Rozšířená výuka hudební výchovy, sborového zpěvu a hry na hudební nástroje je na naší škole od samého jejího založení. Tato skutečnost vycházela ze samé podstaty vzdělávání zrakově znevýhodněných – tedy z posilování sluchu jako funkčního smyslu. V nemálo případech se jednalo a jedná o primární přípravu našich žáků na jejich pozdější profesní uplatnění na poli učitelů hudby, ladičů pian atp.

V současnosti ve stále větší míře zužitkováváme  na hudebním oddělení naší školy vedle pokračování v této tradici i moderní poznatky, které získávají naši pedagogové v akreditovaných univerzitních programech oboru speciální pedagogiky. Hudba a muzikoterapie, resp. hudba jako mimoškolní aktivita je dalším dílem v mozaice edukace dětí s poruchami chování a specifickými poruchami učení obecně. Protože pedagogický sbor hudebního oddělení tvoří učitelé plně aprobovaní pro výuku hudebních předmětů, je v našich možnostech poskytnout hudební vzdělání v rozsahu základního uměleckého školství i žákům naší školy bez vzdělávacího či sociálního handicapu.

V dnešní době je jistě nezanedbatelná závěrečná poznámka, že hudební vzdělávání - stejně jako mnoho dalších volnočasových aktivit na naší škole - je pro naše žáky zcela zdarma, včetně bezplatného zapůjčení hudebních nástrojů a notového materiálu.

Na všechny Vaše případné dotazy a na práci s Vašimi dětmi se těší kolektiv pedagogů hudebních předmětů.

Kontakt: p.uč. Hofmann, tel. 54332 1303

e-mail: hofmann@sss-ou.cz