Školní vzdělávací program
Prodavač - na konci školního roku 2019/2020 obor zaniká.

Logo

Název oboru vzdělávání: Prodavač
Kód: 66-51-H/01

Žáci tohoto učebního oboru jsou připravováni zejména pro tyto činnosti:

  • připravit, upravit zboží různého charakteru k prodeji
  • zajišťovat služby, které souvisí s prodejem zboží
  • pracovat na různých pokladních systémech, se stroji a zařízením prodejny
  • vést podnikatelskou agendu
  • komunikovat se zákazníkem

 

UČEBNÍ PLÁN – rozepsaný podle předmětů

Název ŠVP: Prodavač
Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač
Délka a forma vzdělávání: tříleté denní
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem

 

 

 

Kategorie vzdělávání a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč. hod. v ročníku

Celkem vyuč. hod. za studium

1.

2.

3.

POVINNÉ PŘEDMĚTY

33

33

30

 

Český jazyk

1

1

1

3

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Fyzika

1

0

0

1

Chemie

1

0

0

1

Biologie a ekologie

1

0

0

1

Obchodní počty

1

0

0

1

Matematika

2

1

1

4

Literatura

1

1

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Informatika

2

2

0

4

Ekonomika

1

1

1

3

Odborný výcvik

10

16

15

41

Obchodní provoz

2

1

1

4

Propagace

0

0

1

1

Nauka o zboží

3

2

2

7

Psychologie a komunikace ve službách

0

1

1

2

Administrativa prodejny

1

1

1

3

Speciální péče

1

1

0

2

Celkem

33

33

30

96

 

Poznámky k učebnímu plánu:

  1. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a předpisy stanovenými MŠMT.
  2. Učební plán stanoví obsah a rozsah vzdělávání v jednotlivých ročnících. Může být na základě vyhodnocení vzdělávacích výsledků a zkušeností upraven pro následující vzdělávací cyklus.
  3. Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně-vzdělávacím akcím, projektovým dnům apod. O jejich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhoduje ředitel školy.
  4. Praktické dovednosti a činnosti si žáci osvojují v předmětu odborný výcvik. Vyučovací hodina odborného výcviku trvá 60 minut.

 

 

Přehled využití týdnů ve školním roce:

Činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Vyučování podle rozpisu učiva

33

33

30

Lyžařský výcvikový kurz

1

0

0

Závěrečná zkouška

0

0

2

Časová rezerva

6

7

8

Celkem týdnů

40

40

40

 

Soubory ke stažení:

Celý školní vzdělávací program: SVP_2018-09-01-Prodavac-66-51-H_01.pdf
Dodatky: SVP_2018-09-01-Prodavac---Dodatky-66-51-H01.pdf