Vytvořeno dne 10.05.2021 21:03, Mgr. Dagmar Pelikánová


Preventivní testování se v mateřské škole provádí ode dne 12. dubna 2021.

Dítěti je umožněna od 12. 4. 2021 osobní přítomnost v mateřské škole pouze tehdy, pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a v určených dnech podstoupí vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

 

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně – vždy v pondělí a čtvrtek s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte.

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Škola má od zřizovatele k dispozici testy SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold immunochromatography), testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
Instruktážní video k provedení testu zde najdete na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=lJ77YaWe4xE

V případě testování dětí mateřské školy bude testování asistovat zákonný zástupce (jiná osoba musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

V testovací místnosti bude přítomna dohlížející osoba, pověřený pedagogický pracovník školy, který bude poskytovat informace testovaným o průběhu odběru, kontrolovat správnost provedení samoodběru, dohlížet na dodržení potřebného času k vyhodnocení v délce 15 minut a zaznamenávat výsledky testů.

Pro testování dětí 1. a 2. třídy mateřské školy je určena šatna v přízemí (po příchodu do budovy vlevo od schodů), pro testování dětí 3. a 4. třídy mateřské školy je určena šatna u vchodu od výtahu. Obě místnosti budou viditelně označeny.

Testovací místnosti budou vybaveny doporučenými pomůckami a potřebným materiálem

Testování bude zahájeno vždy v 7:00 hodin a bude probíhat do 8:30 hodin. Samotné provedení testu včetně vyhodnocení odhadujeme na 20 minut, v místnosti pro testování mohou být současně maximálně 4 děti s doprovodem.

Zákonný zástupce vyčká společně s dítětem do vyhodnocení testu v místnosti (odhadujeme 20 minut), nikam neodchází.

Po vyhodnocení, v případě negativního výsledku testu, dítě zákonný zástupce předá učitelce třídy obvyklým způsobem.

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Zákonný zástupce nebo pověřená osoba s dítětem bezodkladně opustí školu. Zákonný zástupce dítěte je pak povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost. Ten je povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

V případě, že dítě má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, tak se dětem, které byly 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s tímto dítětem, neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.

Osobní přítomnost na vzdělávání bude opětovně umožněna v případě, že dítě s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného antigenním testem, je zákonný zástupce dítěte povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, které byly ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, ze seznamu karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

 

Dítě se netestuje, pokud zákonný zástupce doloží, že:

  1. prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něho doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
     
  2. má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů,
     
  3. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Přímý odkaz na videonávod na YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=lJ77YaWe4xE