Vytvořeno dne 24.04.2021 09:31, Mgr. Dagmar Pelikánová


Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 svou ředitelkou zveřejňuje následující informace související se zápisem do mateřské školy (zápisem k předškolnímu vzdělávání - dále jen „zápis“) pro školní rok 2021/2022.

 1. místo a doba zápisu
 2. podmínky přijetí
 3. kritéria pro přijímání dětí
 4. počet dětí, které je možné přijmout
 5. popis formální části zápisu
   

1.      Místo a doba zápisu

Místo zápisu: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Doba: 3. 5. 2021 – 13. 5. 2021

Adresa: Brno, Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno

Budova: budova mateřské školy B1

 

Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pro doručení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou určeny tyto   varianty:

Osobním předáním na podatelně školy s možností kontroly
Datovou schránkou
E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny školy
Poštou na adresu školy
Předáním na vrátnici školy bez možnosti kontroly

Datová schránka: tgwya9d

Elektronická adresa podatelny: sekretariat@sss-ou.cz

Adresa školy: SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, Brno, 603 00

Přihláška ke stažení ZDE

 

Přihláška k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole je ke stažení na webových stránkách školy, případně v listinné podobě k vyzvednutí na vrátnici školy na adrese Kamenomlýnská 2, Brno od 15. 4. do 13. 5. 2021 v době od 8:00 do 16:00 hodin.

Pro doručení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání osobní formou na podatelnu
se stanovuje období v rozmezí od 3. 5. 2021 do 13. 5. 2021 po předchozí telefonické dohodě, telefonní číslo: 721470459

 

Pro doručení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání dálkovou formou se stanovuje období v rozmezí od 3. 5. 2021 do 13. 5. 2021. Při doručení přihlášky dálkovou formou
je rozhodující datum podání (odeslání nejpozději 13. 5. 2021).

 

2.      Podmínky přijetí uchazečů

Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, jsou následující:

 1. Vyplněná přihláška k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
   
 2. Pouze na uchazeče, kteří od 1. 9. 2021 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. na děti, které před 1. 9. 2021 nedosáhly pátého roku věku), se vztahuje následující podmínka přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2: uchazeč doloží potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

  Uchazeči, kteří od 1. 9. 2021 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které před 1. 9. 2021 dosáhly pátého roku věku), potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, nepředkládají.
   
 3. Doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání v mateřské škole zřízené pro děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem;
  z uvedeného doporučení má být zřejmý typ znevýhodnění dítěte a předpokládaný stupeň podpůrných opatření následně poskytovaných v průběhu předškolního vzdělávání. Uvedené doporučení zajistí zákonný zástupce uchazeče.
   
 4. Přihláška k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole je doložena poučením o organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným školou, která není zřízena pro děti dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách, struktuře školního vzdělávacího programu, možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání dítěte, dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu dítěte a možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění, které obsahuje podpis zákonného zástupce uchazeče stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl (informování a vyhotovení poučení zajišťuje Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2).
  Uchazeči, kteří nesplní alespoň jednu z výše uvedených podmínek přijetí k předškolnímu vzdělávání, nebudou přijati.

 

3.      Kritéria pro přijetí uchazečů

Uchazeči, kteří splňují výše uvedené podmínky přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, jsou posuzováni podle následujících kritérií:

 

Kritérium

okamžik, ke kterému se posuzuje splnění kritéria

3.1

Přednostně jsou přijati uchazeči, kteří plní povinnost předškolního vzdělávání (děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pěti let), jejichž sourozenec se již vzdělává v některé ze škol, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.

plnění povinnosti předškolního vzdělávání – ke dni 31. 08. 2021

vzdělávání sourozence – ke dni vydání rozhodnutí

3.2

Jestliže nejsou přijati všichni uchazeči uvedení v bodě 3.1, jsou přednostně přijati ti z nich, u kterých
se předpokládá vyšší stupeň podpůrných opatření.

ke dni vydání rozhodnutí

3.3

Jestliže jsou přijati všichni uchazeči uvedení v bodě 3.1, pak jsou přednostně přijati uchazeči, kteří plní povinnost předškolního vzdělávání (děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pěti let).

ke dni 31. 08. 2021

 

3.4

Jestliže nejsou přijati všichni uchazeči uvedení v bodě 3.3, jsou přednostně přijati ti z nich, u kterých
se předpokládá vyšší stupeň podpůrných opatření.

ke dni vydání rozhodnutí

3.5

Jestliže jsou přijati všichni uchazeči uvedení v bodě
3. 3, pak jsou přijati další uchazeči ve věku od tří let, jejichž sourozenec se již vzdělává v některé ze škol, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola
a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.

ke dni 31. 08. 2021

vzdělávání sourozence – ke dni vydání rozhodnutí

3.6

Jestliže jsou přijati všichni uchazeči uvedení v bodě
3.5, pak jsou přijati další uchazeči ve věku od tří let.

ke dni 31. 08. 2021

 

3.7

Jestliže nejsou přijati všichni uchazeči uvedení v bodě 3.6, jsou přednostně přijati ti z nich, u kterých
se předpokládá vyšší stupeň podpůrných opatření.

ke dni vydání rozhodnutí

3.8

Jestliže jsou přijati všichni uchazeči uvedení v bodě 3.6, pak jsou přijati další uchazeči mladší tří let
od nejstarších po nejmladší.

ke dni 31. 08. 2021

3.9

V případě shodné situace uchazečů uvedených ve výše popsaných bodech 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 a 3.8 je přijatý uchazeč určen losováním (přijat je vylosovaný uchazeč). Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitelky Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, v den určený ředitelkou školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ke dni vydání rozhodnutí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchazeči, kteří splňují podmínky přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, jsou na základě výše uvedených kritérií seřazeni sestupně (nejúspěšnější
se umístí na prvním místě, nejméně úspěšný se umístí na posledním místě).

 

5.         Počet dětí, které je možné přijmout

Předpokládaný počet dětí mateřské školy, které je možné přijmout:  12 dětí

 

6.          Popis formální části zápisu

A) Způsob podání :

1.  Osobním předáním na podatelně školy s možností kontroly

 1. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) doručí vyplněnou žádost (přihlášku) o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte nebo ji s pomocí zaměstnance školy vyplní ve škole.
  Pouze na uchazeče, kteří od 1. 9. 2021 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. na děti, které před 1. 9. 2021 nedosáhly pátého roku věku), se vztahuje následující podmínka k přijetí předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2: uchazeč doloží potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
   
 2. K žádosti připojí doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání v mateřské škole zřízené pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem;
  z uvedeného doporučení má být zřejmý typ znevýhodnění dítěte a předpokládaný stupeň podpůrných opatření následně poskytovaných v průběhu předškolního vzdělávání.
   
 3. V případě, že žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání není doložena doporučením školského poradenského zařízení nebo v případě uchazeče, který neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. uchazeč, který před 1. 9. 2021 nedosáhl pátého roku věku) potvrzením lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, je zákonný zástupce uchazeče vyzván k doplnění žádosti v určité lhůtě.
   
 4. Zákonný zástupce je informován a poučen o:
  - organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným ve škole, která není zřízena pro žáky dle
    § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách
  - struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče
  - možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání žáka dopadech
     vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
  - na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka 
  - možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění
  Zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným informacím porozuměl.
   
 5. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Informace jsou zákonnému zástupci dítěte předány v písemné podobě.

 

2. Datovou schránkou  - tgwya9d

 1. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) doručí vyplněnou žádost (přihlášku) o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte datovou schránkou.
  Pouze na uchazeče, kteří od 1. 9. 2021 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. na děti, které před 1. 9. 2021 nedosáhly pátého roku věku), se vztahuje následující podmínka přijetí předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2: uchazeč doloží potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
   
 2. K žádosti připojí doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání v mateřské škole zřízené pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem;
  z uvedeného doporučení má být zřejmý typ znevýhodnění dítěte a předpokládaný stupeň podpůrných opatření následně poskytovaných v průběhu předškolního vzdělávání.
   
 3. V případě, že žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání není doložena doporučením školského poradenského zařízení nebo v případě uchazeče, který neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. uchazeč, který před 1. 9. 2021 nedosáhl pátého roku věku) potvrzením lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, je zákonný zástupce uchazeče vyzván k doplnění žádosti v určité lhůtě.
   
 4. Následně – nejpozději do 7 dnů od doručení přihlášky – bude zákonný zástupce kontaktován pověřeným pracovníkem školy a bude informován a poučen o:
  - organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným ve škole, která není zřízena pro žáky dle 
    § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách
  - struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče
  - možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání žáka
  - dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona na možnosti rozvoje vzdělávacího
    potenciálu žáka 
  - možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.

  Záznam o informování bude součástí spisu.
  Následně pak zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným informacím porozuměl.
   
 5. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Informace jsou zákonnému zástupci dítěte předány v písemné podobě společně s formulářem informování a poučení. Podepsaný formulář doručí zákonný zástupce bezodkladně zpět škole.

 

3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny školy sekretariat@sss-ou.cz

 1. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) doručí vyplněnou žádost (přihlášku) o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte elektronicky na adresu podatelny školy.
  Pouze na uchazeče, kteří od 1. 9. 2021 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. na děti, které před 1. 9. 2021 nedosáhly pátého roku věku), se vztahuje následující podmínka přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2: uchazeč doloží potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
   
 2. K žádosti připojí doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání v mateřské škole zřízené pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem;
  z uvedeného doporučení má být zřejmý typ znevýhodnění dítěte a předpokládaný stupeň podpůrných opatření následně poskytovaných v průběhu předškolního vzdělávání.
   
 3. V případě, že žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání není doložena doporučením školského poradenského zařízení nebo v případě uchazeče, který neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. uchazeč, který před 1. 9. 2021 nedosáhl pátého roku věku) potvrzením lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, je zákonný zástupce uchazeče vyzván k doplnění žádosti v určité lhůtě.
   
 4. Následně – nejpozději do 7 dnů od doručení přihlášky – bude zákonný zástupce kontaktován pověřeným pracovníkem školy a bude informován a poučen o:
  - organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným ve škole, která není zřízena pro žáky dle
    § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách
  - struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče
  - možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání žáka
  - dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona na možnosti rozvoje vzdělávacího
    potenciálu žáka 
  - možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.

  Záznam o informování bude součástí spisu.
  Následně pak zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným informacím porozuměl.
  Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Informace jsou zákonnému zástupci dítěte předány v písemné podobě společně s formulářem informování a poučení. Podepsaný formulář doručí zákonný zástupce bezodkladně zpět škole.

 

4. Poštou na adresu školy – lze použít i zkrácený název školy:

SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, Brno, 603 00 

 1. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) doručí vyplněnou žádost (přihlášku) o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte na adresu školy.
  Pouze na uchazeče, kteří od 1. 9. 2021 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. na děti, které před 1. 9. 2021 nedosáhly pátého roku věku), se vztahuje následující podmínka přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2: uchazeč doloží potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
   
 2. K žádosti připojí doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání v mateřské škole zřízené pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem;
  z uvedeného doporučení má být zřejmý typ znevýhodnění dítěte a předpokládaný stupeň podpůrných opatření následně poskytovaných v průběhu předškolního vzdělávání.
   
 3. V případě, že žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání není doložena doporučením školského poradenského zařízení nebo v případě uchazeče, který neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. uchazeč, který před 1. 9. 2021 nedosáhl pátého roku věku) potvrzením lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, je zákonný zástupce uchazeče vyzván k doplnění žádosti v určité lhůtě.
   
 4. Následně – nejpozději do 7 dnů od doručení přihlášky – bude zákonný zástupce kontaktován pověřeným pracovníkem školy a bude informován a poučen o:
  - organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným ve škole, která není zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách
  - struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče
  - možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání žáka
  - dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
  - na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka 
  - možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.

  Záznam o informování bude součástí spisu. Následně pak zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným informacím porozuměl.
   
 5. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Informace jsou zákonnému zástupci dítěte předány v písemné podobě společně s formulářem informování a poučení. Podepsaný formulář doručí zákonný zástupce bezodkladně zpět škole.

 

5. Předáním na vrátnici školy bez možnosti kontroly

 1. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) zajistí doručení vyplněné žádosti (přihlášky) o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte v zalepené obálce na vrátnici školy.  
  Pouze na uchazeče, kteří od 1. 9. 2021 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. na děti, které před 1. 9. 2021 nedosáhly pátého roku věku), se vztahuje následující podmínka přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2: uchazeč doloží potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
   
 2. K žádosti připojí doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání v mateřské škole zřízené pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem;
  z uvedeného doporučení má být zřejmý typ znevýhodnění dítěte a předpokládaný stupeň podpůrných opatření následně poskytovaných v průběhu předškolního vzdělávání.
   
 3. V případě, že žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání není doložena doporučením školského poradenského zařízení nebo v případě uchazeče, který neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. uchazeč, který před 1. 9. 2021 nedosáhl pátého roku věku) potvrzením lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, je zákonný zástupce uchazeče vyzván k doplnění žádosti v určité lhůtě.
   
 4. Následně – nejpozději do 7 dnů od doručení přihlášky – bude zákonný zástupce kontaktován pověřeným pracovníkem školy a bude informován a poučen o:
  - organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným ve škole, která není zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách
  - struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče
  - možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání žáka
  - dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
  - na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka 
  - možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.

  Záznam o informování bude součástí spisu. Následně pak zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným informacím porozuměl.
   
 5. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Informace jsou zákonnému zástupci dítěte předány v písemné podobě společně s formulářem informování a poučení. Podepsaný formulář doručí zákonný zástupce bezodkladně zpět škole.

 

B)  Organizace setkání přijatých uchazečů

Pokud bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím mateřské školy. O termínu setkání bude zákonný zástupce informován písemně a současně bude uveřejněn na webových stránkách školy.

 

Případné dotazy Vám zodpoví Mgr. Dagmar Pelikánová

tel: 721 470 459

e-mail pelikanova@sss-ou.cz
 

Brno 15. 4. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy