Školní vzdělávací program
SOCIÁLNÍ ČINNOST

Logo

Název oboru vzdělávání: Sociální činnost
Kód: 75-41-M/01

Žáci tohoto oboru jsou připravováni zejména pro tyto činnosti:

  • činnosti přímé obslužné péče o klienty v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb
  • zajišťování osobní asistence a přímé obslužné péče u klientů v domácím prostředí
  • sociálně – výchovnou činnost zaměřenou na volnočasové, výchovné a aktivizační činnosti klientů
  • odborné činnosti v zařízeních poskytující služby: sociální prevence, depistážní činnosti, sociální poradenství a sociální rehabilitaci
  • poskytování sociálních služeb samostatným podnikáním
  • pracovat s PC
  • aktivní užívání cizího jazyka
  • aplikovat všechny své teoretické znalosti v praxi

UČEBNÍ PLÁN – rozepsaný podle předmětů

Název ŠVP: Sociální činnost
Kód a název oboru vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Platnost: od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem

 

Kategorie vzdělávání

a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč. hod. v ročníku

Celkem vyuč. hod.

za studium

1.

2.

3.

4.

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY

33

34

31

27

 

Český jazyk

2

2

1

1

6

Literatura

1

2

2

3

8

Cizí jazyk – anglický

4

3

5

3

15

Dějepis

2

1

0

0

3

Občanská nauka

2

1

0

0

3

Fyzika

1

0

0

0

1

Chemie

1

0

0

0

1

Biologie a ekologie

2

0

0

0

2

Matematika

2

2

2

2

8

Matematická cvičení

0

0

2

2

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informatika

2

2

0

1

5

Ekonomika

0

0

2

2

4

Sociální politika

0

2

0

0

2

Právo

0

0

2

2

4

Sociální služby *

2

2

2

0

6

Písemná komunikace a administrativa

0

0

2

2

4

Zdravotní nauka

2

0

0

0

2

Pečovatelství *

0

2

2

1

5

Učební praxe

0

4

2

0

6

Pedagogika

2

2

0

0

4

Speciální pedagogika

0

0

0

2

2

Sociální pedagogika *

0

3

1

2

6

Dramatické činnosti

2

0

0

0

2

Hudební činnosti

1

1

0

0

2

Sociální aktivizace klientů

0

0

2

0

2

Psychologie *

2

2

2

2

8

Speciální péče

1

1

0

0

2

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

0

0

1

2

3

Občanský základ

0

0

1

2

3

Informačně technologický základ

0

0

1

2

 

Seminář z cizího jazyka

0

0

1

2

 

Celkem

33

34

32

29

128

 

Poznámky k učebnímu plánu:

Ve škole se vyučuje cizí jazyk anglický.

Ve druhém a třetím ročníku je mezi povinné odborné předměty zařazena praxe. Praxe se vyučuje formou učební. Pro tyto účely je na škole speciálně vybavena učebna.

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky bude škola žáky připravovat
na ústní zkoušku z předmětu sociální služby, jejíž součástí je předmět sociální pedagogika a ústní zkoušku z předmětu psychologie (v učebním plánu předměty označeny hvězdičkou),
na praktickou zkoušku formou obhajoby maturitní práce, v níž budou žáci zpracovávat témata z předmětu pečovatelství (tento předmět je v učebním plánu označen hvězdičkou). Žáci se mohou rozhodnout i pro vykonání nepovinných maturitních zkoušek, volit mohou podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelkou školy a z nabídky MŠMT.

O minimálním počtu žáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.

Předmět Speciální péče podporuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Slouží k rozvoji rozumových schopností, paměti, zlepšování orientačních, komunikačních a sociálních dovedností žáků. Podporuje práci s informačními a komunikačními technologiemi.

 

Přehled využití týdnů ve školním roce:

Činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování podle rozpisu učiva

34

34

34

30

Lyžařský výcvikový kurz

1

0

0

0

Odborná praxe

0

2

2

2

Maturitní zkouška

0

0

0

2

Časová rezerva

5

4

4

3

Celkem týdnů

40

40

40

37

 

 

Soubory ke stažení:

Celý školní vzdělávací program: SVP-2019-09-01-Socialni-cinnost-75-41-M-01.pdf