OKRUHY OTÁZEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Předmět: Ekonomika

Školní rok: 2018/2019
Forma: zkouška konaná ústní formou před maturitní komisí
Zpracoval: Ing. Petr Benda
Schválila: Ing. Soňa Šestáková
Dne: 05. 02. 2019

 

 1. PODSTATA FUNGOVÁNÍ TRŽNÍ EKONOMIKY
  • potřeby a jejich uspokojování
  • výrobní faktory a vzácnost
  • koloběh ekonomiky
  • tržní mechanismus
  • úloha zisku v tržní ekonomice
  • úloha státu v tržní ekonomice
 2. KONKURENCE
  • konkurence cenová a necenová
  • konkurence dokonalá a nedokonalá
  • monopol, oligopol atd.
  • srovnání dokonalého a nedokonalého trhu
 3. PODNIKÁNÍ JAKO ZÁKLAD TRŽNÍ EKONOMIKY
  • podnikatelský záměr
  • podnikání a jeho právní formy
  • neziskové organizace
  • zánik podniku
 4. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
  • obecná charakteristika – jejich dělení
  • společnost s ručením omezeným
  • akciová spolenost
  • komanditní společnost
  • veřejná obchodní společnost
 5. PODNIKOVÉ ČINNOSTI
  • hospodaření s oběžným majetkem
  • hospodaření s dlouhodobým majetkem
  • zaměstnanci
  • hlavní činnost podniku
  • prodejní činnost
 6. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ PODNIKU
  • náklady
  • cena
  • výnosy
  • zdanění a rozdělení zisku
  • platební styk
  • platební schopnost
 7. NÁRODNÍ A SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
  • uspořádání národního hospodářství
  • ukazatele vývoje ekonomiky
  • místo národního hospodářství ve světové ekonomice
 8. MARKETING
  • základy marketingu, marketingový plán
  • průzkum trhu
  • produkt
  • cena
  • distribuce
  • propagace
 9. ZÁSOBY A LOGISTIKA
  • zásoby obecně
  • velikost zásob, stanovení spotřeby materiálu a výše jeho nákupu
  • rychlost obratu
  • nákupní marketing
  • skladování
 10. DLOUHODOBÝ MAJETEK PODNIKU
  • dlouhodobý majetek obecně
  • kapacita DM
  • pořizování nového DM
  • výběr a hodnocení investic
  • financování dlouhodobého majetku
 11. LIDSKÉ ZDROJE V PODNIKU
  • personální práce
  • stanovení potřebného počtu a potřebné kvalifikace zaměstnanců
  • získávání a výběr zaměstnanců
  • hodnocení a rozmisťování zaměstnanců
  • odměňování zaměstnanců
 12. PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAH
  • pracovní smlouva
  • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • porovnání zaměstnání a podnikání
  • zaměstnání v ČR a mimo ni
  • zabezpečení při ztrátě zaměstnání
 13. FINANČNÍ TRH
  • peníze a finanční trh
  • cenné papíry peněžního trhu
  • cenné papíry kapitálového trhu
  • majetkové cenné papíry
  • úvěrové cenné papíry
  • trh z cennými papíry
 14. BANKOVNICTVÍ
  • bankovní soustava
  • vedení účtů a disponování s penězi
  • ukládání peněz na účet
  • platby z účtu
  • hotovostní platby
  • bezhotovostní platby
  • přímé bankovnictví, platební karty
  • zrušení účtů
 15. PASIVNÍ A AKTIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE
  • pasivní operace – vklady
  • úročení vkladů
  • aktivní operace – úvěry
  • účelové úvěry, neúčelové úvěry
  • postup podání žádosti o úvěr
 16. UKLÁDÁNÍ PENĚZ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM + POJIŠTĚNÍ
  • penzijní fondy
  • stavební spořítelny
  • pojišťovny – druhy pojištění
  • pojistná smlouva
 17. DANĚ
  • soustava daní
  • základní pojmy
  • zákon o správě daní a poplatků
  • placení daní
  • DPH
  • spotřební ekologické daně
  • silniční daň
  • daň z nemovitostí
  • daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
 18. DANĚ Z PŘÍJMŮ A SOUSTAVA ZÁKONNÉHO POJIŠTĚNÍ
  • daň z příjmů fyzických osob
  • daň z příjmy OSVČ
  • daň z příjmů právnických osob
  • charakteristika sociálního a zdravotního pojištění
  • sociální pojištění a zdravotní pojištění v rámci Evropské unie
  • výpočet pojistného
 19. FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU
  • daň z příjmů fyzických osob
  • finanční řízení podniku
  • finanční plán, nástroje finančního řízení
  • náklady a výnosy – první pohled finančního řízení
  • kalkulace a rozpočty nákladů a výnosů
  • čas, výnos a riziko ve finančním řízení
  • potřeby a zdroje financování – druhý pohled finančního řízení
  • solvence, likvidita, cash-flow
  • souhrnné rozpočty
 20. OSOBNÍ FINANCE
  • rozpočet domácnosti
  • rozvaha domácnosti
  • zajištění rizik
  • přebytek domácího rozpočtu
  • deficit domácího rozpočtu
  • předlužení domácností
 21. HLAVNÍ ČINNOST PODNIKU
  • výrobní činnost
  • služby, neziskový sektor
  • obchodní činnost
  • prodej mezi podniky v tuzemsku
  • obchodní případ při prodeji mimo ČR
 22. MANAGEMENT
  • charakteristika managementu
  • plánování
  • organizování
  • rozhodování
  • motivace a vedení lidí
  • kontrola
 23. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
  • instituce působící v oblasti podnikání
  • hospodářské funkce státu
  • sociální funkce státu
  • magický čtyřúhelník
  • soustava veřejných rozpočtů
  • hospodářská politika
  • vnější měnová a obchodní politika
 24. ZAHRANIČNÍ OBCHOD
  • obchodování s jinými zeměmi
  • formy zahraničního obchodu
  • členění zahraničního obchodu
  • vývozní a dovozní operace
  • dodací a platební podmínky
 25. EVROPSKÁ UNIE
  • Integrační proces, integrace v Evropě
  • EURO
  • konvergenční kritéria
  • orgány a instituce EU
  • ČR jako člen EU

 

Předmět: Účetnictví

Školní rok: 2018/2019

Forma: zkouška konaná ústní formou před maturitní komisí
Zpracovala: Ing. Soňa Šestáková
Schválila: Ing. Soňa Šestáková

Dne: 05. 02. 2019
 

 1. Právní úprava účetnictví
  • předmět účetnictví
  • funkce účetnictví
  • zákon o účetnictví
  • směrná účtová osnova
  • vnitropodnikové směrnice
  • účetní zásady
 2. Dokumentace
  • právní úprava dokumentace a její význam
  • účetní doklady
  • daňové doklady
  • účetní zápisy v účetních knihách
  • opravy účet. záznamů
  • vyhotovování účet. dokladů
 3. Inventarizace
  • význam inventarizace a základní pojmy
  • postup při provádění inventarizace
  • druhy a termíny inventarizací
  • inventarizační rozdíly
  • ověření ocenění majetku
  • inventarizace vybraných druhů majetku a závazků
 4. Dlouhodobý majetek podniku
  • charakteristika a členění DM
  • oceňování DM
  • způsoby pořízení DM
  • technické zhodnocení DM
  • opravné položky k DM
  • analytická evidence k DM
 5. Odpisování a vyřazování dlouhodobého majetku
  • opotřebení DM
  • výpočet odpisů a jejich zaúčtování
  • způsoby vyřazování DM a jeho účtování
  • daňové aspekty ZC vyřazeného majetku
 6. Materiálové zásoby
  • charakteristika a členění materiálových zásob
  • oceňování materiálových zásob
  • způsoby účtování o zásobách
  • nákup materiálu ze zahraničí
  • analytická evidence k zásobám materiálu
  • účtování o drobném hmotném majetku
  • inventarizace materiálových zásob
 7. Zvláštní případy při účtování o materiálových zásobách, zásoby vlastní výroby
  • materiál na cestě
  • materiál vlastní výroby
  • prodej materiálu
  • reklamace při dodávkách materiálu
  • škody na materiálových zásobách
  • zásoby vlastní výroby
 8. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
  • charakteristika finančních účtů a jejich zařazení ve směrné účtové osnově
  • pokladna
  • ceniny
  • inventarizační rozdíly
  • bankovní účty
  • krátkodobé bankovní úvěry
  • krátkodobý finanční majetek
 9. Cenné papíry a směnky
  • charakteristika a členění cenných papírů
  • oceňování CP
  • účtování o majetkových CP
  • účtování o majetkových CP
  • účtování o dluhových CP
  • účtování o směnkách
 10.  Pohledávky
  • charakteristika zúčtovacích vztahů a jejich členění
  • tuzemské pohledávky
  • pohledávky v cizí měně a kurzové rozdíly
  • opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek
  • inventarizace pohledávek
 11. Závazky
  • charakteristika závazků
  • tuzemské závazky z obchodního styku
  • závazky v cizí měně a kurzové rozdíly
  • další druhy krátkodobých závazků
  • dlouhodobé závazky a úvěry
  • inventarizace závazků
  • dodanění neuhrazených závazků
 12. Mzdy a zaměstnanci
  • základní pojmy v oblasti mezd
  • pojistné na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
  • daň z příjmů ze závislé činnosti
  • účtování mezd
  • pohledávky a ostatní závazky vůči zaměstnancům
  • mzdová evidence
 13. Zaúčtování daní a dotací
  • základní pojmy v oblasti daní
  • členění daní
  • daň z příjmu FO a PO
  • daň z přidané hodnoty
  • ostatní daně
  • dotace
 14. Časové rozlišení nákladů a výnosů

  • podstata a význam časového rozlišení nákladů
  • časové rozlišení nákladů a výnosů v širším pojetí
 15. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

  • charakteristika a členění účtové třídy 4
  • základní kapitál v různých organizačně právních formách podnikání
  • kapitálové fondy a fondy ze zisku
  • výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
  • úvěry a dlouhodobé závazky
 16. Náklady a výnosy

  • charakteristika nákladů a výnosů
  • zásady pro účtování nákladů a výnosů
  • členění nákladů
  • členění výnosů
  • účtové skupiny 61 – změny stavu zásob vlastní činností a 62 aktivace
 17. Hospodářský výsledek

  • charakteristika a význam účetní uzávěrky
  • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ
  • výpočet a zaúčtování splatné daně z příjmů
  • výsledek hospodaření ve v.o.s.a k.s.
  • pojetí hospodářského výsledku v účetnictví ve srovnání s daňovou evidencí
 18. Účetní uzávěrka

  • charakteristika a význam účetní uzávěrky a účetní závěrky
  • případné práce před účetní uzávěrkou
  • kontrola správnosti účetních zápisů
  • uzávěrka účtů v hlavní knize
 19. Účetní závěrka

  • charakteristika a obsah účetní závěrky
  • druhy a rozsah účetní závěrky
  • povinnost ověřovat účetní uzávěrky auditorem
  • obsah a struktura účetních výkazů
  • povinnosti související s účetní závěrkou
 20. Rozpočty a kalkulace
  • členění nákladů
  • hospodářská střediska
  • rozpočty hospodářských středisek
  • kalkulace
  • způsoby stanovení nákladů na kalkulační jednici
 21. Vnitropodnikové účetnictví
  • charakteristika vnitropodnikového účetnictví
  • hlavní úkoly vnitropodnikového účetnictví
  • organizace vnitropodnikového účetnictví
  • analytická evidence k finančnímu účetnictví
 22. Daňová evidence příjmů a výdajů
  • podnikání fyzických osob
  • daňová evidence příjmů a výdajů
  • zapisování do deníku příjmů a výdajů (peněžního deníku)
  • kniha pohledávek a závazků
 23. Indiviuální podnikatel
  • fyzická osoba jako podnikatelský subjekt
  • ostatní formy podnikání
  • účetnictví u podnikatele (fyzické osoby)
  • účet individuálního podnikatele (491)
  • vznik firmy, zahajovací rozvaha
  • účetní uzávěrka, začátek následujícího roku
  • účtování odměn podnikatele
  • zdravotní a sociální pojištění
 24. Vybrané problémy účtování v s.r.o.

  • charakteristika společnosti s ručením omezeným
  • zahajovací rozvaha
  • zřizovací výdaje
  • vklady do společnosti
  • půjčky ve společnostech s ručením omezeným
  • odměňování společníků ve společnosti s.r.o.
  • ukončení účasti společníka ve společnosti
 25. Vybrané problémy účtování v a.s.
  • charakteristika akciové společnosti
  • zahajovací rozvaha, zřizovací výdaje, upsání a splácení vkladů
  • zvýšení základního kapitálu
  • snížení základního kapitálu
  • hospodářský výsledek a jeho rozdělení