Kritéria hodnocení profilových zkoušek konaných ústní zkouškou před maturitní komisí

 

Dle paragrafu 24 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

 

  1. Ucelený a věcně správný přehled v daném tématu

 

výborný

chvalitebný

dobrý

dostatečný

nedostatečný

- má ucelený přehled v celé šíři tématu

- vyjadřuje se věcně správně

- má ucelený přehled v téměř celé šíři tématu

- vyjadřuje se s nepřesnostmi

- má ucelený přehled jen o základu tématu

- dopouští se větších nepřesností ve věcné správnosti, nepřesnosti však dovede po upozornění většinou opravit

- žák se orientuje pouze v omezené oblasti tématu

- dopouští se více chyb ve věcné správnosti

- žák se neorientuje v daném tématu

- po většinou sděluje věcně nesprávné výroky

 

  1. Použití odborné terminologie

 

výborný

chvalitebný

dobrý

dostatečný

nedostatečný

- žák bezchybně používá odbornou terminologii

- žák se dopouští nepřesností používání pojmů

- žák používá pouze pojmy základního významu

- v širším kontextu se dopouští chyb, které je schopen většinou opravit

- žák používá pouze odbornou terminologii nejzákladnějšího významu, používá pouze omezený počet odborných pojmů

- žák nezná nejzákladnější odbornou terminologii

- není schopen se odborně vyjadřovat

 

  1. Schopnost reagovat na položené otázky

 

výborný

chvalitebný

dobrý

dostatečný

nedostatečný

- žák reaguje na doplňující otázky rychle a bezchybně odpovídá

- žák se při odpovědích na doplňující otázky dopouští nepřesností

- žák ve svých odpovědích se dopouští menšího počtu chyb, které je schopen po upozornění opravit

- žák v odpovědích se dopouští řady chyb, které není schopen opravit

- žák minimálně reaguje na doplňující otázky nebo

- se v odpovědích dopouští velmi závažných chyb

 

Školní rok 2020/2021

Třída  OA4

Datum schválení maturitní komisí

 

Předseda maturitní komise

 

Místopředseda maturitní komise

 

Třídní učitel

 

Zkoušející

 

Přísedící

 

 

 

Systém hodnocení maturitní zkoušky

z předmětu Ekonomika a Účetnictví

Vypracoval: Ing. Petr Benda a Ing. Soňa Šestáková

 

Hodnocení:

výborný – žák uceleně mluví o vybrané otázce, zařadí všechny podotázky i témata z ostatních předmětů, užívá odbornou terminologii, na kladené doplňující otázky odpovídal správně, pohotově, samostatně.

 

chvalitebný – žák plynule mluví o vybrané otázce, zařadí všechny podotázky s drobnými nepřesnostmi, které je po upozornění schopen opravit, dobře formuluje a užívá odbornou terminologii, na kladené doplňující otázky odpovídá s drobnými nedostatky a s menší jistotou, ale v zásadě správně.

 

dobrý – žák mluví o vybrané otázce, zařadí podotázky, odpovědi jsou nepřesné nebo špatné, ale po upozornění je schopen se opravit, pro ucelení odpovědí je potřeba klást otázky, na které dokáže odpovědět, nepoužívá odbornou terminologii, nebo ji užívá špatně, na doplňující otázky odpovídá s chybami a nejistě, potřebuje návodné otázky vyučujícího.

 

dostatečný – při odpovědích žák nemluví uceleně, řídí se pouze podotázkami, nedokáže problematiku spojit a souvisle navazovat na jednotlivá témata, odpovědi jsou strohé, nepřesné nebo špatné, nedokáže komunikovat, na návodné otázky zkoušejícího nereaguje nebo reaguje opožděně a s chybou.

 

nedostatečný – nedokáže souvisle mluvit a spojit jednotlivé podotázky, odpovědi jsou nepřesné nebo špatné, musí se klást otázky, které nejsou správně zodpovězeny, nepoužívá odbornou terminologii a názvosloví, na doplňující otázka jsou špatné nebo žádné odpovědi.


Kritéria a způsob hodnocení praktické maturitní zkoušky

z předmětů UCE, EKO a PUK 2020/2021

 

Hodnotící stupnice používaná u všech třech částí:

 

100% - 85% = 1

84% - 69% = 2

68% - 54% = 3

53% - 38% = 4

37% - 0% = 5

 

Do celkového hodnocení se známky z jednotlivých částí přepočítávají na body následně:

 

  1. – 4 body
  2. – 3 body
  3. – 2 body
  4. – 1 bod
  5. – 0 bodů

 

Stupnice pro udělení výsledné známky:

 

 

12 – 11 bodů = výborný prospěch

10 – 8 bodů = chvalitebný prospěch

7 – 5 bodů = dobrý prospěch

4 – 3 body = dostatečný prospěch

2 – 0 bodů = nedostatečný prospěch

 

Výsledné hodnocení profilové zkoušky se stanoví váženým průměrem známek ze všech dílčích částí zkoušky a to v poměru 1:1:1.

 

Z žádné části praktické maturitní zkoušky (tzn. z UCE, EKO a PUK) nesmí být žák hodnocen NEDOSTATEČNĚ (tzn. známkou 5)!!!

 

Souhlasím:

Jméno, příjmení

Podpis

Jméno, příjmení

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení těchto části maturitní zkoušky je v souladu s § 24 a § 25 vyhláškou číslo 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

 

V Brně 6.10.2020