Školní vzdělávací programy

PRO ZDAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ BRNO

Logo

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodně, Brno, Kamenomlýnská 2

Střední  škola je určena pro žáky se zdravotním znevýhodněním. Poskytuje žákům střední vzdělávání ve střední odborné škole zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona, ve středním odborném učilišti zřízeném podle §16 odst. 9 školského zákona a v odborném učilišti zřízeném podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami a autismem.

Do výuky je pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zařazen předmět Speciální péče, ve kterém jsou realizována podpůrná opatření dle individuálních potřeb každého žáka. Předmět zahrnuje pomoc při řešení problémů s učením, rozvoj rozumových schopností, podporu v oblasti informačních technologií, prostorovou orientaci, pomoc při obsluze jakékoliv kompenzační pomůcky.

Veškeré školní vzdělávací programy jsou ve škole na veřejně přístupném místě - vrátnici SŠ. Více informací Vám podá zástupkyně ředitele pro SŠ Ing. Soňa Šestáková nebo výchovná poradkyně pro SŠ Ing. Jitka Smejkalová.

 

Přednosti školy:

  • je zde nižší počet žáků ve třídách, který umožňuje individuální přístup
  • jsou zde moderně vybavené učebny, přístup na internet
  • Speciálně pedagogické centrum pro zrakové vady se nachází přímo v areálu školy
  • ubytování pro dojíždějící žáky je na internátě, který je součástí budovy školy
  • na škole je zajištěna celodenní strava
  • v areálu naleznete také pěkný sportovní areál

Název oboru

Kód školy

Délka studia

Forma studia

Způsob ukončení

Poskytnuté vzdělání

Masér sportovní a rekondiční (M)

69-41-L/02

4 roky

denní

maturitní zkouška

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Obchodní akademie (OA)

63-41-M/02

4 roky

Sociální činnost (S)

75-41-M/01

4 roky

Rekondiční a sportovní masér
(MU)

69-53-H/01

3 roky

závěrečná zkouška

střední vzdělání s výučním listem

Pečovatelské služby (P)

 75-41-E/01

3 roky

Prodavač (PR)

66-51-H/01

3 roky

V rámci výuky ve všech oborech je zajištěna komplexní příprava pro život, vyplývající z charakteru postižení (Brailleovo písmo, prostorová orientace, práce s kompenzačními pomůckami, vedení k samostatnosti a soběstačnosti).


Absolventi naší školy

Stáhnout verzi pro čtení.


Obory čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou:

Masér sportovní a rekondiční

69-41-L/02

Studijní obor masér sportovní a rekondiční připravuje žáky pro vykonávání masérské péče ve všech typech sportovních zařízení, v rekondičních zařízeních – fitnes a wellnes provozech, v ústavech sociální péče a v lázních.
Do výuky je zařazena souvislá odborná povinná praxe ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku, vždy v délce dvou týdnů, která probíhá ve vybraných zařízeních, zejména na odděleních fyzioterapie.

Obchodní akademie

63-41-M/02

Studijní obor obchodní akademie připravuje žáky zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích včetně v oblasti veřejné správy. Příkladem jsou povolání: ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, sekretářka a další.
Do výuky je zařazena povinná praxe, která probíhá přímo ve škole v tzv. fiktivní firmě, kde žáci pracují v kancelářích a jsou napojeni na ostatní střední školy, se kterými fiktivně obchodují podle všech platných právních norem. 

Sociální činnost

75-41-M/01

Studijní obor sociální činnost připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a sociální pomoci. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým.
Výuka tohoto oboru spočívá ve výuce všeobecně – vzdělávacích předmětů a předmětů odborných. Během studia žáci absolvují celkem 6 týdnů odborné praxe v reálném prostředí různých zařízení sociálních služeb.


Obor tříletý, zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

Rekondiční a sportovní masér

69-53-H/01

Učební obor rekondiční a sportovní masér připravuje žáky k výkonu masérské profese, prováděné zejména ve všech typech ústavů sociální péče, domovů pro seniory a zařízeních zabývajících se sportovní a rekondiční problematikou.
Součástí výuky jsou praktická cvičení, probíhající ve vybraných zařízeních, hlavně v ústavech sociální péče a domovech pro seniory. Celé studium je zaměřeno hlavně na získání praktických dovedností, důležitých pro výkon masérského povolání.
Studium je tříleté, zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou a dokladem o vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

 

Učební obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Pečovatelské služby

75-41-E/01

Absolvent se může pracovně uplatnit  v ambulantních nebo pobytových zdravotnických a sociálních zařízeních a v terénních službách. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.
Studium je tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou a dokladem o vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
V průběhu tříletého studia žáci získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné k výše uvedeným činnostem a dosáhnou střední vzdělání.

Prodavač

66-51-H/01

Absolvent se uplatní jako prodavač nebo pokladník v obchodě, jako soukromý podnikatel v oblasti obchodu. Studium je zaměřeno na získání praktických dovedností, důležitých pro výkon povolání prodavač. Studium je tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou a dokladem o vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.