Logopedická péče v našem zařízení je zajištěna pro žáky ZŠ s vadami výslovnosti (dyslalie) a  pro žáky s kombinovanými vadami, u kterých se vyskytují zpravidla vícečetné dyslalie a opožděný vývoj řeči.

Supervizi a pomoc s  diagnostikou poskytuje SPC při Speciální škole pro vadně mluvící.

V  hodinách pracuje logoped se žáky individuálně (2 – 3 žáci na hodinu), provádí nápravu vad výslovnosti a cviky vedoucí k lepší hybnosti mluvidel, sleduje porozumění řeči a celkový řečový projev žáka.

U žáků s  kombinovanými vadami se kromě odstraňování vadvý slovnosti zaměřuje na rozvíjení řeči vůbec – slovní zásoba, dechová a artikulační cvičení, správné tvoření tvarů slov, vět, atd.

S  průběhem nápravy seznamuje logoped rodiče při individuálních konzultacích a písemně - zadáváním přiměřených úkolů, které rodiče s dětmi doma procvičují .

Pokud se vyskytne obtížnější vada, např. koktavost, doporučí logoped rodičům návštěvu klinického logopeda a pravidelnou terapii ve zdravotnickém zařízení.