Školní vzdělávací program
Obchodní akademie

Logo

Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie
Kód: 63-41-M/02

Žáci tohoto oboru jsou připravováni zejména pro tyto činnosti:

 • činnosti ekonomické, obchodně - podnikatelské, administrativní i organizační ve všech typech organizací
 • podnikové činnosti ( zajišťování materiálu, investic a zaměstnanců, provádění hlavní činnosti a prodej)
 • účtování v syntetické a analytické evidenci
 • vyhotovování písemností, využívání prostředků informační techniky, práce s informacemi a komunikaci
 • hospodaření s finančními prostředky
 • aktivní používání cizího jazyka


UČEBNÍ PLÁN – rozepsaný podle předmětů

Název ŠVP: Obchodní akademie pro zrakově postižené Brno
Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Platnost: od 1. 9. 2016 počínaje 1. ročníkem

 

 

 

Kategorie vzdělávání

a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč. hod. v ročníku

Celkem vyuč. hod.

za studium

1.

2.

3.

4.

POVINNÉ PŘEDMĚTY

33

33

32

27

 

Český jazyk

3

2

1

2

8

Literatura

1

1

2

2

6

1. cizí jazyk-anglický

3

3

3

3

12

2. další cizí jazyk - (německý nebo ruský)

3

3

3

3

12

Dějepis

2

1

0

0

3

Občanská nauka

2

1

0

0

3

Zbožíznalství

0

0

2

0

2

Základy přírodních věd

2

0

0

0

2

Matematika

2

2

2

2

8

Matematická cvičení

0

0

2

2

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační technologie +

2

2

2

0

6

Písemná a ústní komunikace *+

2

2

2

1

7

Ekonomika *

3

3

2

3

11

Právo +

0

2

2

0

4

Účetnictví *

3

3

3

3

12

Praxe

0

2

3

0

5

Odborný anglický jazyk

0

0

0

2

2

Ekonomická cvičení

0

0

0

2

2

Marketing a management

0

0

1

0

1

Statistika

0

1

0

0

1

Hospodářský zeměpis

2

2

0

0

4

Speciální péče

1

1

0

0

2

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

0

0

1

2

3

Občanský základ +

0

0

1

2

3

Informačně technologický základ

0

0

1

2

 

Seminář z cizího jazyka

0

0

1

2

 

Celkem 33 33 33 29 128

 

Poznámky k učebnímu plánu :

 1. Ve škole se vyučují tři cizí jazyky – anglický, německý a ruský. Žák si pro své vzdělávání na oboru Obchodní akademie musí zvolit jazyky dva. Prvním cizím jazykem je vždy jazyk anglický, který se stává pro tento obor jazykem stěžejním. U druhého cizího jazyka si žák může vybrat ze dvou možností – jazyk německý nebo jazyk ruský.
 2. Ve druhém a třetím ročníku je mezi povinné odborné předměty zařazena praxe. Praxe se vyučuje formou učební, tzn. ve fiktivní firmě. Pro tyto účely jsou na škole speciálně vybaveny dvě učebny. Obsah předmětu je tvořen ve spolupráci s naším sociálním partnerem, snažíme se co nejvíce zohledňovat požadavky reálné praxe.
 3. Výuka je v průběhu celého studia systematicky doplňována zapojováním žáků do reálných akcí odborného charakteru (různé exkurze). Také se účastníme velkého množství soutěží a veletrhů, které CEFIF (Centrum fiktivních firem) organizuje.
 4. V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky bude škola žáky připravovat na zkoušku z ekonomických předmětů a účetnictví (v učebním plánu předměty označeny hvězdičkou), na praktickou formu písemné práce, v níž budou zahrnuty a propojeny úkoly z ekonomiky, účetnictví a písemné a ústní komunikace (též tyto předměty jsou v učebním plánu označeny hvězdičkou). Žáci se mohou rozhodnout i pro vykonání nepovinných maturitních zkoušek, volit mohou podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelkou školy a z nabídky MŠMT (tyto předměty jsou v plánu označeny křížkem).
 5. O minimálním počtu žáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.
 6. Předmět Speciální péče podporuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Slouží k rozvoji rozumových schopností, paměti, zlepšování orientačních, komunikačních a sociálních dovedností žáků. Podporuje práci s informačními a komunikačními technologiemi.

 

Přehled využití týdnů ve školním roce:

 

Činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování podle rozpisu učiva

34

34

34

30

Lyžařský výcvikový kurz

1

0

0

0

Odborná praxe

0

0

0

0

Maturitní zkouška

0

0

0

2

Časová rezerva

5

6

6

5

Celkem týdnů

40

40

40

37

 

Celý školní vzdělávací program: Obchodní akademie 63-41-M/02.pdf
Dodatky: SVP_2009-09-01-Obchodni-akademie---Dodatky-63-41-M_02.pdf