OKRUHY UČIVA K MATURITĚ 2020/2021

Obor: 63-41-M/004 Obchodní akademie
Předmět: Ekonomika
Školní rok:  2020/2021
Forma:  zkouška konaná ústní formou před maturitní komisí

 

Zpracoval:           Ing. Petr Benda

Dne:                      20. 10. 2020        

Schválila:             Ing. Soňa Šestáková     

 

1) PODSTATA FUNGOVÁNÍ TRŽNÍ EKONOMIKY

- potřeby a jejich uspokojování
- výrobní faktory a vzácnost
- koloběh ekonomiky
- tržní mechanismus
- úloha zisku v tržní ekonomice
- úloha státu v tržní ekonomice

 

2) KONKURENCE

- konkurence cenová a necenová
- konkurence dokonalá a nedokonalá
- monopol, oligopol atd.
- srovnání dokonalého a nedokonalého trhu

 

3) PODNIKÁNÍ JAKO ZÁKLAD TRŽNÍ EKONOMIKY

- podnikatelský záměr
- podnikání a jeho právní formy
- neziskové organizace
- zánik podniku

 

4) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

- obecná charakteristika – jejich dělení
- společnost s ručením omezeným
- akciová spolenost
- komanditní společnost
- veřejná obchodní společnost

 

5) PODNIKOVÉ ČINNOSTI

- hospodaření s oběžným majetkem
- hospodaření s dlouhodobým majetkem
- zaměstnanci
- hlavní činnost podniku
- prodejní činnost

 

6) FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ PODNIKU

- náklady
- cena
- výnosy
- zdanění a rozdělení zisku
- platební styk
- platební schopnost

 

7) NÁRODNÍ A SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

- uspořádání národního hospodářství
- ukazatele vývoje ekonomiky
- místo národního hospodářství ve světové ekonomice

 

8) MARKETING

- základy marketingu, marketingový plán
- průzkum trhu
- produkt
- cena
- distribuce
- propagace

 

9) ZÁSOBY A LOGISTIKA

- zásoby obecně
- velikost zásob, stanovení spotřeby materiálu a výše jeho nákupu
- rychlost obratu
- nákupní marketing
- skladování

 

10) DLOUHODOBÝ MAJETEK PODNIKU

- dlouhodobý majetek obecně
- kapacita DM
- pořizování nového DM
- výběr a hodnocení investic
- financování dlouhodobého majetku

 

11) LIDSKÉ ZDROJE V PODNIKU

- personální práce
- stanovení potřebného počtu a potřebné kvalifikace zaměstnanců
- získávání a výběr zaměstnanců
- hodnocení a rozmisťování zaměstnanců
- odměňování zaměstnanců

 

12) PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAH

- pracovní smlouva
- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
- porovnání zaměstnání a podnikání
- zaměstnání v ČR a mimo ni
- zabezpečení při ztrátě zaměstnání

 

13) FINANČNÍ TRH

- peníze a finanční trh
- cenné papíry peněžního trhu
- cenné papíry kapitálového trhu
- majetkové cenné papíry
- úvěrové cenné papíry
- trh z cennými papíry

 

14) BANKOVNICTVÍ

- bankovní soustava
- vedení účtů a disponování s penězi
- ukládání peněz na účet
- platby z účtu
- hotovostní platby
- bezhotovostní platby
- přímé bankovnictví, platební karty
- zrušení účtů

 

15) PASIVNÍ A AKTIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE

- pasivní operace – vklady
- úročení vkladů
- aktivní operace – úvěry
- účelové úvěry, neúčelové úvěry
- postup podání žádosti o úvěr

 

16) UKLÁDÁNÍ PENĚZ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM + POJIŠTĚNÍ

- stavební spořítelny
- pojišťovny – druhy pojištění
- pojistná smlouva
- penzijní fondy

 

17) DANĚ

- soustava daní
- základní pojmy
- zákon o správě daní a poplatků
- placení daní
- DPH
- spotřební ekologické daně
- silniční daň
- daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí

 

18) DANĚ Z PŘÍJMŮ A SOUSTAVA ZÁKONNÉHO POJIŠTĚNÍ

- zvláštní sazba daně – srážková daň
- daň z příjmů fyzických osob
- daň z příjmy OSVČ
- daň z příjmů právnických osob
- charakteristika sociálního a zdravotního pojištění
- sociální pojištění a zdravotní pojištění v rámci Evropské unie
- výpočet pojistného

 

19) FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

- finanční řízení podniku
- finanční plán, nástroje finančního řízení
- náklady a výnosy – první pohled finančního řízení
- kalkulace a rozpočty nákladů a výnosů
- čas, výnos a riziko ve finančním řízení
- potřeby a zdroje financování – druhý pohled finančního řízení
- solvence, likvidita, cash-flow
- souhrnné rozpočty

 

20) OSOBNÍ FINANCE

- rozpočet domácnosti
- rozvaha domácnosti
- zajištění rizik
- přebytek domácího rozpočtu
- deficit domácího rozpočtu
- předlužení domácností

 

21) HLAVNÍ ČINNOST PODNIKU

- výrobní činnost
- služby, neziskový sektor
- obchodní činnost
- prodej mezi podniky v tuzemsku
- obchodní případ při prodeji mimo ČR

 

22) MANAGEMENT

- charakteristika managementu
- plánování
- organizování
- rozhodování
- motivace a vedení lidí
- kontrola

 

23) HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

- instituce působící v oblasti podnikání
- hospodářské funkce státu
- sociální funkce státu
- magický čtyřúhelník
- soustava veřejných rozpočtů
- hospodářská politika
- vnější měnová a obchodní politika

 

24) ZAHRANIČNÍ OBCHOD

- obchodování s jinými zeměmi
- formy zahraničního obchodu
- členění zahraničního obchodu
- vývozní a dovozní operace
- dodací a platební podmínky

 

25) EVROPSKÁ UNIE

- Integrační proces, integrace v Evropě
- EURO
- konvergenční kritéria
- orgány a instituce EU
- ČR jako člen EU


Obor: 63-41-M/004 Obchodní akademie
Předmět: Účetnictví
Školní rok: 2020/2021
Forma: zkouška konaná ústní formou před maturitní komisí

Zpracoval: Ing. Petr Benda

Dne: 20.10.2020

Schválila: Ing. Soňa Šestáková

 

1) Právní úprava účetnictví

- předmět účetnictví
- funkce účetnictví
- zákon o účetnictví
- vnitropodnikové směrnice
- jaké zásady se musí dodržovat při vedení účetnictví

 

2) Podstata a význam účetnictví

- organizace účetnictví
- rozsah vedení účetnictví
- schéma účetních soustav
- význam a podstata účetní dokumentace

 

3) Dokumentace

- význam a podstata účetní dokumentace
- členění účetních dokladů
- náležitosti a oběh účetních dokladů
- vyhotovování účetních dokladů
- oprava účetních dokladů
- archivace účetních dokladů

 

4) Majetek podniku

- členění majetku podniku
- kapitál (zdroje krytí majetku)
- aktiva a pasiva

 

5) Inventarizace majetku a závazků

- význam inventarizace a základní pojmy
- postup při provádění inventarizace
- druhy inventarizací
- termíny inventarizací
- inventarizační rozdíly
- ověření ocenění majetku – opravné položky
- inventarizace vybraných druhů majetku a závazků

 

6) Rozvaha

- funkce a obsah rozvahy
- schéma rozvahy, zahajovací rozvaha
- typické změny rozvahových stavů, rozpis rozvahy do účtů
- účet a jeho podstata, účty aktiv a pasiv, obraty a zůstatky na účtech
- počáteční účet rozvažný

 

7) Účetní zápisy

- hlavní kniha, deník, způsob vedení účetních knih
- základní postup provádění účetních zápisů
- syntetická a analytická evidence
- formální správnost účetních zápisů
- opravy účetních zápisů

 

8) Všeobecné účetní zásady

- popsat význam jednotlivých účetních zásad
- směrná účtová osnova pro podnikatele
- konstrukce účtové osnovy
- prováděcí vyhláška a účetní standardy
- účtový rozvrh
- zjednodušený rozsah účetnictví

 

9) Dlouhodobý majetek

- charakteristika a členění dl. majetku
- oceňování dl. majetku
- způsoby pořízení dl. majetku
- technické zhodnocení dl. majetku
- opravné položky k dl. majetku
- analytická evidence dl. majetku

 

10) Odpisování a vyřazování dlouhodobého majetku

- opotřebení dl. majetku
- výpočet odpisů a jejich zaúčtování
- způsoby vyřazování dl. majetku a jeho účtování
- daňové aspekty zůstatkové ceny vyřazeného majetku

 

11) Materiálové zásoby a zboží

- charakteristika členění materiálových zásob
- oceňování materiálových zásob
- způsoby účtování o zásobách
- nákup materiálu ze zahraničí
- analytická evidence k zásobám materiálu
- poskytnuté zálohy na pořízení materiálu
- inventarizace materiálových zásob
- účtování o zboží

 

12) Zvláštní případy při účtování o materiálových zásobách, zásoby vlastní výroby

- materiál na cestě a nevyfakturované dodávky materiálu
- materiál vlastní výroby
- prodej materiálu
- reklamace při dodávkách materiálu
- škody na materiálových zásobách
- zásoby vlastní výroby, charakteristika, oceňování, účtování

 

13) Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

- charakteristika finančních účtů a jejich zařazení ve směrné účtové osnově
- syntetická a analytická evidence
- pokladna
- ceniny
- inventarizační rozdíly
- bankovní účty
- krátkodobé bankovní úvěry
- krátkodobý finanční majetek

 

14) Cenné papíry a směnky

- charakteristika a členění cenných papírů
- oceňování cenných papírů
- účtování o majetkových cenných papírech
- účtování o dlouhodobých cenných papírech
- účtování o směnkách

 

15) Pohledávky

- charakteristika zúčtovacích vztahů a jejich členění
- tuzemské pohledávky z obchodního styku
- pohledávky v cizí měně a kurzové rozdíly
- opravné položky k pohledávkám
- inventarizace pohledávek

 

16) Závazky

- charakteristika závazků
- tuzemské závazky z obchodního styku
- závazky v cizí měně a kurzové rozdíly
- další druhy krátkodobých závazků
- dlouhodobé závazky a úvěry
- inventarizace závazků

 

17) Mzdy a zaměstnanci

- základní pojmy v oblasti mezd
- pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
- daň z příjmů ze závislé činnosti
- účtování mezd
- pohledávky a ostatní závazky vůči zaměstnancům
- mzdová evidence

 

18) Zúčtování daní a dotací

- základní pojmy v oblasti daní
- členění daní
- daň z příjmů fyzických a právnických osob
- daň z přidané hodnoty
- ostatní daně
- dotace

 

19) Časové rozlišení nákladů a výnosů

- podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů
- náklady a výdaje příštích období
- výnosy a příjmy příštích období
- dohadné položky
- rezervy

 

20) Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

- charakteristika a členění účtové třídy 4
- právní formy podnikání
- základní kapitál v jednotlivých právních formách
- rozdělení zisku a tvorba fondů
- rezervy
- dlouhodobé závazky a úvěry
- odložená daň z příjmu

 

21) Náklady a výnosy

- charakteristika nákladů a výnosů
- náklady, výnosy – provozní, finanční, mimořádné
- položky upravující výsledek hospodaření
- účet zisků a ztrát
- podrozvahové účty
- časové rozlišení nákladů a výnosů

 

22) Účetní závěrka a uzávěrka

- charakteristika a význam účetní závěrky a účetní uzávěrky
- uzavírání účetních knih
- zjištění výsledku hospodaření z výsledkových účtů
- daňový základ a povinnost k dani z příjmu
- rozdělení výsledku hospodaření
- závěrka: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích (cash flow)
- přehled o změnách vlastního kapitálu, předložení, ověření a zveřejnění účetní závěrky

 

23) Vnitropodnikové účetnictví

- charakteristika vnitropodnikového účetnictví
- hlavní úkoly vnitropodnikového účetnictví
- vnitropodnikové účetnictví vedené formou analytické evidence
- vnitropodnikové účetnictví vedené v samostatném účetním okruhu

 

24) Daňová evidence příjmů a výdajů

- podnikání fyzických osob
- daňová evidence příjmů a výdajů
- zapisování do deníku příjmů a výdajů (peněžního deníku)
- kniha pohledávek a závazků
- výpočet základů daně

 

25) Individuální podnikatel

- fyzická osoba jako podnikatelský subjekt
- ostatní formy podnikání
- účetnictví u podnikatele (fyzické osoby)
- účet individuálního podnikatele (491)
- vznik firmy, zahajovací rozvaha
- účetní uzávěrka, začátek následujícího roku
- účtování odměn podnikatele
- zdravotní a sociální pojištění