Zveřejnění informací v souladu s § 5, odst. 1 zákona č.106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

a) Důvod založení subjektu, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Hlavní účel, předmět činnosti a důvod založení organizace je vymezen zřizovací listinou. Hlavním účelem a tomu odpovídajícím předmětem činnosti organizace je komplexní vzdělávání a výchova určen pro žáky se zdravotním znevýhodněním.

Poskytuje:

 • předškolní vzdělání v mateřské škole zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, dětem s mentálním, tělesným, zrakovým
  a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami a autismem
 • základní vzdělání v základní škole zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami a autismem
 • poradenské služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením ve speciálně pedagogickém centru
 • žákům střední vzdělání ve střední odborné škole zřízené podle §16 odst.
  9 školského zákona pro žáky  s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami
  a autismem
 • žákům střední vzdělání v odborném učilišti zřízeném podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s  mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami a autismem
 • žákům ubytování na internátě
 • dětem a žákům školní stravování ve školní jídelně a ve školní jídelně-výdejně     
 • zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu

Východiskem pro naplnění všech výchovných a vzdělávacích cílů jsou školní vzdělávací programy.

 

b) Organizační struktura, místo a způsob, jak získat potřebné informace (žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech)

Statutárním orgánem organizace je ředitel. Ředitel je jmenovaný Ministerstvem školství v souladu s ustanovením §166 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 1. 8. 2018 byla jmenována ředitelkou školy Ing. Soňa Šestáková. Ředitelka školu řídí, stanovuje organizaci
a podmínky provozu škol a školských zařízení, odpovídá za použití finančních prostředků, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy taxativně vyjmenované v §165, odstavec 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitelka odpovídá za plnění školních vzdělávacích programů, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy, dále poskytuje podmínky pro výkon České školní inspekce a přijetí následných opatření. Ředitelka odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy. Ředitelka školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání
a výchovy žáka.

Místo a způsob, jak získat informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Jména a příjmení pracovníků školy určených k poskytování informací:
Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy, tel. 721 231 781, e-mail: sestakova@sss-ou.cz
RNDr. Dana Švihálková, statutární zástupce ŘŠ, zástupce ŘŠ pro základní školu,

tel. 607 286 281, e-mail: svihalkova@sss-ou.cz


Jméno a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním žádostí či stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání a vydávajícího rozhodnutí:
Romana Blatná, asistentka ředitelky, +420 543 321 303, e-mail: sekretariat@sss-ou.cz , blatna@sss-ou.cz.

Žádosti či stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání jsou přijímané písemně poštou na adresu školy k rukám ředitelky, datovou schránkou, předáním písemné žádosti či stížnosti na sekretariátu školy. Ústně lze podat žádost telefonicky, popřípadě opět na sekretariátu školy u asistentky ředitelky. Lze využít služby elektronických komunikací na e-mail: sekretariat@sss-ou.cz.

c) Postup, který musíme dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů.

Žádost je podána dnem, kdy jsme ji obdrželi. Ze žádosti musí být zřejmé, že žadatel se domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. V žádosti musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a adresa pro doručování. Pokud organizace zjistí nedostatek údajů o žadateli, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo se požadované informace nevztahují k naší působnosti, žádost odloží a vyzve žadatele do 7 dnů o doplnění. Pokud nerozhodneme o odmítnutí žádosti, ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo doplnění, poskytneme požadované informace. Lhůtu o poskytnutí informace můžeme prodloužit maximálně o 10 dní, pokud zjistíme, že ze závažných důvodů nejme schopni vyhovět.

d) Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž jednáme a rozhodujeme

Ředitel školy se při výkonu své pravomoci řídí zejména: zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 13/2005, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.14/2005 Sb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou, vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, vyhláškou č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.177/2009 Sb., o nejbližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a nařízením vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.
 

e) Sazebník úhrad za poskytování informací

Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:

2,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 nebo kopie

3,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4

4,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A3

5,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A3

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p., případně jiného poskytovatele poštovní služby.

Pokud se jedná o informaci, která si vyžádá mimořádné rozsáhlé vyhledávání
a zpracování, zaplatí žadatel náklady ve výši 250,00 Kč za každou započatou hodinu pracovníka, který informaci vyhledává.

Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může ředitelka školy od úplaty upustit zcela nebo zčásti.

f) Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o naší činnosti

Výroční zpráva o činnosti školy za předcházející školní rok je k nahlédnutí u ředitelky školy, v budově B2, Kamenomlýnská 1a, 603 00 Brno, v pracovní dny v době od 8.00h  do 14.00h. Výroční zpráva o činnosti školy je zveřejněna na webových stránkách školy www.kamenomlynska.cz.

Zveřejnění části Výroční zprávy dle §18 zákona 106/1999 Sb., o poskytování informací za školní rok 2018/2019:

1 Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
2 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
3 Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, který povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 0
4 Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
5 Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení 0
6 Další informace stahující se k uplatňování tohoto zákona  g) Kontaktní údaje   

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají na sekretariátu školy denně.
Osobní doručení písemností na sekretariátě školy u asistentky ředitelky Romany Blatné:  Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00, 12.30 – 14.00 hodin, prázdninový provoz 8.00h – 12.00h

Telefon: sekretariát 543 321 303, řed. školy Ing. Soňa Šestáková +420 721 231 781, statutární zástupce ředitelky RNDr. Dana Švihálková +420 607 286 281

Pro písemný kontakt:
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, k rukám ředitelky, 603 00 Brno
e-mail: sekretariat@sss-ou.cz, blatna@sss-ou.cz, sestakova@sss-ou.cz, svihalkova@sss-ou.cz
ID datové schránky: tgwya9d