VNITŘNÍ SMĚRNICE O PODMÍNKÁCH ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A ŠKOLNÍM KLUBU

Tato směrnice v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a s vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání (dále jen vyhláška) upravuje úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu (dále jen ŠD a ŠK).

                                                                     I.

Činnost ŠD a ŠK je shodná s počátkem a koncem školního roku, tzn., že trvá 10 měsíců.

           

                                                                     II.

Výše úplaty pro 1 žáka je 180,- Kč za každý započatý měsíc, tj. 1 800,- Kč za školní rok. 

Výše úplaty je pro každého žáka stejná bez ohledu na počet hodin a dnů v měsíci, kdy se činností ŠD a ŠK účastní, a bez ohledu na státní příslušnost.

 

                                                                     III.

Splatnost 1. částky 900,- Kč (za 1. pololetí) je nejpozději do 30. 9. V průběhu školního roku do 15 ti dnů od přijetí žáka do ŠD a ŠK. Nebude-li úplata uhrazena ani do 30 ti dnů ode dne přijetí žáka do ŠD a ŠK, má se uplynutím posledního dne této lhůty za to, že žák je ze ŠD a ŠK odhlášen.

Splatnost 2. částky 900,- Kč (za 2. pololetí) je do 28. 2. (obě částky mohou být uhrazeny zároveň, nejpozději však do 30.9.)

 

Způsob úhrady:

a) bezhotovostní převod na účet školy
b) vklad v hotovosti složenkou na účet školy

 

Číslo účtu školy: 195 333 621/0710, jako variabilní symbol doplňte rodné číslo Vašeho dítěte a do textu uveďte: ŠD + jméno dítěte.

 

                                                                     IV.

Část úplaty může být žákovi prominuta podle podmínek v § 11 odst. 3a, b vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. (dále § 20 odstavec 1 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů).

O prominutí úplaty je zákonný zástupce povinen požádat (uvede na zápisním lístku) a současně je povinen prokázat splnění těchto podmínek do 15. 9. a 15. 2.  V případě, že skončí platnost těchto podmínek, budou zákonní zástupci vyzváni k úhradě úplaty za příslušné měsíce.

 

                                                                     V.

Přihlásí-li se žák v průběhu školního roku, úplata se hradí za příslušné měsíce.

Odhlásí-li se žák v průběhu školního roku, vrátí se úplata za příslušné měsíce.

Odhlášení žáka ze ŠD, ŠK musí provést rodiče písemnou formou.

 

                                                                     VI.

Tato směrnice nabývá platnosti 1. 9. 2020


Pokyn o podmínkách úplaty na internátě pro školní rok 2020/2021

V souladu s § 123 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) stanovujeme výše úplaty za ubytování žáků. Podrobnosti jsou upraveny prováděcími předpisy MŠMT ČR.

 

Výše úplaty za ubytování žáků je dle vyhlášky č.108/2005 Sb. stanovena ředitelkou školy na:    

  • 500,- Kč měsíčně pro žáky základní školy
  • 1. 300,- Kč měsíčně pro žáky střední školy.

 

Způsob úhrady:       

  • převod na účet školy
  • vklad v hotovosti na pokladně školy

 

Číslo účtu školy: 195 333 621/0710, variabilní symbol přidělený na základě odevzdané přihlášky ke stravování. Bez této specifikace nemůže být platba identifikovaná. Platbu za internát je možno hradit dohromady s platbou za stravu. Do textu se uvede: internát, strava + jméno dítěte.

Termín pro podání Přihlášky na internát je do 15. června 2020.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy dle §27, odstavce 5 školského zákona.

Brno, 15. 5. 2020

Ing. Soňa Šestáková
ředitelka školy