Letáček - Projekt Moderní škola

Dějepis

 1. Úvod do studia dějepisu
 2. Pravěk
 3. Sámova říše a Velká Morava
 4. Počátky Přemyslovského státu
 5. Český stát za posledních Přemyslovců
 6. Český stát za Lucemburků
 7. Husitství
 8. Český stát za Jagellonců a nástup Habsburků na český trůn
 9. 30letá válka
 10. České země po 30leté válce do nástupu Marie Terezie na český trůn
 11. Marie Terezie a Josef II.
 12. Vývoj v českých zemích od Josefa II. do revoluce 1848/1849, Národní obrození
 13. Revoluce 1848/1849 v českých zemích
 14. Vývoj v českých zemích od revoluce 1848/1849 do 1. světové války
 15. České země za světové války
 16. První a druhá Československá republika
 17. České země za druhé světové války - Protektorát Čechy a Morava
 18. Československý stát v letech 1945 - 1968
 19. Československý stát v letech 1969 - 1989
 20. Český stát v letech 1989 - dnešní doba

Ekonomika

 1. Soustava daní
 2. Daňové pojmy
 3. Daňový řád I
 4. Daňový řád II
 5. Daň z přidané hodnoty I
 6. Daň z přidané hodnoty II
 7. Daňové doklady
 8. Spotřební a ekologické daně
 9. Daně z příjmů
 10. Daně z příjmů fyzických osob
 11. Daně z příjmů fyzických osob - příklad
 12. Daně z příjmů právnických osob
 13. Silniční daň
 14. Daň z nemovitých věcí
 15. Daň z nabytí nemovitých věcí, bezúplatné příjmy
 16. Bingo
 17. Daně – opakování I
 18. Daně – opakování II
 19. AZ kvíz - Daně
 20. Riskuj

Masérská péče

 1. Historie reflexní masáže
 2. Reflexní projevy
 3. Zásady provedení reflexní masáže
 4. Účinky reflexní masáže
 5. Reflexní masáže - sestavy
 6. Vyšetřovací hmaty
 7. Zádová sestava
 8. Sestava pro šíji a hlavu
 9. Sestava hrudní
 10. Sestava pánevní
 11. Kineziologický rozbor
 12. Vyšetřovací metody v neurologii
 13. Onemocnění centrálního nervového systému
 14. Úvod do problematiky neurologie
 15. Odborná terminologie v neurologii
 16. Periferní nervový systém
 17. Vertebrogenní onemocnění
 18. Cévní mozková příhoda
 19. Dětská mozková obrna
 20. Roztroušená skleróza

Občanská výchova

 1. Základní lidská práva
 2. Využití médií v praxi
 3. Ústava ČR
 4. Politické strany v ČR
 5. Volby v ČR
 6. Územní samospráva
 7. Politika
 8. Extremismus
 9. Extremistické organizace v ČR
 10. Terorismus
 11. Právo
 12. Soudy
 13. Právní vztahy a vlastnictví
 14. Rodina a právo
 15. Demokracie
 16. Demokratický stát
 17. ČR – demokratický stát
 18. Problémy demokracie v ČR
 19. Masmédia v demo-kratické společnosti
 20. Ochrana lidských práv

Psychologie

 1. Psychologické vědní disciplíny
 2. Metody psychologie
 3. Čití a vnímání
 4. Představy
 5. Fantazie
 6. Myšlení 1. část
 7. Myšlení 2. část
 8. Paměť
 9. Řeč
 10. City a emoce
 11. Socializace, sociální učení
 12. Sociální skupiny
 13. Prenatální období
 14. Novorozenecké období
 15. Kojenecké období
 16. Batolecí období
 17. Předškolní věk
 18. Školní věk
 19. Komunikace
 20. Neverbální komunikace

 

Písemná a ústní komunikace

 1. Jednoduché právní písemnosti
 2. Nabídka
 3. Objednávka
 4. Vnitropodnikové písemnosti 1
 5. Vnitropodnikové písemnosti 2
 6. Poštovní služby
 7. Vnitropodnikové písemnosti 3
 8. Písemný styk s bankou
 9. Současné platební nástroje
 10. Urgence
 11. Reklamace
 12. Typografie
 13. Stylizace
 14. Úprava tabulek
 15. Osobní dopisy ved. pracovníků
 16. Interpunkční znaménka
 17. Zkratky a tituly
 18. Čísla a číslice
 19. Značky
 20. Prezentace, příprava mluveného projevu

Rekondice

 1. Somatometrie
 2. Vyšetření tělesné hmotnosti
 3. Vyšetření výšky
 4. Délka horní končetiny a jejich částí
 5. Obvody horní končetiny
 6. Délka dolní končetiny a jejich částí
 7. Obvody horní končetiny
 8. Šířkové a obvodové rozměry
 9. Hodnocení pohyblivosti páteře
 10. Hodnocení pohyblivosti krční páteře
 11. Měření rozsahu pohybu v kloubu
 12. Měření postavy olovnicí
 13. Hodnocení postavy, nácvik správného držení těla
 14. Kondiční cvičení
 15. Anamnéza
 16. Svalový test
 17. Hypermobilita
 18. Relaxace
 19. Testování zkrácených svalů
 20. Vyšetření pohybových stereotypů

Somatologie a morfologie

 1. Stavba kosti
 2. Roviny a směry
 3. Kostra lebky
 4. Kostra páteře
 5. Kostra hrudníku
 6. Kostra – lopatka a klíční kost
 7. Kostra horní končetiny
 8. Kloubní spoje horní končetiny
 9. Krev
 10. Krevní oběh
 11. Vylučovací systém
 12. Mízní systém
 13. Genetika
 14. Kostra DK - pletenec
 15. Kostra volné DK
 16. Kostra nohy
 17. Kloubní spoje DK
 18. Hormonální systém
 19. Dýchací systém
 20. Pohlavní systém

Technologie

 1. Příze, přípravné práce k předení, předení
 2. Vznik nitě, dokončující práce přádelen
 3. Tkaní na rámu
 4. Tkaniny
 5. Snování
 6. Textilní průmysl
 7. Přádelny
 8. Příprava nití pro tkaní, soukání
 9. Napínání a povolování osnovy
 10. Skaní
 11. Vznik tkaniny, její odtahování a navíjení
 12. Šlichtování
 13. Procvičování látky 1. ročníku
 14. Gobelín, tapisérie, kelim
 15. Zapjastková technika tkaní
 16. Tkalcovské stavy
 17. Příprava osnovy ke tkaní - navádění a navazování
 18. Ruční vázání koberců, karetková technika
 19. Hřebenový stávek
 20. Procvičování látky 1. a 2. ročníku

Tělesná výchova

 1. Posilování HK a zádových svalů na stroji
 2. Posilování horních končetin a zádových svalů s jednoručními činkami
 3. Aerobní trénink a jeho využití ve školní posilovně
 4. Zásady silového tréninku
 5. Využití veslovacího trenažéru ve školní tělesné výchově
 6. Kondiční kruhový trénink I.
 7. Kondiční kruhový trénink II.
 8. Využití rotopedu, steppru, krosového trenažéru a běhacího pásu ve školní tělesné výchově
 9. Posilování horních končetin, zádových svalů a prsních svalů s gumovými pásy
 10. Posilování svalstva trupu
 11. Testování zkrácených a ochablých svalů
 12. Kliky a jejich variace
 13. Správné držení těla - cvičení
 14. Strečink
 15. Cvičení se švihadly
 16. Posilování s jednoručkami
 17. Cvičení na velkých míčích 1. část
 18. Velké míče 2. část
 19. Cvičení s krátkými gumičkami
 20. Posilování břišních svalů, stehen a hýždí

Textilie

 1. Úpravy textilií, základní rozdělení a mechanické úpravy textilií./a>
 2. Délkové a plošné textilie
 3. Vlastnosti a použití délkových a plošných textilií.
 4. Vznik tkaniny a druhy tkanin
 5. Princip vzniku netkaných textilií, druhy netkaných textilií
 6. Mechanicky vázané netkané textilie, základní druhy, použití
 7. Vlastnosti a použití tkanin
 8. Vazba tkanin, základní vazby
 9. Speciální textilie - krajky, stuhařské výrobky
 10. Zkoušení textilních materiálů, textilií I. Úvod k rozboru textilií a pletenin, název textilií a pletenin.
 11. Zkoušení textilních materiálů a textilií II. Určení rubu a líce textilie, směr osnovních a útkových nití, směr sloupků, materiálové složení textilií
 12. Vznik pleteniny
 13. Zátažná pletenina
 14. Pletenina osnovní
 15. Zkoušení textilních materiálů III. Dostava, hustota pletenin, určování vazby tkaniny, úprava textilií.
 16. Chemické úpravy a speciální chemické úpravy
 17. Chemicky pojené netkané textilie, základní druhy, použití
 18. Opakování 2. ročníku
 19. Vlastnosti a použití pletenin
 20. Opakování 1. ročníku

Textilní materiály

 1. Dělení chemických vláken
 2. Dělení textilních vláken
 3. Bavlna
 4. Len
 5. Výroba textilních chemických vláken
 6. Přírodní rostlinná vlákna- kapok, konopí, juta a ramie
 7. Chemická vlákna z přírodních polymerů (celulózová)
 8. Vlna
 9. Vlny a chlupy jiných zvířat
 10. Chemické vlákno ze syntetických vláken PAD
 11. Chemické vlákno ze syntetických vláken PES
 12. Pravé hedvábí
 13. Chemické vlákno ze syntetických vláken PAN
 14. Příze
 15. Metody zjišťování přírodních vláken
 16. Zkoušky určování chemických vláken
 17. Opakování chemických vláken
 18. Opakování přírodních vláken
 19. Opakování přírodních vláken
 20. Opakování textilních vláken

Účetnictví pro 1. a 2. ročník

 1. Účetní doklady
 2. Majetek podniku
 3. Zásoby
 4. Účtování zboží
 5. Účtování materiálu 1
 6. Účtování materiálu 2
 7. Základy účetnictví - rozvaha
 8. Účty
 9. Účtování finančního majetku
 10. Dlouhodobý majetek
 11. Účtování daně z přidané hodnoty
 12. Základní účtování materiálu
 13. Základní účtování zboží
 14. Dlouhodobý hmotný majetek a odpisy
 15. Účetní technika
 16. Základní účtování dlouhodobého hmotného majetku a odpisů
 17. Základní účtování mezd
 18. Základní účtování výrobků
 19. Základní účtování nákladů a výnosů
 20. Písemná práce – učivo 1. ročníku

Účetnictví pro 3. a 4. ročník

 1. Časové rozlišení nákladů a výnosů
 2. Účetní uzávěrka
 3. Účetní závěrka
 4. Členění a účtování nákladů
 5. Členění a účtování výnosů
 6. Účetní odpisy
 7. Pořízení dlouhodobého majetku
 8. Vyřazení dlouhodobého majetku
 9. Krátkodobý finanční majetek
 10. Pohledávky a závazky ke společníkům
 11. Krátkodobý finanční majetek – cenné papíry
 12. Přijaté a poskytnuté provozní zálohy
 13. Zúčtování daní a dotací
 14. Pohledávky a závazky v cizí měně
 15. Směnky
 16. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 17. Základní kapitál
 18. Zúčtování se zaměstnanci
 19. Dlouhodobé cizí zdroje
 20. Písemná práce - mzdy

Zdravověda

 1. Kosterní soustava
 2. Svalová soustava
 3. Oběhová soustava
 4. Dýchací soustava
 5. Trávicí soustava
 6. Žlázy
 7. Vylučovací soustava
 8. Pohlavní soustava
 9. Nervová soustava
 10. Buňka
 11. Tkáň
 12. Smyslová soustava I
 13. Smyslová soustava II
 14. Míza
 15. Čtvrtletní práce
 16. Zuby
 17. Kůže
 18. Vývoj jedince
 19. Dědičnost
 20. Čtvrtletní práce