Stanovy VIDEOR, z.s.

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

VIDEOR, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., byl původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne 8.3.1999. Spolek podporuje spolupráci mezi školou, dětmi a rodiči a podporuje zájmovou činnost školy.

 

Čl. 2

Identifikace spolku

 

 1. Název:      VIDEOR, z.s.
 2. IČO:          687 30 250
 3. Sídlo:        Kamenomlýnská 124/2, 603 00 Brno

 

 

Čl. 3

Účel a cíl spolku

 

1) Základním cílem spolku je posílení úzké vazby mezi školou a rodiči dětí k rozvoji školství a z toho vyplývající zlepšení podmínek a práce školy.

 

2) Spolek dále podporuje zájmovou činnost dětí a žáků školy, podle zájmu pořádá pro děti a žáky speciální kurzy, pro děti, žáky, jejich rodiče a další zájemce pořádá kulturní, sportovní a společenské akce.

 

3) Podle finančních možností podporuje materiální vybavení školy.

 

 

Čl. 4

Vznik a zánik členství

 

 1. Členem Spolku může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

 

 1. O přijetí člena Spolku rozhoduje Správní rada spolku na základě podané písemné přihlášky zájemce o členství ve Spolku.

         

 1. Právnickou osobu zastupuje osoba, která je statutárním zástupcem právnické osoby anebo má její plnou moc.   

 

 1. Práva a povinnosti člena:

 

Člen má právo zejména:

a) aktivně se podílet na činnosti spolku

b) být volen do orgánů spolku

c) účastnit se jednání shromáždění delegátů spolku,

d) předkládat výboru spolku návrhy, připomínky a podněty a obdržet informaci ke svým podáním,

e) být pravidelně, nejméně jedenkrát ročně informován o rozpočtu a hospodaření spolku.

 

Členové spolku jsou povinni:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) plnit usnesení orgánů spolku

c) řádně platit členské příspěvky

 

Spolek vede seznam svých členů, který je neveřejný a je uložen v sídle spolku.

 

 1. Členství zaniká:
 • písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku,
 • zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze při porušení povinností vyplývajících z členství,
 • úmrtím člena,
 • zrušením právnické osoby, která je členem

 

 

Čl. 5.

Orgány spolku

 

 1. Orgány Spolku jsou:
 • členská schůze (nejvyšší orgán)
 • správní rada (rozhodovací orgán)
 • předseda (statutární orgán)

 

Čl. 6.

Členská schůze

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku.

         

 1. Členská schůze musí být svolána předsedou minimálně 1x ročně. Členská schůze musí být svolána minimálně 30 dnů před jejím konáním.

         

 1. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.  Hlasovací právo členů je rovné, každý člen má 1 hlas.  Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

 1. Členská schůze může rozhodovat i mimo zasedání, elektronicky korespondenčním hlasováním (per rollam). Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Korespondenčním hlasováním musí být nejdříve schválena možnost o předmětu rozhodnutí hlasovat per rollam a následně je možné hlasovat o předmětu samotném. 

 

 1. Náplň členské schůze:
 • určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
 • schvaluje výsledek hospodaření a výroční zprávu,
 • schvaluje stanovy a jejich případnou změnu,
 • rozhoduje o vzniku a zrušení členství,
 • zřizuje orgány – správní radu,  předsedu, vymezuje jejich působnost, pravomoc a počet členů,
 • volí a odvolává předsedu, členy správní rady, revizní ko
 • rozhoduje o zániku nebo fúzi spolku,
 • při zániku Spolku jmenuje likvidátora

 

Čl. 7

Správní rada

 

 1. Správní rada je rozhodovací orgán spolku a je složena ze členů spolku a veřejný sektor, ani žádná                 ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49% hlasovacích práv. Výkon člena správní rady probíhá osobně nebo na základě plné moci. Plná moc bude časově omezena pro konkrétní jednání.

        

 1. Správní rada má 3 členy.

 

 1. Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

 1. Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání, elektronicky korespondenčním hlasováním              (per rollam). Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Korespondenčním hlasováním musí být nejdříve schválena možnost o předmětu rozhodnutí hlasovat per rollam a následně je možné hlasovat o předmětu samotném. 

         

 1. Členem správní rady může být pouze osoba, která je svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravující živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

         

 1. Členství ve správní radě spolku je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě.

         

 1. Předsedou správní rady je valnou hromadou zvolený předseda spolku. Předseda svolává a řídí zasedání.       

      

 1. Funkční období členů je čtyřleté, členové mohou být opakovaně zvoleni.

         

 1. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením, odvoláním, dohodou.

 

 1. Náplň správní rady:
 • organizuje a řídí činnost Spolku,
 • plní rozhodnutí členské schůze,
 • rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou ve výhradní působnosti členské schůze,
 • schvaluje žádosti a projekty Spolku,
 • zajišťuje operativní spolupráci s orgány a institucemi místní a regionální správy,
 • schvaluje podmínky půjček a úvěrů,
 • schvaluje vnitřní předpisy,
 • dbá o hospodárné využití majetku S
 • rozhoduje o předmětu a rozsahu doplňkových činností,
 • svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně,
 • rozhoduje o vytvoření zájmových

 

Čl. 8

Předseda

 

 1. Předsedou může být volena fyzická osoba, která je bezúhonná.

          

 1. Předseda je statutárním zástupcem a jedná za Spolek.

 

 1. Předseda je členem správní rady a jeho funkční období je čtyřleté, předseda může být zvolen opakovaně.

 

Čl. 9

Jednání za spolek

 

 1. Za spolek jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda. Další člen správní rady může jednat a podepisovat jen na základě zplnomocnění předsedou. Plná moc bude obsahovat náplň a časové omezení.

 

 1. Podepisování se děje tak, že k názvu spolku (razítku) připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda nebo předsedou zplnomocněný člen.

 

Čl. 10

Zásady hospodaření

 

 1. Spolek vede jednoduché účetnictví. Hospodaření se řídí platnými právními předpisy. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem podle platných právních předpisů.

       

 1. Výroční zpráva bude zpracována nejdéle do 30. 6. následujícího roku po skončení hodnoceného období. Výroční zpráva bude zveřejněna na stránkách Spolku.

          

 1. Příjmem Spolku jsou dotace, dary .

 

Čl. 11

Zrušení spolku

 

 1. Spolek zaniká dobrovolným zrušením na základě rozhodnutí členské schůze nebo jeho sloučením s jiným spolkem.

 

 1. Při zániku Spolku jmenuje členská schůze likvidátora, který zajistí majetkové a právní vyrovnání všech závazků a pohledávek.
 2. Likvidační zůstatek je bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.

 

 

čl. 12

Závěrečná ustanovení

 

 1. Stanovy nabývají platnosti i účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí

 

 1. Ostatní práva, povinnosti a procesní postupy neošetřené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

 

 1. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 2.10. 2017

 

Platební údaje naleznete >>> ZDE <<<