Vytvořeno dne 19.05.2021 13:27, Ing. Soňa Šestáková


Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 oznamuje, že při přijímání dle kritérií pro přijetí uchazečů k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole do školního roku 2021/2022 došlo ke shodné situaci uchazečů posuzovaných podle kritéria 3.7 a je nutné přijatého uchazeče určit losováním.

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 přijímá od 1. 9. 2021 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
12 uchazečů. Z uchazečů, kteří se shodně umístili na 10. až 13. místě se losováním určí
tři uchazeči, kteří budou přijati.

Losování proběhne dle kritérií, bod 3.9, kde se uvádí:

V případě shodné situace uchazečů uvedených ve výše popsaných bodech 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 a 3.8
je přijatý uchazeč určen losováním (přijat je vylosovaný uchazeč). Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitelky Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, v den určený ředitelkou školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Den losování: 25. 5. 2021
Čas: 9:00 hodin
Místo: kancelář ředitelky školy


Losování bude přítomen pan Ing. Michal Bařinka (člen školské rady), Ing. Soňa Šestáková (ředitelka školy), Mgr. Dagmar Pelikánová (zástupkyně MŠ).