Školní vzdělávací program
REKONDIČNÍ A SPORTOVNÍ MASÉR

Logo

Název oboru vzdělávání: Rekondiční a sportovní masér
Kód: 69-53-H/01

Žáci tohoto oboru jsou připravováni zejména pro tyto činnosti:

 • provádět různé typy masážních technik
 • provozovat masérskou péči na základě živnostenského listu
 • doporučit vhodný rekondiční program
 • orientovat se v nových trendech  v oboru
 • pracovat s moderní komunikační technikou
 • zvládnout jednoduchou administrativní práci

UČEBNÍ PLÁN – rozepsaný podle předmětů

Název ŠVP: Rekondiční a sportovní masér
Kód a název oboru vzdělání: 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
Délka a forma vzdělávání: tříleté denní
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem

 

 

 

Kategorie vzdělávání

a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč. hod. v ročníku

Celkem vyuč. hod.

za studium

1.

2.

3.

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY

30

34

32

 

Český jazyk

1

1

1

3

Literatura

1

1

1

3

Anglický jazyk

2

2

2

6

Základy latinského jazyka

1

0

0

1

Občanská nauka

2

1

0

3

Fyzika

1

0

0

1

Chemie

1

0

0

1

Biologie a ekologie

1

0

0

1

Matematika

2

1

1

4

Tělesná výchova

2

2

2

6

První pomoc

0

1

1

2

Informatika

2

2

0

4

Ekonomika

0

0

3

3

Masáže praktika

6

14

14

34

Morfologie pohybového systému

2

2

1

5

Základy civilizačních chorob

0

1

1

2

Somatologie

2

2

2

6

Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

1

0

0

1

Rekondice

0

2

1

3

Psychologie

0

0

2

2

Komunikace ve službách

2

1

0

3

Speciální péče

1

1

0

2

Celkem 30 34 32

96

 

 

Poznámky k učebnímu plánu:

 1. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a předpisy stanovenými MŠMT.
 2. Učební plán stanoví obsah a rozsah vzdělávání v jednotlivých ročnících. Může být na základě vyhodnocení vzdělávacích výsledků a zkušeností upraven pro následující vzdělávací cyklus.
 3. Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně-vzdělávacím akcím, projektovým dnům apod. O jejich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhoduje ředitel školy.
 4. Předmět Speciální péče podporuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Slouží k rozvoji rozumových schopností, paměti, zlepšování orientačních, komunikačních a sociálních dovedností žáků. Podporuje práci s informačními a komunikačními technologiemi.

 

Přehled využití týdnů ve školním roce:

Činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Vyučování podle rozpisu učiva

34

34

31

Lyžařský výcvikový kurz

1

0

0

Učňovská zkouška

0

0

2

Časová rezerva

5

6

5

Celkem týdnů

40

40

38

 

Soubory ke stažení:

Celý školní vzdělávací program: Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01.pdf
Dodatky: SVP_2010-09-01-Rekondicni-A-Sportovni-Maser---Dodatky-69-53-H_01.pdf


Upozornění pro zájemce o studium maturitního i učebního oboru "Masér"

Onemocnění NESLUČITELNÁ s výkonem povolání "Masér"

 • Srdečně cévní onemocnění
 • Obstrukční a restrikční plicní onemocnění (astma bronchiale, emfyzém plic - rozedma)
 • Kožní choroby, ekzémy, alergie
 • Epilepsie
 • Degenerativní onemocnění hybného systému
 • Strukturální vady páteře
 • Vysoký oční tlak

Onemocnění NEDOPORUČOVANÁ pro výkon povolání "Masér"

 • Diabetes mellitus (cukrovka)
 • Hypermobilita drobných kloubů ruky
 • Alergická onemocnění