Maturita jaro, podzim 2021 – profilová (školní) část

Společné zkoušky pro všechny maturitní obory

Český jazyk a literatura – formou písemné práce, váha 40 % z celkového hodnocení

Český jazyk a literatura – formou ústní zkoušky před maturitní komisí, váha 60 % z celkového hodnocení

Cizí jazyk – formou písemné práce, pokud si žák nevybral matematiku jako zkoušku společné části maturitní zkoušky, váha 40 % z celkového hodnocení

Cizí jazyk – formou ústní zkoušky před maturitní komisí, pokud si žák nevybral matematiku jako zkoušku společné části maturitní zkoušky, váha 60 % z celkového hodnocení

 

Obor: Masér sportovní a rekondiční

Aplikovaná masáž – povinná zkouška formou ústní zkoušky před maturitní komisí

Rekondice – povinná zkouška formou ústní zkoušky před maturitní komisí

Masáže – povinná zkouška formou praktické zkoušky, trvá 30 minut, čas na přípravu je 15 minut

Nepovinné zkoušky

Informatika – formou ústní zkoušky před maturitní komisí

Somatologie – formou ústní zkoušky před maturitní komisí

 

Obor: Obchodní akademie

Účetnictví – povinná zkouška formou ústní zkoušky před maturitní komisí

Ekonomika – povinná zkouška formou ústní zkoušky před maturitní komisí

Praktická zkouška z ekonomiky, účetnictví a písemné a ústní komunikace – povinná zkouška formou písemné práce, trvá nejdéle 300 minut, žák si losuje z 3 variant zadání

Nepovinné zkoušky

Informační technologie – formou ústní zkoušky před maturitní komisí

Právo – součástí zkoušky je předmět Občanská nauka a Občanský základ - formou ústní zkoušky před maturitní komisí

Z nepovinných zkoušek si žák může vybrat maximálně 2 zkoušky.

 

Nahrazení zkoušek

Ředitelka školy může profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit žákovi zkouškou dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyk. Žák musí do 31. března podat písemnou žádost ŘŠ a musí přiložit ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Další informace ke konání profilové části maturitní zkoušky

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít pravidla českého pravopisu. Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky u jednoho oboru. Písemná práce je součástí komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury, na výsledku komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury se podílí 40 %.

Písemnou prací cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitelka školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Písemná práce je součástí komplexní zkoušky z cizího jazyka, na výsledku komplexní zkoušky z cizího jazyka se podílí 40 %.

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určila ředitelka školy maturitní seznam nejméně 60 literárních děl (Odkaz na seznam děl povinné četby k maturitní zkoušce). Z maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20, dle těchto kritérií:

  • česká a světová literatura do konce 18. století – nejméně dvě díla
  • česká a světová literatura 19. století – nejméně tři díla
  • světová literatura 20. a 21. století – nejméně čtyři díla
  • česká literatura 20. a 21. století – nejméně pět děl
  • seznam musí obsahovat minimálně dvě prózy, dvě poezie, dvě dramata
  • od jednoho autora smějí být maximálně dvě díla

Žák seznam odevzdá ředitelce školy do 31. 3. 2020.


Pro ústní zkoušku z cizího jazyka stanovila ředitelka školy 20 témat. (Odkaz na maturitní témata z anglického jazyka)

Všechna další uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vycházejí z doporučení jednotlivých žáků z PPP či SPC.

Dne 29. 10. 2020, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy