Školní vzdělávací program
Masér sportovní a rekondiční

Logo

Název oboru vzdělávání: Masér sportovní a rekondiční
Kód: 69-41-L/02

Žáci tohoto maturitního oboru jsou připravováni zejména pro tyto činnosti:

 • provádět různé typy masážních technik
 • provozovat masérskou péči na základě živnostenského listu
 • doporučit vhodný rekondiční program
 • orientovat se v nových trendech  v oboru
 • pracovat s moderní komunikační technikou
 • zvládnout jednoduchou administrativní práci

 

UČEBNÍ PLÁN – rozepsaný podle předmětů

Název ŠVP: Masér sportovní a rekondiční
Kód a název oboru vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Platnost: od 1.9.2016 počínaje 1. ročníkem

 

Kategorie vzdělávání

a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč. hod. v ročníku

Celkem vyuč. hod.

za studium

1.

2.

3.

4.

POVINNÉ PŘEDMĚTY

31

32

32

30

 

Český jazyk

2

2

1

1

6

Literatura

1

1

2

2

6

1. cizí jazyk-anglický

3

3

3

3

12

2. další cizí jazyk - (německý nebo ruský)

0

0

3

3

6

Základy latinského jazyka

1

0

0

0

1

Dějepis

2

0

0

0

2

Občanská nauka

1

2

0

0

3

Fyzika

1

1

0

0

2

Chemie

1

0

0

0

1

Biologie a ekologie

1

0

0

0

1

Matematika

2

2

2

2

8

Matematické cvičení

0

0

2

2

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informatika +

2

2

0

0

4

Ekonomika +

0

0

2

1

3

Masáže *

6(6)

6(6)

8(8)

6(6)

26(26)

Aplikovaná masáž *

0

3(2)

3(2)

2(1)

8(5)

Morfologie pohybového systému

4(2)

2(1)

0

0

6(3)

Somatologie

0

2

1

1

4

Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

1

0

0

0

1

Právo a legislativa

0

0

0

1

1

Rekondice *

0

1

1

2

4

Psychologie *

0

0

0

2

2

Komunikace ve službách +

0

2

2

0

4

Speciální péče

1

1

0

0

2

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

0

0

1

2

3

Občanský základ

0

0

1

2

3

Informačně technologický základ  +

0

0

1

2

 

Seminář z cizího jazyka

0

0

1

2

 

Celkem

31

32

33

32

128

 

Poznámky k učebnímu plánu

Ve škole se vyučují tři cizí jazyky – anglický, německý a ruský. Žák si pro své vzdělávání na oboru Masér sportovní a rekondiční musí zvolit jazyky dva. Prvním cizím jazykem je vždy jazyk anglický. U druhého cizího jazyka si žák může vybrat ze dvou možností – jazyk německý nebo jazyk ruský.

Hodiny, které jsou uvedené v závorkách, jsou vyučovány formou odborného výcviku a trvají 60 minut.

Ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku proběhne souvislá odborná praxe vždy v rozsahu dvou týdnů, tj. celkem 240 hodin za studium.

Z volitelných předmětů si žák volí 1 předmět, který ho bude připravovat k maturitní zkoušce. Z volitelných předmětů si žák volí 1 předmět, který ho bude připravovat k maturitní zkoušce

V rámci povinných zkoušek profilové části MZ bude škola žáky připravovat na zkoušku z Rekodic, jejíž součástí je předmět Psychologie, z Aplikované masáže             (v učebním plánu předměty označené *) dále na praktickou zkoušku z Masáží (v učebním plánu předměty označené *)

Žáci se mohou rozhodnout i pro vykonání nepovinných MZ (předměty označené +).

Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a předpisy stanovenými MŠMT.

O minimálním počtu žáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.

Učební plán stanoví obsah a rozsah vzdělávání v jednotlivých ročnících. Může být na základě vyhodnocení vzdělávacích výsledků a zkušeností upraven pro následující vzdělávací cyklus.

Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně-vzdělávacím akcím, projektovým dnům apod. O jejich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhoduje ředitel školy.

Předmět Speciální péče podporuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Slouží k rozvoji rozumových schopností, paměti, zlepšování orientačních, komunikačních a sociálních dovedností žáků. Podporuje práci s informačními a komunikačními technologiemi

 

Přehled využití týdnů ve školním roce:

Činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování podle rozpisu učiva

34

34

34

30

Lyžařský výcvikový kurz

1

0

0

0

Odborná praxe

0

2

2

2

Maturitní zkouška

0

0

0

2

Časová rezerva

5

4

3

3

Celkem týdnů

40

40

40

37

 

Celý školní vzdělávací program: SVP_2015-09-01 Masér Sportovní A Rekondiční 69-41-L_02.pdf

Dodatky: SVP_2015-09-01-Maser-Sportovni-A-Rekondicni---Dodatky-69-41-L_02.pdf


Upozornění pro zájemce o studium maturitního i učebního oboru "Masér"

Onemocnění NESLUČITELNÁ s výkonem povolání "Masér"

 • Srdečně cévní onemocnění
 • Obstrukční a restrikční plicní onemocnění (astma bronchiale, emfyzém plic - rozedma)
 • Kožní choroby, ekzémy, alergie
 • Epilepsie
 • Degenerativní onemocnění hybného systému
 • Strukturální vady páteře
 • Vysoký oční tlak

Onemocnění NEDOPORUČOVANÁ pro výkon povolání "Masér"

 • Diabetes mellitus (cukrovka)
 • Hypermobilita drobných kloubů ruky
 • Alergická onemocnění