OKRUHY OTÁZEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Rekondice - ústní zkouška


Zpracovala: Bc. Andrea Havlíková, Mgr. Romana Hlinecká, Mgr. Miriam Zralá, Mgr. Marek Smutný

 1. Kondice, rekondice, regenerace, rekonvalescence, rehabilitace.
  Vztah klient – masér, komunikace s klientem.
  Charakteristika fyzikální terapie.
 2. Rekondiční a regenerační zařízení, služby a procedury.
  Psychologie jako věda (předmět psychologie, psychika, základní psychologické pojmy, metody psychologie, psychické jevy).
  Metody termoterapie.
 3. Prevence a zdravý životní styl – metabolický syndrom (obezita, anorexie, diabetes mellitus).
  Přístup ke klientům s různým typem postižení  - poruchy zraku, sluchu, hybnosti, poruchy mentální.
  Pozitivní termoterapie.
 4. Faktory ovlivnitelné a faktory neovlivnitelné a jejich vliv na vznik civilizačních chorob.
  Antigravitační relaxace.
  Negativní termoterapie.
 5. Pohyb a jeho význam pro lidský organizmus – dělení pohybu.
  Alternativní metody komunikace, zvláštnosti v psychice nemocných dětí.
  Hydroterapie – vířivá lázeň, význam premedikace.
 6. Charakteristika pasivního pohybu, polohování, pasivní pohyby u sportovní masáže horní končetiny.
  Typy postojů klienta k nemoci.
  Procedury termoterapie a hydroterapie - celkové.
 7. Charakteristika pasivních pohybů na DK, polohování, pasivní pohyby u sportovní masáže DK.
  Faktory ovlivňující psychiku klienta.
  Procedury termoterapie a hydroterapie – částečné.
 8. Charakteristika aktivního pohybu.
  Svalová hypertonie.
  Hydroterapie – podvodní masáž.
 9. Pohyb semiaktivní, aktivní.
  Mechanizmus chůze.
  Světloléčba – polarizované a nepolarizované světlo
 10. Ovlivnění rozsahu pohybu v kloubu, strečink.
  Zařízení fitness, posilovna.
  Helioterapie.
 11. Kondiční cvičení – vhodné pomůcky (fitbaly, bossu, theraband, overbaly,…)
  Svalstvo posturální a fázické, horní zkřížený syndrom, dolní zkřížený syndrom, vrstvový syndrom.
  Rozdělení elektroterapie - galvanický proud.
 12. Kondiční cvičení – charakteristika a význam.
  Typy svalových kontrakcí, cvičení svalové síly.
  Obecné účinky fyzikální terapie.
 13. Stavba cvičební jednotky, zásady a kriteria, výběr cviků dle věkových skupin.
  Metody sociální komunikace - asertivita.
  Odolnost k zátěži, syndrom vyhoření a jeho prevence.
  Rozdělení elektroterapie – nízkofrekvenční proudy.
 14. Lokalizované dýchání.
  Předmět vývojové psychologie (ontogeneze, fylogeneze, antropogeneze, periodizace jednotlivých vývojových období, zákonitosti psychického vývoje).
  Inhalace – metody, typy.
 15. Relaxační techniky (Schultze, PIR).
  Moderní trendy fitness (pillatess,  aerobic, zumba, jóga a její moderní trendy,…)
  Rozdělení elektroterapie – středofrekvenční proudy.
 16. Typy dýchání.
  Rekondiční programy u dechových onemocnění, speleoterapie.
  Vztah respirace a svalového napětí.
 17. Dechová gymnastika základní, statická a dynamická.
  Obvodové míry hrudníku, dechové objemy.
  Klimatoterapie, meteosenzitiva, meteotropismus.
 18. Specifika a zvláštnosti při stavbě rekondičního programu zaměřeného na sportovce
  Hypomobilita a hypermobilita kloubní.
  Obecné kontraindikace fyzikální terapie.
 19. Terapie pomocí zvířat.
  Únava a stres, duševní zdraví, prevence stresu – psychohygiena.
  Mechanoterapie se zaměřením na ultrazvuk.
 20. Specifika a zvláštnosti při stavbě rekondičního programu zaměřeného na seniory.
  Doplňkové metody terapie (arteterapie, felinoterapie, reminiscence = vzpomínání).
  Základy balneologie.
 21. Stavba cvičební jednotky zaměřené na vadné držení těla a při bolestech zad.
  Zásady a způsoby posilování svalů.
  Vliv termoterapie, hydroterapie a fototerapie na kůži.
 22. Specifika a zvláštnosti při stavbě rekondičního programu zaměřeného na děti.
  Prevence závislostí.
  Rozdělení elektroterapie – vysokofrekvenční proudy včetně magnetoterapie.
 23. Civilizační choroby.
  Rekondiční a edukační programy.
  Základní druhy elektroléčebných procedur.
 24. Wellnes program zaměřený na detoxikaci organizmu (lymfodrenáž).
  Verbální a neverbální komunikace.
  Typy chůze.
 25. Sporty handicapovaných, paralympijské hry, sporty zrakově postižených, nadační programy (Světluška, Bílá pastelka, Paraple),vhodné a nevhodné sporty pro pohybový aparát.
  Psychologie zdravotně postižených, jejich sociální a pracovní začlenění.
  Lázeňská léčba v ČR.

Aplikovaná masáž - ústní zkouška

Školní rok: 2020/2021
Zpracovala: Bc. Andrea Havlíková, Mgr. Romana Hlinecká, Mgr. Miriam Zralá, Mgr. Marek Smutný
Schválila: Ing. Soňa Šestáková
Dne: 06.10.2020

 1. Vliv masáže na kůži, anatomie kožní soustavy, nejčastější kožní onemocnění, kontraindikace masáže při kožních onemocněních, využití procedur fyzikální terapie (termoterapie, hydroterapie a světloléčby)na kůži.
  Vyšetření kůže aspekcí a palpací.
 2. Význam anamnézy pro aplikaci masáže – anamnestická data, rozdělení anamnézy. Metody somatometrie a antropometrie, zásady, pomůcky a měřidla.
  Alergie a její projevy – první pomoc.
 3. Vhodné masážní techniky u klientů s Bechtěrevovou chorobou, vznik a klinické příznaky nemoci.
  Vyšetření klienta včetně somatometrického vyšetření páteře (měření indexů páteře).
 4. Vhodné masážní techniky u klientů s artrózou nosných kloubů, klinické projevy artrózy, problematika klientů s endoprotézou.
  Využití pomůcek při poruchách chůze včetně vyšetření chůze.
 5. Možnosti aplikace masáží po úrazech na DKK. Mechanizmus a rozdělení zlomenin, komplikace zlomenin. První pomoc při úrazech – možnosti znehybnění, transport zraněného.
  Vyšetření klienta metodami somatometrie (délkové DK).
 6. Možnosti aplikace masáží po úrazech na HKK. Zlomeniny dětského a stařeckého věku,  patologické zlomeniny - osteoporóza, komplikace zlomenin. První pomoc při úrazech – možnosti znehybnění, 5T.
  Vyšetření klienta metodami somatometrie (délkové HK).
 7. Vhodné masážní techniky v oblasti HKK a pletence ramenního, anatomie pletence a HK včetně velkých svalových skupin. Možnosti využití hydroterapie na oblast HK.
  Goniometrie, užitkový rozsah a užitkové postavení kloubu.
 8. Vhodné masážní techniky v oblasti DKK a pletence pánevního, anatomie pletence a DK včetně velkých svalových skupin.
  Vyšetření klienta pomocí goniometrie.
 9. Možnosti aplikace masáží po poranění kloubního systému. Anatomie kloubu.
  Úrazy v oblasti kloubů – kontuze, subluxace, luxace, poranění měkkých tkání.
  Hypermobilita - její rozdělení a testy.
 10. Vliv masáže na svaly, anatomie kosterního svalstva.
  Nejčastější svalová onemocnění, kontraindikace masáže při svalových onemocněních. Premedikace a její vliv na svalovou soustavu.
  Vyšetření svalů aspekcí a palpací, kineziologický rozbor.
 11. Vhodné masážní techniky u bolestivých vertebrogenních onemocněních v oblasti beder, anatomie páteře, Škola zad.
  Vyšetření klienta aspekcí a palpací, vyšetření páteře dynamické, povrchové svaly zad v oblasti beder.
 12. Vhodné masážní techniky u bolestivých vertebrogenních onemocněních, v oblasti krční a hrudní páteře, anatomie páteře, aplikace termických procedur, úlevové polohy.
  Vyšetření klienta aspekcí a palpací, vyšetření páteře dynamické, povrchové svaly zad v oblasti krční a hrudní.
 13. Vhodné masážní techniky u vad páteře (skolióza, kyfóza, VDT)
  Vyšetření zkrácených svalů.
  PIR, AGR, autoterapie – oblast bederní páteře
 14. Masáže u klientů s onemocněním dýchacích cest. Anatomie dýchací soustavy, základní vyšetření včetně metod somatometrie (obvody hrudníku, vitální kapacita).
  Nejčastější onemocnění dýchacích cest, první pomoc při zástavě dechu.
 15. Vhodné masážní techniky s onemocněním kardiovaskulárního systému, anatomie srdce, velký a malý krevní oběh, klinické příznaky IM, první pomoc – neodkladná resuscitace.
  Význam měření TF a TK – fyziologické a patologické hodnoty.
 16. Masáže a jejich specifika u klientů s metabolickými onemocněními – patologická obezita (BMI), anorexie, diabetes mellitus.
  Hodnocení výšky a váhy.
 17. Vhodné techniky u klientů s postižením periferních nervů HK a DK – masáž jako premedikace, anatomie periferního nervového systému, druhy poškození periferních nervů.
  Svalový test.
 18. Vhodné masážní techniky u klientů po úrazech páteře, vznik a  klinické projevy postižení. Kompenzační pomůcky a jejich využití (vozíky, chodítka, berele).  Hospitalizmus, hypochondrie atd.
  Anatomické body a jejich význam pro měření.
 19. Vhodné techniky u postižení CNS se zaměřením na klienty při Parkinsonově chorobě, vznik a klinické projevy. Alternativní metody vhodné ke zmírnění příznaků nemoci.
  Somatotypy.
 20. Vhodné techniky u klientů s DMO, vznik a  klinické projevy DMO.
  Postavení handicapovaných spoluobčanů ve společnosti.
  Vzdělávání, chráněné dílny, sport postižených – paralympijské hry.
  Vyšetření na principu horního a dolního zkříženého syndromu.
 21. Vhodné techniky u postižení CNS se zaměřením na klienty po CMP. Vznik a klinické projevy. Poruchy komunikačních schopností.
  Hodnocení stoje pomocí olovnice.
 22. Využití manuální lymfodrenáže u klientů s lymfedémem HK, anatomie lymfatického systému, rozdělení lymfedému a jeho komplexní ošetření.
  Vyšetření klienta metodami somatometrie (obvodové míry HK).
 23. Využití manuální lymfodrenáže u klientů s lymfedémem DK, funkce lymfatického systému, kontraindikace lymfodrenáže,  komplikace.
  Vyšetření klienta metod somatometrie (obvodové míry DK).
 24. Využití relaxačních technik u různých typů masáží, metody psychické a fyzické relaxace včetně PIR a AGR – dolní končetiny.
  Vyšetření svalového napětí (hypertonus a hypotonus).
 25. Možnosti využití masážních technik v gerontologii.
  Vývoj masážních technik od pravěku po současnost. Nejvýznamnější lékaři z historického hlediska a jejich přínos pro současnost.
  Vyšetření pohyblivosti krční páteře – aktivní, pasivní, indexy C páteře.

Masáže - praktická zkouška

Školní rok: 2020/2021
Zpracovala: Bc. Andrea Havlíková, Mgr. Romana Hlinecká, Mgr. Miriam Zralá, Mgr. Marek Smutný
Schválila: Ing. Soňa Šestáková
Dne: 06.10.2020

 1. Kosmetická masáž 
 2. Klasická masáž hrudníku a břicha
 3. Klasická masáž zad
 4. Sportovní masáž dolní končetiny zezadu
 5. Klasická masáž dolní končetiny zepředu
 6. Jemné techniky – ošetření kůže a podkoží
 7. Reflexní masáž – sestava zádová
 8. Sportovní masáž dolní končetiny zepředu
 9. Manuální lymfodrenáž – základní hmaty a postupy, antifibrotické hmaty
 10. Reflexní masáž – sestava pro šíji a hlavu
 11. Ošetření fascií
 12. Manuální lymfodrenáž horní končetiny
 13. Sportovní masáž zad
 14. Reflexní masáž – sestava hrudní
 15. Masáž lávovými kameny
 16. Manuální lymfodrenáž krku – ošetření zepředu
 17. Míčková facilitace, základní tahy, sestava pro hrudník i obličej
 18. Sportovní masáž horní končetiny
 19. Klasická masáž šíje
 20. Manuální lymfodrenáž dolní končetiny
 21. Ošetření zkrácených svalů technikou postizometrické relaxace v oblasti krku a šíje včetně autoterapie
 22. Ošetření zkrácených svalů technikou postizometrické relaxace v oblasti dolní končetiny  včetně autoterapie
 23. Trakce pohybového aparátu – osového orgánu, kyčelního kloubu a ramenního kloubu
 24. Klasická masáž dolní končetiny zezadu
 25. Reflexní masáž – sestava pánevní