Školní vzdělávací program
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Logo

Název oboru vzdělávání: Pečovatelské služby
Kód: 75-41-E/01

Žáci tohoto učebního oboru jsou připravováni zejména pro tyto činnosti:

  • poskytovat přímou obslužnou a asistentskou péči klientům
  • úklidové služby v různých zařízeních
  • pomocné práce v kuchyňských provozech
  • praní a žehlení
  • šití a opravu prádla a bytových doplňků

 

UČEBNÍ PLÁN – rozepsaný podle předmětů

Název ŠVP: Pečovatelské služby
Kód a název oboru vzdělání: 75-41-E/01 Pečovatelské služby
Délka a forma vzdělávání: tříleté denní
Platnost: od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kategorie vzdělávání a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč. hod. v ročníku

Celkem vyuč. hod. za studium

1.

2.

3.

POVINNÉ PŘEDMĚTY

32

32

32

 

Český jazyk

1

1

1

3

Základy anglického jazyka

2

2

2

6

Občanská výchova

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Literatura

0

1

1

2

Tělesná výchova

2

2

2

6

Péče o zdraví

0

1

0

1

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Epidemiologie a hygiena

2

0

0

2

Zdravověda

2

0

0

2

Psychologie

0

0

1

1

Společenská výchova

0

1

0

1

Sociální služby

0

2

0

2

Teorie obslužné péče

0

0

2

2

Teorie úklidových prací

0

1

0

1

Teorie přípravy pokrmů

4

0

0

4

Teorie šití a opravy prádla

0

1

0

1

Teorie praní a žehlení

0

1

0

1

Odborný výcvik

15

15

20

50

Speciální péče

1

1

0

2

Celkem

32

32

32

96

 

Poznámky k učebnímu plánu:

  1. Praktické dovednosti a činnosti si žáci osvojují v předmětu odborný výcvik. Vyučovací hodina odborného výcviku trvá 60 minut.
  2. Časová rezerva je určena k opakování učiva, exkurzím, projektovým dnům, výchovně-vzdělávacím akcím apod. O jejich termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhoduje ředitel školy.
  3. Předmět Speciální péče podporuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Slouží k rozvoji rozumových schopností, paměti, zlepšování orientačních, komunikačních a sociálních dovedností žáků. Podporuje práci s informačními a komunikačními technologiemi.
     

Přehled využití týdnů ve školním roce:

Činnost

1. ročník

2. ročník

3.ročník

Vyučování podle rozpisu učiva

32

32

32

Lyžařský výcvikový kurz

1

0

0

Závěrečná zkouška

0

0

1

Časová rezerva

7

8

7

Celkem týdnů

40

40

40

 

Soubory ke stažení:

Celý školní vzdělávací program: Pečovatelské služby 75-41-E/01.pdf
Dodatky: SVP_2011-09-01-Pecovatelske-Sluzby---Dodatky-75-41-E-01.pdf