Řád školní knihovny

 1. Čtenářem knihovny se stává žák Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 na základě písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem.
 2. Knihy se půjčují na 1 měsíc, nejvýše 3 knihy najednou. O případném prodloužení výpůjční doby rozhodne knihovník.
 3. Knihy se půjčují vždy zdarma ve výpůjční době.
 4. V knihovně si mohou žáci knihy půjčit, prohlížet, číst.
 5. Všechny vypůjčené knihy musí být vráceny vždy před ukončením daného školního roku.

Povinnosti čtenářů

 1. Vracet knihy ve stanovené výpůjční době nebo požádat o její prodloužení.
 2. Čtenář zodpovídá za stav vypůjčených knih, proto si je ve vlastním zájmu před půjčením prohlédne a nahlásí jejich případné poškození.
 3. Do knih se nesmí vpisovat, podtrhávat, vytrhávat stránky, ničit obaly a označení na knihách ani je jiným způsobem poškozovat.
 4. Čtenář nesmí vypůjčené knihy  půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, kdy je má půjčené.
 5. Jestliže uživatel na výzvu nebo upomínku knihovny nevrátí knihu, bude se její vrácení vymáhat právní cestou (exekuce). Při vymáhání půjčené knihy právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou právního vymáhání.
 6. Tomu, kdo poruší výpůjční řád, může být odňato výpůjční právo.

Poplatky

 1. V případě poškození knihy se hradí 10 až 50 procent z ceny knihy podle míry poškození.
 2. Ztráta knihy se nahradí knihou téhož titulu nebo jinou knihou po dohodě s knihovnicí anebo se zaplatí částka, kterou určí knihovnice.

Závěrečné ustanovení

 1. Řád školní knihovny je vyvěšen na viditelném místě.
 2. Žáci jsou s ním seznámeni vždy při první návštěvě školní knihovny.

Účinnost

 1. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018

Ing. Soňa Šestáková

ředitelka školy