Kritéria hodnocení profilových zkoušek konaných ústní zkouškou před maturitní komisí

Dle paragrafu 24 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

 

1. Ucelený a věcně správný přehled v daném tématu

 

výborný

chvalitebný

dobrý

dostatečný

nedostatečný

- má ucelený přehled v celé šíři tématu

- vyjadřuje se věcně správně

- má ucelený přehled v téměř celé šíři tématu

- vyjadřuje se s nepřesnostmi

- má ucelený přehled jen o základu tématu

- dopouští se větších nepřesností ve věcné správnosti, nepřesnosti však dovede po upozornění většinou opravit

- žák se orientuje pouze v omezené oblasti tématu

- dopouští se více chyb ve věcné správnosti

- žák se neorientuje v daném tématu

- po většinou sděluje věcně nesprávné výroky

 

 

 

2. Použití odborné terminologie

 

výborný

chvalitebný

dobrý

dostatečný

nedostatečný

- žák bezchybně používá odbornou terminologii

- žák se dopouští nepřesností používání pojmů

- žák používá pouze pojmy základního významu

- v širším kontextu se dopouští chyb, které je schopen většinou opravit

- žák používá pouze odbornou terminologii nejzákladnějšího významu, používá pouze omezený počet odborných pojmů

- žák nezná nejzákladnější odbornou terminologii

- není schopen se odborně vyjadřovat

 

3. Schopnost reagovat na položené otázky

 

výborný

chvalitebný

dobrý

dostatečný

nedostatečný

- žák reaguje na doplňující otázky rychle a bezchybně odpovídá

- žák se při odpovědích na doplňující otázky dopouští nepřesností

- žák ve svých odpovědích se dopouští menšího počtu chyb, které je schopen po upozornění opravit

- žák v odpovědích se dopouští řady chyb, které není schopen opravit

- žák minimálně reaguje na doplňující otázky nebo

- se v odpovědích dopouští velmi závažných chyb

 

 

Školní rok 2020/2021

Třída M4

Datum schválení maturitní komisí

 

Předseda maturitní komise

 

Místopředseda maturitní komise

 

Třídní učitel

 

Zkoušející

 

Přísedící

 

 


Systém hodnocení maturitní zkoušky z předmětu Masáže

 

Vypracoval(a): Mgr. Marek Smutný, Bc. Romana Hlinecká, Bc. Andrea Havlíková, Mgr. Miriam Zralá

 

Teoretické znalosti:

  • anatomie – kosterní a svalová soustava – uložení, funkce, popis rovin a směrů
  • terminologie
  • popis daného typu masáže nebo techniky, indikace, účinky, zařazení do regeneračního plánu

 

Praktické dovednosti:

  • komunikace s klientem
  • příprava klienta a pracovního místa
  • provedení masáže – přístup ke klientovi, technika hmatů, pořadí hmatů, popis hmatů nebo dané techniky
  • odborná terminologie
  • pohotovost reakce na doplňující otázky z oboru

 

Hodnocení:

výborný – žák uceleně mluví o vybrané otázce, zařadí všechny podotázky i témata z ostatních předmětů, dokáže jasně komunikovat s klientem, přesně popíše danou masáž nebo techniku, dobře formuluje a užívá odbornou terminologii, manuální technika má přesné a správné provedení, dokáže udělat doporučení pro klienta

 

chvalitebný – žák plynule mluví o vybrané otázce, zařadí všechny podotázky s drobnými nepřesnostmi, které je po upozornění schopen opravit, komunikuje s klientem, popíše danou masáž či techniku s drobnými nepřesnostmi, dobře formuluje a užívá odbornou terminologii, manuální technika má správné provedení, udělá doporučení pro klienta

 

dobrý – žák mluví o vybrané otázce, zařadí podotázky, odpovědi jsou nepřesné nebo špatné, ale po upozornění je schopen se opravit, pro ucelení odpovědí je potřeba klást otázky, na které dokáže odpovědět, komunikuje s klientem, popíše danou masáž nebo techniku, popis není ucelený a je nepřesný jak pořadí, tak v popisu, nepoužívá odbornou terminologii, nebo ji užívá špatně, manuální technika nemá přesné provedení

 

dostatečný – při odpovědích žák nemluví uceleně, řídí se pouze podotázkami, nedokáže problematiku spojit a souvisle navazovat na jednotlivá témata, odpovědi jsou strohé, nepřesné nebo špatné, nedokáže komunikovat, popíše danou masáž nebo techniku nepřesně nebo špatně, při pomoci se základním nastavením je schopen navázat a techniku dokončit správně nebo s nepřesnostmi, manuální technika nemá správné provedení

 

nedostatečný – nedokáže souvisle mluvit a spojit jednotlivé podotázky, odpovědi jsou nepřesné nebo špatné, musí se klást otázky, které nejsou správně zodpovězeny, komunikace a přístup ke klientovi je velmi neosobní, není schopen klientovi vysvětlit jeho přípravu a polohu potřebnou pro provedení masáže nebo techniky, popis, pořadí a provedení masáže nebo techniky je nepřesné nebo špatné a ani po upozornění nebo pomoci při základním nastavení nedokáže udělat správné provedení, nepoužívá odbornou terminologii a názvosloví, na doplňující otázka jsou špatné nebo žádné odpovědi, manuální technika je nedostatečná – v přístupu a v provedení, kdy je riziko i poškození klienta

 


Profilová část maturitní zkoušky se bude ve školním roce 2020/2021 hodnotit podle klasické klasifikační stupnice:

 

1- prospěch výborný

 

2- prospěch chvalitebný

 

3- prospěch dobrý

 

4- prospěch dostatečný

 

5- prospěch nedostatečný