Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost Školního poradenského pracoviště představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 197/2016 Sb.,

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Aktivity ŠPP zajišťuje školní psycholog, výchovný a kariérový poradce a školní metodik prevence sociálně patologických jevů.

 

Činnost školního psychologa

 

 1. poradenská činnost
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů - třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce, komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • participace na provádění zápisu do 1. ročníků základní školy
 • poskytování psychologických služeb žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti kariérového poradenství
 • poskytování individuálních konzultací pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání a zákonným zástupcům při výukových a výchovných problémech žáků

 

 1. metodická a informační činnost
 • depistáž výukových obtíží
 • komunikace s učiteli
 • podpůrná opatření ve výuce

 

 1.  spolupráce s
 • učiteli
 • rodiči a zákonnými zástupci
 • dalšími poradenskými pracovišti

 

Činnost výchovného poradce

 

1.        poradenská činnost

 • poradenství a pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci
 • individuální pohovory se zákonnými zástupci i žáky
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském zařízení úřadu práce
 • spolupráce s SPC pro zrakově postižené při integraci našich žáků na střední školy
 • besedy pro žáky k volbě povolání s výchovnými poradci jiných škol, s bývalými žáky

 

2.        metodická a informační činnost 

 • předávání odborných informací z oblastí kariérového poradenství a péče o žáky se SVP
 • shromažďování zpráv a informací o žácích v poradenské péči
 • vedení písemných záznamů, navržená a realizovaná opatření (práce s problémovými žáky)

 

 3.        spolupráce s

 • vedením školy
 • SPC, PPP
 • učiteli
 • metodikem prevence sociálně patologických jevů
 • školním psychologem
 • zákonnými zástupci

 

 

Činnost metodika prevence sociálně patologických jevů

 1. osvětová činnost
 • podává základní informace o sociálně patologických jevech, jejich následcích a možné prevenci, a to     nejen žákům, ale i jejich zákonným zástupcům
 • organizuje přednášky, exkurze a jiné aktivity k dané problematice, individuální pohovory s žáky nebo jejich zákonnými zástupci

 

 1. metodická a informační činnost
 • účastní se pravidelných porad a seminářů k dané problematice
 • informuje pedagogické pracovníky školy o formách primární prevence
 • zpracovává a vyhodnocuje Minimální preventivní program

 

 1. spolupracuje s
 •  vedením školy
 •  pedagogickými pracovníky školy
 •  školním psychologem
 •  výchovnou poradkyní
 •  poradenským  centrem Brno
 •  příslušnými orgány státní správy
 •  Policií ČR a Městskou policií Brno

Školní poradenské pracoviště lze kontaktovat ze strany žáků i zákonných zástupců telefonicky, e-mailem  či osobně v konzultačních hodinách.

 

Kontakty pro ZŠ :       

Mgr. Daniel Žahour (školní psycholog)    543321303 kl. 312
Mgr. Eva Miksová (výchovná a kariérová poradkyně)    543321303 kl. 317
Mgr. Jana Pokorná (preventistka sociálně patologických jevů)  543321303 kl. 304

 

Konzultační hodiny: pondělí 7:30 – 8:00

 

 

Kontakty pro SŠ a OU:

Mgr. Daniel Žahour (školní psycholog), viz výše

Ing. Jitka Smejkalová (výchovná a poradkyně pro SŠ a SOU), smejkalova@sss-ou.cz

Ing. Eva Štefková (výchovná poradkyně pro OU), stefkova@sss-ou.cz

Mgr. Marek Smutný (preventista sociálně patologických jevů), smutny@ss-ou.cz

 

Konzultační hodiny: úterý 11.40 – 12:00, jiný termín po vzájemné domluvě