jsou určeny tyto   varianty:

 • Osobním předáním na podatelně školy s možností kontroly
 • Datovou schránkou
 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny školy
 • Poštou na adresu školy
 • Předáním na vrátnici školy bez možnosti kontroly

Datová schránka: tgwya9d

Elektronická adresa podatelny: sekretariat@sss-ou.cz
Adresa školy
: SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, Brno, 603 00 

Platné formuláře k zápisu k povinné školní docházce nebo odkladu povinné školní docházky budou ke stažení na webových stránkách školy, případně v listinné podobě k vyzvednutí na vrátnici školy na adrese Kamenomlýnská 2, Brno od 1. 4. do 23. 4. 2021 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Pro doručení žádostí o přijetí k povinné školní docházce osobní formou na podatelnu se stanovuje období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 16. 4. 2021 do 23. 4. 2021 po předchozí telefonické dohodě.

Telefonní čísla: 607286281, 721470459

 

Pro doručení žádostí o přijetí k povinné školní docházce dálkovou formou se stanovuje období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 16. 4. 2021 do 23. 4. 2021. Při doručení přihlášky dálkovou formou je rozhodující datum podání (odeslání nejpozději 23. 4. 2021 do 24:00 hodin).

2.       Podmínky přijetí uchazečů

 

Podmínkou přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, jsou následující

 

 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je doložena doporučením školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání v základní škole zřízené pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem; z uvedeného doporučení má být zřejmý typ znevýhodnění dítěte a předpokládaný stupeň podpůrných opatření následně poskytovaných v průběhu základního vzdělávání (uvedené doporučení zajistí zákonný zástupce uchazeče)

 

 1. v případě, že má být uchazeč vzděláván podle vzdělávacího programu základní školy speciální, je dále žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doložena doporučením školského poradenského zařízení, jehož obsahem je doporučení vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu základní školy speciální (uvedené doporučení zajistí zákonný zástupce uchazeče)

 

 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je doložena formulářem o poučení o:
 • organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným školou, která není zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách
 • struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče
 • možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených
  pro vzdělávání žáka
 • dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
  na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka 
 • možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění

které obsahuje podpis zákonného zástupce žáka stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl (informování a vyhotovení poučení zajišťuje Střední škola, základní škola
a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2)

v případě žádosti o vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu základní školy speciální informováním zákonného zástupce uchazeče o:

 • organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným školou, která není zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách
 • struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče
 • možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených
  pro vzdělávání žáka
 • dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
  na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka 
 • rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výsledcích vzdělávání
 • dopadech vzdělávání na možnosti dalšího vzdělávání a profesního uplatnění žáka

 

a informovaný souhlas zákonného zástupce uchazeče se vzděláváním žáka podle vzdělávacího programu základní školy speciální obsahující písemné vyhotovení poučení s odpovídajícími informacemi a podpis zákonného zástupce uchazeče stvrzující,
že uvedeným informacím porozuměl (informování a informovaný souhlas zajišťuje Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2).

 

3.       Kritéria pro přijetí uchazečů

 

Uchazeči, kteří splňují výše uvedené podmínky

 • přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, podle RVP – ZV  nebo
 • přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, podle RVP – ZŠS 

 

jsou posuzováni podle následujících kritérií

 

 

Kritérium

okamžik, ke kterému se posuzuje splnění kritéria

3.1

Přednostně jsou přijati uchazeči s typem znevýhodnění, pro který bude zřízena určitá třída.

ke dni vydání rozhodnutí

3.2

Jestliže nejsou přijati všichni uchazeči uvedení v bodě 3.1, pak jsou přednostně přijati uchazeči s typem znevýhodnění, pro který bude zřízena určitá třída, kteří jsou dětmi mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.

ke dni vydání rozhodnutí

3.3

Jestliže nejsou přijati všichni uchazeči uvedení v bodě 3.2, jsou přednostně přijati uchazeči s typem znevýhodnění, pro který bude zřízena určitá třída, kteří jsou dětmi mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, a to v závislosti na délce předškolního vzdělávání v mateřské škole tj. přednostně je přijímán uchazeč s delší dobou vzdělávání v mateřské škole.

ke dni přijetí k předškolnímu vzdělávání uvedeném v Rozhodnutí o přijetí

3.4.

Jestliže nejsou přijati všichni uchazeči uvedení v bodě 3.3, jsou přednostně přijati uchazeči s typem znevýhodnění, pro který bude zřízena určitá třída, kteří jsou dětmi mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2,
 a to v závislosti na předpokládaném stupni podpůrných opatření, tj. v případě shodné délky předškolního vzdělávání uchazečů v mateřské škole je přednostně přijímán uchazeč s vyšším předpokládaným stupněm podpůrných opatření.

ke dni vydání rozhodnutí

3.5

Jestliže jsou přijati všichni uchazeči uvedení v bodě 3.2 (uchazeči s typem znevýhodnění, pro které bude zřízena určitá třída, kteří jsou současně dětmi mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2), jsou přijímáni ke vzdělávání uchazeči s typem znevýhodnění, pro který bude zřízena určitá třída, kteří nejsou dětmi mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2. Přednostně jsou přijímáni uchazeči s vyšším předpokládaným stupněm podpůrných opatření.

ke dni vydání rozhodnutí

3.6

Jestliže jsou přijati všichni uchazeči uvedení v bodě 3.1, pak jsou přijati uchazeči s jiným typem znevýhodnění (než je znevýhodnění žáků, pro které je zřízena daná třída), přičemž jejich počet nesmí přesáhnout počet 3 žáků ve třídě.

ke dni vydání rozhodnutí

3.7

Jestliže nejsou přijati všichni uchazeči s jiným typem znevýhodnění uvedení v bodě 3.6, pak jsou přednostně přijati uchazeči, kteří jsou dětmi mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.

ke dni vydání rozhodnutí

3.8

Jestliže nejsou přijati všichni uchazeči uvedení v bodě 3.7, jsou přednostně přijati uchazeči s jiným typem znevýhodnění (než je znevýhodnění žáků, pro které je zřízena daná třída) a kteří jsou dětmi mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, a to v závislosti na předpokládaném stupni podpůrných opatření, tj. přednostně je přijímán uchazeč s vyšším stupněm podpůrných opatření.

ke dni vydání rozhodnutí

3.9

Jestliže jsou přijati všichni uchazeči uvedení v bodě 3.7 (uchazeči s jiným typem znevýhodnění než je znevýhodnění, pro které je zřízena určitá třída, kteří jsou současně dětmi mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2), jsou přijímáni ke vzdělávání uchazeči s jiným typem znevýhodnění než je znevýhodnění, pro které je zřízena určitá třída, kteří nejsou dětmi mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2. Přednostně jsou přijímáni uchazeči s vyšším předpokládaným stupněm podpůrných opatření.

ke dni vydání rozhodnutí

4.0

V případě shodné situace uchazečů uvedených v bodě 3.4, 3.5 a 3. 8. a 3.9 je přijatý uchazeč určen losováním.  z výše popsaných bodů je přijatý uchazeč určen losováním (přijat je vylosovaný uchazeč). Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitelky Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, v den určený ředitelkou školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ke dni vydání rozhodnutí

 

 

4.       Počet žáků, které je možné přijmout

 

Předpokládaný počet žáků základní školy, které je možné přijmout:                      16 žáků

Předpokládaný počet žáků základní školy vzdělávajících se podle

vzdělávacího programu základní školy speciální:                                                    3 žáci

 

 

5.       Popis formální části zápisu

 

 1.  Způsob podání :

 

1.  Osobním předáním na podatelně školy s možností kontroly

 1. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) doručí vyplněnou žádost (přihlášku) o přijetí k základnímu vzdělávání svého dítěte nebo ji s pomocí zaměstnance školy vyplní
  ve škole.

K žádosti připojí doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem
je doporučení ke vzdělávání v základní škole zřízené pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem; z uvedeného doporučení má být zřejmý typ znevýhodnění dítěte a předpokládaný stupeň podpůrných opatření následně poskytovaných v průběhu základního vzdělávání.

 

 1. Pokud se má uchazeč vzdělávat podle vzdělávacího programu základní školy speciální, zákonný zástupce k žádosti o vzdělávání uchazeče podle vzdělávacího programu základní školy speciální připojí doporučení školského poradenského zařízení, jehož obsahem je doporučení vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu základní školy speciální.

 

 1. V případě, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální není doložena doporučením školského poradenského zařízení, je zákonný zástupce uchazeče vyzván k doplnění žádosti v určité lhůtě.

 

 1. Zákonný zástupce je informován a poučen o
 • organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným ve škole, která není zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách
 • struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče
 • možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených
  pro vzdělávání žáka
 • dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
  na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka 
 • možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění

Zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným informacím porozuměl.

 

Zákonný zástupce uchazeče, který má být vzděláván podle vzdělávacího programu základní školy speciální bude informován a poučen o

 • organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným školou, která není zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách
 • struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče
 • možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených
  pro vzdělávání žáka
 • dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
  na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka 
 • rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výsledcích vzdělávání
 • dopadech vzdělávání na možnosti dalšího vzdělávání a profesního uplatnění žáka

 

Zákonný zástupce uchazeče uděluje informovaný souhlas se vzděláváním žáka podle vzdělávacího programu základní školy speciální. Záznam o informování bude součástí spisu.

Následně pak zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným informacím porozuměl.

 

 1. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutím, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, o možnosti odkladu povinné školní docházky. Informace jsou zákonnému zástupci dítěte předány v písemné podobě.

 

2. Datovou schránkou  - tgwya9d

 1. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) doručí vyplněnou žádost (přihlášku) o přijetí k základnímu vzdělávání svého dítěte datovou schránkou. K žádosti připojí doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání v základní škole zřízené pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem;

z uvedeného doporučení má být zřejmý typ znevýhodnění dítěte a předpokládaný stupeň podpůrných opatření následně poskytovaných v průběhu základního vzdělávání.

 1. Pokud se má uchazeč vzdělávat podle vzdělávacího programu základní školy speciální, zákonný zástupce k žádosti o vzdělávání uchazeče podle vzdělávacího programu základní školy speciální připojí doporučení školského poradenského zařízení, jehož obsahem je doporučení vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu základní školy speciální.
   
 2. V případě, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální není doložena doporučením školského poradenského zařízení, bude zákonný zástupce uchazeče vyzván k doplnění žádosti v určité lhůtě.
 3. Následně – nejpozději do 7 dnů od doručení přihlášky – bude zákonný zástupce kontaktován pověřeným pracovníkem školy a bude informován a poučen o
 • organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným ve škole, která není zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách
 • struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče
 • možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených
  pro vzdělávání žáka
 • dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
  na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka 
 • možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.

Záznam o informování bude součástí spisu.

Následně pak zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným informacím porozuměl.

Zákonný zástupce uchazeče, který má být vzděláván podle vzdělávacího programu základní školy speciální bude informován a poučen o

 • organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným školou, která není zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách
 • struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče
 • možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených
  pro vzdělávání žáka
 • dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
  na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka 
 • rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výsledcích vzdělávání
 • dopadech vzdělávání na možnosti dalšího vzdělávání a profesního uplatnění žáka

Zákonný zástupce uchazeče uděluje informovaný souhlas se vzděláváním žáka podle vzdělávacího programu základní školy speciální. Záznam o informování bude součástí spisu.

Následně pak zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným informacím porozuměl.

 1. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, o možnosti odkladu povinné školní docházky. Informace jsou zákonnému zástupci dítěte předány v písemné podobě společně s formulářem informování a poučení. Podepsaný formulář doručí zákonný zástupce bezodkladně zpět škole.

 

 1. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny škol sekretariat@sss-ou.cz
 1. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) doručí vyplněnou žádost (přihlášku) o přijetí     k základnímu vzdělávání svého dítěte elektronicky na adresu podatelny školy. K žádosti připojí doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání

  v základní škole zřízené pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým    postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem;

z uvedeného doporučení má být zřejmý typ znevýhodnění dítěte a předpokládaný stupeň podpůrných opatření následně poskytovaných v průběhu základního vzdělávání.

 1. Pokud se má uchazeč vzdělávat podle vzdělávacího programu základní školy speciální, zákonný zástupce k žádosti o vzdělávání uchazeče podle vzdělávacího programu základní školy speciální připojí doporučení školského poradenského zařízení, jehož obsahem je doporučení vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu základní školy speciální.

 

 1. V případě, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální není doložena doporučením školského poradenského zařízení, bude zákonný zástupce uchazeče vyzván k doplnění žádosti v určité lhůtě.

 

 1. Následně – nejpozději do 7 dnů od doručení přihlášky – bude zákonný zástupce kontaktován pověřeným pracovníkem školy a bude informován a poučen o:
 • organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným ve škole, která není zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách,
 • struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče,
 • možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených
  pro vzdělávání žáka,
 • dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
  na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka 
 • možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.

 

Záznam o informování bude součástí spisu.

Následně pak zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným informacím porozuměl.

 

Zákonný zástupce uchazeče, který má být vzděláván podle vzdělávacího programu základní školy speciální bude informován a poučen o

 • organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným školou, která není zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách
 • struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče
 • možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených
  pro vzdělávání žáka
 • dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
  na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka 
 • rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výsledcích vzdělávání
 • dopadech vzdělávání na možnosti dalšího vzdělávání a profesního uplatnění žáka

 

Zákonný zástupce uchazeče uděluje informovaný souhlas se vzděláváním žáka podle vzdělávacího programu základní školy speciální. Záznam o informování bude součástí spisu.

Následně pak zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným informacím porozuměl.

 

 1. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutím, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, o možnosti odkladu povinné školní docházky. Informace jsou zákonnému zástupci dítěte předány v písemné podobě společně s formulářem informování a poučení. Podepsaný formulář doručí zákonný zástupce bezodkladně zpět škole.

 

 1. Poštou na adresu školy – lze použít i zkrácený název školy:

SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, Brno, 603 00 

 1. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) doručí vyplněnou žádost (přihlášku) o přijetí k základnímu vzdělávání svého dítěte na adresu školy. K žádosti připojí doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání v základní škole zřízené pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem; z uvedeného doporučení má být zřejmý typ znevýhodnění dítěte a předpokládaný stupeň podpůrných opatření následně poskytovaných v průběhu základního vzdělávání

 

 1. Pokud se má uchazeč vzdělávat podle vzdělávacího programu základní školy speciální, zákonný zástupce k žádosti o vzdělávání uchazeče podle vzdělávacího programu základní školy speciální připojí doporučení školského poradenského zařízení, jehož obsahem je doporučení vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu základní školy speciální

 

 

 1. V případě, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální není doložena doporučením školského poradenského zařízení, bude zákonný zástupce uchazeče vyzván k doplnění žádosti v určité lhůtě.

 

 1. Následně – nejpozději do 7 dnů od doručení přihlášky – bude zákonný zástupce kontaktován pověřeným pracovníkem školy informován a poučen o
 • organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným ve škole, která není zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách,
 • struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče,
 • možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených
  pro vzdělávání žáka,
 • dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
  na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka 
 • možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.

 

Záznam o informování bude součástí spisu.

Následně pak zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným informacím porozuměl.

Zákonný zástupce uchazeče, který má být vzděláván podle vzdělávacího programu základní školy speciální bude informován a poučen o

 • organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným školou, která není zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách
 • struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče
 • možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených
  pro vzdělávání žáka
 • dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
  na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka 
 • rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výsledcích vzdělávání
 • dopadech vzdělávání na možnosti dalšího vzdělávání a profesního uplatnění žáka

 

Zákonný zástupce uchazeče uděluje informovaný souhlas se vzděláváním žáka podle vzdělávacího programu základní školy speciální. Záznam o informování bude součástí spisu.

Následně pak zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným informacím porozuměl.

 

 1. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutím, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, o možnosti odkladu povinné školní docházky. Informace jsou zákonnému zástupci dítěte předány v písemné podobě společně s formulářem informování a poučení. Podepsaný formulář doručí zákonný zástupce bezodkladně zpět škole.

 

 1. Předáním na vrátnici školy bez možnosti kontroly

 

Zákonný zástupce zajistí doručení vyplněné žádosti o přijetí včetně doporučení školského poradenského zařízení v zalepené obálce na vrátnici školy

 

 1. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) zajistí doručení vyplněné žádosti (přihlášky) o přijetí k základnímu vzdělávání svého dítěte

K žádosti připojí doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem
je doporučení ke vzdělávání v základní škole zřízené pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem; z uvedeného doporučení má být zřejmý typ znevýhodnění dítěte a předpokládaný stupeň podpůrných opatření následně poskytovaných v průběhu základního vzdělávání.

 

b)    Pokud se má uchazeč vzdělávat podle vzdělávacího programu základní školy speciální, zákonný zástupce k žádosti o vzdělávání uchazeče podle vzdělávacího programu základní školy speciální připojí doporučení školského poradenského zařízení, jehož obsahem je doporučení vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu základní školy speciální.

 

 1. Zákonný zástupce je informován a poučen o
 • organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným ve škole, která není zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách
 • struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče
 • možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených
  pro vzdělávání žáka
 • dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
  na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka 
 • možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění

Zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným informacím porozuměl.

 

Zákonný zástupce uchazeče, který má být vzděláván podle vzdělávacího programu základní školy speciální bude informován a poučen o

 • organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným školou, která není zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách
 • struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče
 • možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených
  pro vzdělávání žáka
 • dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
  na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka 
 • rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výsledcích vzdělávání
 • dopadech vzdělávání na možnosti dalšího vzdělávání a profesního uplatnění žáka

 

Zákonný zástupce uchazeče uděluje informovaný souhlas se vzděláváním žáka podle vzdělávacího programu základní školy speciální. Záznam o informování bude součástí spisu.

Následně pak zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným informacím porozuměl.

 

 1. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutím, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, o možnosti odkladu povinné školní docházky. Informace jsou zákonnému zástupci dítěte předány v písemné podobě.

 

 

 1.   Organizace setkání přijatých uchazečů

 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli

a prostory školy (motivační část). O termínu setkání bude zákonný zástupce informován písemně a současně budou informace o setkání uveřejněny na webových stránkách školy.

 

          Možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte

 

Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte,
a to od 16. 4. do  30. 4. 2021.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky je povinně doložena buď

 1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře

nebo

 1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a klinického psychologa.

 

Preferuje se distanční forma obdobně jako u zápisu k povinné školní docházce - datová schránka, email s elektronickým podpisem nebo pošta, viz bod č. 1.

V případě, že žádost o odklad povinné školní docházky není doložena doporučením školského poradenského zařízení a doporučením lékaře nebo klinického psychologa, bude zákonný zástupce uchazeče vyzván k doplnění žádosti v určité lhůtě.

 

Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je ke stažení na webových stránkách školy, případně v listinné podobě k vyzvednutí na vrátnici školy na adrese Kamenomlýnská 2, Brno od 1. 4. do 23. 4. 2021 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

 

 

V Brně dne 20. 3. 2021                                                         Ing. Soňa Šestáková

      ředitelka školy