Historie školy

V současné době se naše škola skládá ze sedmi subjektů a je největším vzdělávacím zařízením pro zrakově postižené v České republice. Vzniku tohoto velkého komplexu předcházela dlouhá a někdy i velmi komplikovaná historie. Tak se do ní ponořme.

Brněnský ústav pro výchovu nevidomých byl otevřen v roce 1835 v Brně-Zábrdovicích, nesl název Ústav pro slepé a jeho zakladatelem byl Jan Rafael Beitl. V roce 1846 se zařízení přestěhovalo do jiné budovy a změnil se i název na Moravsko-Slezský ústav pro slepé. Zároveň se zvýšil počet tříd. Nové pojmenování Moravsko-Slezský zemský ústav pro slepé se objevuje v roce 1909 po převzetí do zemské správy. Opět se mění počet tříd až do roku 1958, kdy jich bylo dosaženo osm, což souvisí i s otevřením tříd pro slabozraké. Zemský ústav pro výchovu nevidomých je pak název z roku 1930.

V souvislosti s uzákoněním povinné školní docházky (1948) i pro nevidomé děti byla při ústavu zřízena národní a neúplná osmiletá střední škola. Ústav byl zestátněn v roce 1950, čímž stát přebral odpovědnost za výchovu a vzdělávání nevidomých. 1. ledna 1951 byl ústav zrušen a byla provedena diferenciace základních a středních škol, takže v Brně zůstává národní a neúplná osmiletá střední škola (učňovské dílny s pokračovací školou přecházejí do pražského Klárova ústavu spolu s oborem ladění klavírů, hudební oddělení se přemísťuje do Deylova ústavu v Praze a ruší se mateřská škola s opatrovnou). V roce 1953 byla v Brně zřízena osmiletá střední škola. (V roce 1957 byla otevřena třída pro slabozraké s odděleními 1., 2. a 3. ročníku.)

V roce 1961 vzniká základní devítiletá škola internátní pro nevidomé se čtyřmi třídami pro slabozraké, které se postupně rozšiřují na neúplně organizovanou základní devítiletou školu pro slabozraké (v roce 1978 pouze 4 ročníky školy pro slabozraké). V roce 1962 byla otevřena 9. třída.

V roce 1978 byla založena mateřská škola pro nevidomé s jedním oddělením, o dva roky později došlo k rozšíření na dvě a v roce 1984 na tři oddělení. Od roku 1988 klesl počet opět na dvě oddělení. Pojmenování školy bylo Mateřská a základní škola pro nevidomé a slabozraké s internátem. (V roce 1980 byl pak počet tříd rozšířen na jedenáct.) Od školního roku 1987/88 se toto zařízení rozrůstá o Zvláštní školu pro nevidomé, která měla do školního roku 1989/90 pouze dvě oddělení.

Opět dochází ke změně názvu školy, a to na Mateřská, základní a zvláštní škola pro nevidomé a slabozraké s internátem (počty tříd v jednotlivých školách byly: MŠ-2, ZvŠ-2, ZŠ pro nevidomé-9, ZŠ pro slabozraké-5, celkem tedy 18 tříd).

25. - 29. června 1990 se škola přestěhovala z ulice Veveří 15 v Brně, kde sídlila od roku 1949, do komplexu budov v areálu bývalé Krajské politické školy v Brně, Hlinky 156, kde byly postupně prováděny různé stavební úpravy, související se změnou užívání staveb.

Za léta 1990-2000 se podařilo postavit zcela nový ubytovací objekt pro internátní žáky, který plně vyhovuje novým trendům výchovy a vzdělávání zrakově postižených. Zrekonstruovaly se dvě budovy pro potřeby MŠ, ZvŠ a I. stupně ZŠ. Celý areál se postupně proměňoval a proměňuje tak, aby co nejlépe sloužil těžce zrakově postiženým dětem. V roce 2000 se začalo s postupnými bezbariérovými úpravami areálu tak, aby byly všechny budovy zpřístupněny i pro žáky s kombinovanými poruchami.

Významným datem byl 1. červenec 1992, kdy škola získala právní subjektivitu. Od školního roku 1992/93 jsou součástí zvláštní školy třídy pomocné školy a od roku 1994 ke škole přibylo Speciální pedagogické centrum. Příspěvkovou organizací se škola stává od 1. ledna 1995 a s březnem roku 1999 souvisí další změna názvu na Speciální školy pro zrakově postižené. Od 1. 7. 2006 se škola sloučila se střední školou a je odsouhlaseno zatím poslední její pojmenování: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2.

Při dosavadním putování dějinami naší školy jsme jen letmo zmínili o střední škole, jejíž historie je kratší, ale rozhodně stojí za pozornost. Takže ještě následují nejdůležitější milníky od jejího zrodu.

Soukromá střední škola internátní pro zrakově postiženou mládež  byla založena v roce 1992 a byla první střední školou pro takto handicapovanou mládež v Brně. Cílem založení bylo vytvoření nového typu střední školy, který bude dostupný jak zrakově postiženým mladým lidem, tak i těm, kteří mají  kombinované vady. V této škole se žáci učili praktickým dovednostem důležitým pro samostatný život (sebeobsluze, drobným opravám v domácnosti, atd.)  Výhodou této školy bylo, že žáci základní školy pro zrakově postižené nemuseli hned po jejím absolvování  ukončit své vzdělávání a mohli pokračovat ve studiu na střední škole v místech, která tak dobře za devět i více let poznali.

V roce 1990 byla založena v Brně Nadace pro zrakově postiženou mládež, jejíž vznik inicioval významný brněnský tyfloped Dr. Josef Smýkal (sám těžce zrakově postižený) společně se speciálním pedagogem Dr. Michalem Kuchařem. Tato nadace se snažila získat vyhovující areál, sestavit pedagogický sbor z odborníků v oblasti oftalmopedie, vybavit školu odpovídajícími pomůckami, technikou a specializovanými odbornými učebními texty. Významný počin Nadace spočíval v získání prostor pro SŠI v areálu ZŠ pro slabozraké a nevidomé, která se sem přestěhovala, jak už víme, v roce 1990, protože objekt na ulici Veveří byl v rámci restituce navrácen církvi.

Nadační SŠI pro těžce zrakově postižené zahájila činnost v září roku 1992. Nabízely se tyto možnosti studia: tříletá rodinná škola, tříletá škola polytechnická, od roku 1993 maturitní obor masér sportovní a rekondiční a od roku 1994 maturitní obor technika administrativy. V roce 1997 škola požádala  o změnu statutu, a to na ministerstvem řízenou školu.

Od školního roku 1997/1998 začala škola fungovat pod názvem Speciální střední školy a Odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež.  Jedinou chybou nového státního zařízení bylo zřeknutí se přímého řízení internátu;  hlavně zmizela spolupráce mezi výchovnými pracovníky a školou. Studenti zůstali ubytováni v Komárově, část nových studentů zvolila internát na ulici Čichnova. I když internátní žáci museli absolvovat ranní cestu přes půl Brna, v jedné věci byl tento typ ubytování užitečný. Studenti, zvláště pak nevidomí a těžce zrakově postižení, se tak se přesouvali mimo areál školy a učili se pohybovat v městském prostředí, komunikovat s ostatními lidmi a procvičovat základy společenského chování a jednání.

Změna statutu současně odstartovala období nestability a  změn ve vedení školy. Byl odvolán ředitel Mgr. Jiří Nesveda a ve školním roce 1997/1998 byla ředitelkou školy Ing. Zdeňka Kurková. Ve školním roce 1998/1999 došlo ke změně vedení školy a ředitelem se opět stal, a to na základě řádného konkurzu, Mgr. Jiří Nesveda. Ten však  dne 30. 6. 2000 odstoupil z funkce ředitele školy a 1. 7. 2000 byla jmenována ředitelkou školy Mgr. Dagmar Sýsová. K velikým změnám došlo ve školním roce 2000/2001, kdy probíhala rozsáhlá rekonstrukce budovy školy na Hlinkách 156 a škola se přestěhovala na odloučené pracoviště na ulici Dukelská 65. Bylo to těžké období, ale všichni pracovníci vynaložili veliké úsilí, aby tuto situaci zvládli, jelikož měli před sebou vidinu nejen moderně opravené budovy školy, ale i  nového internátu, který vznikl  přestavbou půdních prostor.

V nově zrekonstruované budově byla zahájena činnost ve  školním roce 2002/2003 a o rok později byl slavnostně otevřen nový, moderně vybavený internát. Ten je  součástí školy, a to s kapacitou 45 lůžek. S rekonstrukcí byly souběžně zrealizovány i terénní úpravy, jejichž výsledkem je zkrášlení a vylepšení okolí školy (nové sportovní hřiště, doskočiště pro skok daleký, posezení pro studenty pod pergolou atd.)

Škola rozšířila v průběhu let svou nabídku oborů nejen maturitních - obchodní akademie, sociální péče a masér sportovní a rekondiční, ale i učebních - čalounická výroba (v současné době již zrušený), sportovní a rekondiční masér, pečovatelské práce a tkalcovské práce. S nárůstem počtu studentů se zvyšuje počet pedagogických pracovníků, samozřejmě splňujících podmínky pro pedagogickou práci se zrakově i jinak handicapovanými středoškoláky.

1.8.2018 byla jmenována na základě výběrového řízení ředitelkou škol Ing. Soňa Šestáková, která původně zastávala po řadu let post zástupkyně ředitelky pro střední školu.

180. výročí založení Ústavu pro slepé na Moravě a následně školy pro zrakově postižené


Setkání se uskutečnilo 15. 5. 2015 v areálu školy.

Plakát k výročí 180 let školy

Na počest tohoto výročí byl vytvočen Almanach do kterého je možno nahlédnout zde.