Zahrnuje soubor všech zrakově stimulačních aktivit a cvičení, jejímž intenzivním a cíleným prováděním lze zlepšit schopnost vizuálního vnímání zrakově postižených dětí. Je nutným pokračováním zrakové stimulace v raném věku a zrakově stimulačních aktivit v období předškolním.

Zrakově stimulační cvičení jsou prováděna jednak v uměle vytvořeném prostředí temné komory, a dále pak v přirozeném prostředí (třída, veřejné prostory ZŠ, chodby, areál ZŠ). Součástí temné komory jsou základní  a doplňkové zrakově stimulační pomůcky.

V mladším školním věku (1.-3.ročník) se tedy procvičuje zejména přenášení pozornosti, senzomotorická koordinace (spolupráce zraku a pohybu), orientace v prostoru a orientace v ploše.

Ve 4. - 5. ročníku se získané zrakové dovednosti prohlubují a podle zrakových možností konkrétního dítěte se zkouší i poslední fáze – vytváření zrakových představ. Děti se učí poznávat pomocí zraku reálné trojrozměrné předměty a rozlišovat dvojrozměrné objekty – obrázky. Pokud to zrakové postižení dítěte umožňuje, zkoušíme i práci s televizní lupou.

Na 2. stupni základní školy se zaměřujeme na využívání získaných zrakových dovedností v běžném živote, zejména při orientaci v prostoru, pokud je to možné, zkouší se dále pracovat na lupě a využívat počítač.