NTERNÁTNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU

 

Č.j.: V414-ŘED-687/18

platnost od 1. 9. 2018

Vypracoval: Mgr. Lukáš Kabátek

Školská rada schválila dne: 31. 8. 2018

Zaměstnanci byli seznámeni dne: 31. 8. 2018

Žáci a zákonní zástupci byli seznámeni na třídních schůzkách a TH. Zápis v dokumentaci tříd.

 

Obsah:

Internátní řád.. 3

I. Provoz internátu.. 3

II. Organizace internátu.. 3

III. Práva a povinnosti ubytovaných žáků.. 3

IV. Výchovná opatření 5

V. Hygienická a zdravotnická pravidla. 6

VI. Zájmová a kulturně výchovná činnost 6

VII. Bezpečnostní a protipožární opatření 6

VIII. Stravování 7

IX. Režim dne. 7

X. Návštěvy v internátu.. 7

Prevence rizikového chování 8

Konzumace tabákových výrobků na internátě. 8

Konzumace návykových látek na internátě. 9

Distribuce OPL v prostorách internátu.. 9


Internátní řád pro střední školu

Internát je výchovné zařízení pro žáky střední školy, které poskytuje žákům přechodné ubytování, při respektování jejich osobních zájmů, aktivního odpočinku, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy, pomáhá jim při přípravě na vyučování. Svou výchovnou činností internát navazuje na výchovně vzdělávací práci školy a na výchovné působení rodiny. Žákům s různým postižením internát zajišťuje nezbytnou speciálně pedagogickou podporu.

I. Provoz internátu

 1. Týdenní provoz v internátu je zahájen v neděli v 17 hod. Příjezd ubytovaných do internátu je povolen do 22 hod. Provoz internátu končí v pátek v 8:00 hod.
 2. V odůvodněných případech je možné poskytnout ubytování (bez stravy) o víkendech během školního roku.
 3. Provoz internátu se řídí řádem internátu

 

II. Organizace internátu

Ubytování v internátě je určeno řádně studujícím žákům Střední školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.

Vedoucí internátu přijímá a propouští tyto žáky podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 436/2010 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních ze dne 22. 12. 2010, podle možností a kapacity internátu. Ubytování je poskytnuto na dobu jednoho školního roku, přihlášku je nutno podat nejpozději do 31. 5. školního roku, ve kterém je žák na internátě ubytovaný. U nezletilých žáků potvrzují přihlášku na internát zákonní zástupci. O ubytování žáků prvních ročníků rozhoduje vedení školy na základě přihlášky podané taktéž do 31. 5.

Pro další školní rok se obnovuje ubytování žáka za předpokladu, že žák podá novou přihlášku k ubytování a je doporučen skupinovým vychovatelem. Ukončení ubytování v internátě se provádí na písemnou žádost žáka, je-li nezletilý, podají žádost zákonní zástupci.

Během školního roku ukončí vedoucí internátu ubytování na internátě pokud:

 1. o to písemně požádá zákonný zástupce žáka (zletilý žák)
 2. studující neplatí příspěvek na úhradu nákladů spojených s ubytováním a stravováním po dobu dvou měsíců
 3. studující přestal být žákem školy nebo má přerušené studium
 4. byl vyloučen z internátu pro porušování vnitřního řádu podle § 4, odst.5, písm.e), vyhl. MŠMT č. 436/10 Sb.

Na umístění v internátě nemají žáci právní nárok.

Žákům ubytovaným v internátě je zajištěno školní stravování.

 

III. Práva a povinnosti ubytovaných žáků

 1. Ubytovaný žák má právo:
 1. používat přidělený pokoj s příslušenstvím
 2. využívat veškerého zařízení internátu určené pro žáky
 3. podílet se na organizaci kulturní, společenské a sportovní činnosti žáků
 4. zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporučených internátem
 5. požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu ložního prádla
 6. podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v internátě
 7. používat se souhlasem vedoucího internátu a spolubydlících vlastní radiopřijímač nebo magnetofon v době mimo studijní a noční klid
 8. přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorách v době mimo studijního a nočního klidu
 9. částky vyšší než 200 Kč a cenné předměty uschovat do trezoru k vedoucímu internátu, v případě ztráty osobního majetku, hlásit vychovateli
 10. používat mobilní telefon
 1. Ubytovaný žák je povinen:
 1. dodržovat ustanovení řádu internátu a řídit se pokyny vychovatelů. Opakované neuposlechnutí vychovatele bude posuzováno jako hrubé porušení internátního řádu.
 2. pravidelně se připravovat na vyučování ve studijní době stanovené denním režimem internátu
 3. zacházet šetrně s majetkem a zařízením internátu, energií, vodou a plynem, majetkem svým i svých spolužáků. Majetek chrání a zabraňuje jeho poškození nebo ztrátám. Žáci odpovídají internátu za škodu, kterou způsobili. Způsobí-li žák škodu úmyslně, je povinen ji uhradit. Náhrada může být požadována i v případech, kdy škodu způsobil z nedbalosti
 4. neprodleně hlásit ztrátu nebo zcizení předmětu vychovateli
 5. dodržovat zásady osobní hygieny, udržovat v čistotě pokoj a zařízení, která v internátě používá
 6. v internátě se chovat slušně, tolerantně a nevyjadřovat se hrubě, dodržovat zásady kulturního chování, zdravit vychovatele a ostatní zaměstnance internátu a školy. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených zákonem a jsou důvodem k okamžitému vyloučení žáka ze školy.
 7. upozornit vychovatele na případy šikanování, vědomou toxikománii, užívání a distribuci drog a ostatních skutečností, které mohou ohrozit zdraví obyvatel internátu
 8. ihned hlásit závady zjištěné na vybavení pokojů a inventáře vychovateli
 9. předložit vychovateli potvrzení o úhradě nákladů za ubytování a stravování
 10. přijde-li ubytovaný do kontaktu s infekční chorobou nahlásí neprodleně tuto skutečnost vychovateli
 11. jakýkoliv úraz neprodleně oznámit vychovateli a dále postupovat podle jeho pokynů a v souladu se zásadami první pomoci
 12. hlásit se svému vychovateli ihned po skončení výuky, nahlásit vychovateli jakékoliv opuštění internátu
 13. před odchodem do školy zastlat lůžkoviny do úložného prostoru postele, na postel dát přehoz
 1. Ubytovaným žákům je zakázáno:
 1. kouřit a požívat alkohol a ostatní návykové látky ve všech prostorách internátu a na všech aktivitách pořádaných internátem
 2. přechovávat, přinášet nebo distribuovat alkoholické nápoje nebo jiné toxické látky v prostorách internátu. Není dovoleno vnášet a používat i další věci a předměty, které by ohrožovaly zdraví žáka nebo ostatních. V případě podezření na intoxikaci žáka může vychovatel provést orientační test na přítomnost alkoholu nebo orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek (OPL) /dechová zkouška, zkouška ze slin/. Pozitivní výsledek testu bude považován za hrubé porušení internátního řádu, z něhož je třeba vyvodit výchovné opatření stanovené internátním řádem. Obdobný postup zvolí vychovatel i v případě příchodu žáka na internát pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval na internátě. Odmítne-li se žák podrobit se orientačnímu testu na přítomnost alkoholu nebo orientačnímu testu na přítomnost OPL, bude na něj nahlíženo, jako by byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. (Další podrobnosti: Viz. Dodatek k internátnímu řádu)
 3. přechovávání všech typů zbraní, střelných zbraní a střeliva, chemikálií a výbušnin
 4. svévolné přemísťování inventáře internátu
 5. přechovávání cenných předmětů a větší částky peněz, za případnou ztrátu internát neručí
 6. používat na pokojích vařiče, spirály, rychlovařič, varné konvice a ostatní elektrické spotřebiče (s výjimkou kompenzačních pomůcek)
 7. sedět v otevřených oknech, vyhazování odpadu a jiných věcí z oken
 8. skladování potravin, které podléhají zkáze, špinavého prádla delší dobu, nebo nepotřebných věcí ve skříních
 9. v době nemoci zůstávat v internátě. Ubytovaný je povinen ihned nahlásit zdravotní problémy skupinovému vychovateli nebo vedoucímu internátu
 10. opouštět internát bez souhlasu vychovatele
 11. zdržovat se na internátě v době výuky
 12. užívat výtah do prostor internátu, výjimku povoluje vedoucí internátu na základě míry zdravotního postižení
 13. fyzickým nebo psychickým způsobem poškozovat či ubližovat spolubydlícím
 14. používat mobilní telefony (nebo jiná nahrávací zařízení) k pořizování zvukových a obrazových záznamů v prostorách školy a internátu bez souhlasu nahrávaných osob

 

IV. Výchovná opatření

 1. Za vzorné chování a plnění povinností, za významný projev aktivit, může být žáku udělena pochvala:
 1. pochvala vychovatelem
 2. pochvala vedoucím internátu
 3. pochvala ředitelem školy
 1. Proviní-li se žák proti řádu internátu, mohou se mu podle závažnosti provinění uložit některá z těchto výchovných opatření:
 1. napomenutí vychovatelem
 2. důtka udělená vedoucím internátu, ředitelem školy
 3. podmínění vyloučení z internátu- při hrubém porušení internátního řádu
 4. vyloučení z internátu- při hrubém porušení internátního řádu

Při nedodržování internátního řádu může vychovatel omezit nebo zakázat žákům vycházky.

Hrubým porušením je míněno porušení zákazů v bodech III/3 a,b,c,g,j,m a nedodržování internátního řádu v bodech II/a

 1. podmíněném vyloučení z internátu rozhoduje ředitel na návrh vedoucího internátu po projednání s výchovnou komisí školy. Výchovná komise ve složení – ředitel školy, výchovný poradce, vedoucí vychovatel. V rozhodnutí stanoví ředitel zkušební lhůtu v rozmezí 1 – 5 měsíců.
 2. Veškerá výchovná opatření se oznamují třídnímu učiteli, písemně zákonnému zástupci nezletilého žáka a zaznamenávají se do osobního spisu žáka.

 

V. Hygienická a zdravotnická pravidla

Žáci jsou povinni dodržovat všechna zdravotní a hygienická pravidla, přezouvat se, udržovat v čistotě pokoj a zařízení, které na internátu používají. Žáci nesmí obtěžovat osobním nepořádkem ostatní spolubydlící. Při nedodržení pořádku a osobní hygieny má vychovatel právo omezit nebo zakázat vycházky. Žáci jsou povinni mít vlastní hygienické potřeby. Každé onemocnění nebo poranění hlásí žáci vychovateli, který zajistí ošetření.

V případě nutnosti nepřetržitého podávání léků v souvislosti se zdravotními obtížemi dítěte (žáka) dlouhodobého charakteru (alergie, epilepsie, diabetes…) lze lék dítěti (žákovi) podat v době pobytu ve škole pouze na základě ředitelem schválené žádosti o podávání léků. Zákonný zástupce doloží k žádosti vyjádření lékaře, který léky předepisuje. Z vyjádření musí být patrné, že podávání předepsaného léku je činností, ke které není třeba odborné kvalifikace a ke které nejsou způsobilé jen osoby se speciálním odborným vzděláním či odbornou praxí, popřípadě osoby splňující další požadavky stanovené právními předpisy
k poskytování zdravotní péče.

Lék musí být předán zákonným zástupcem pověřenému pedagogickému pracovníkovi v originálním obalu s přiloženým příbalovým letáčkem a vyznačeným dávkováním, pověřený pracovník musí být rovněž obeznámen s nežádoucími účinky léku a postupem, jak se zachovat v takovém případě.

 

VI. Zájmová a kulturně výchovná činnost

Podle svých osobních zálib se mohou ubytovaní přihlásit do zájmových kroužků. Zaměření a náplň činnosti jednotlivých kroužků určují jejich vedoucí (vychovatelé nebo externí pracovníci) v součinnosti s vedením internátu.

Po dohodě se skupinovým vychovatelem se mohou žáci zapojit i do zájmových aktivit mimo internát. Žáci jsou každoročně, počátkem školního roku, seznamováni s možnostmi zájmové činnosti v internátě.

Internát organizuje společné návštěvy divadelních a filmových představení, koncertů apod.

 

VII. Bezpečnostní a protipožární opatření

Žáci ubytovaní na internátě jsou povinni zachovávat veškerá bezpečnostní opatření, která zajišťují bezpečnost majetku internátu i osobního majetku žáků, bezpečnost a ochranu zdraví.

Žáci jsou povinni ukládat cennější věci do skříní uzamykatelných zámky. Na pokojích mohou žáci otevírat okna pouze do polohy – ventilace. Před odchodem z buněk jsou žáci povinni zkontrolovat, zda nejsou zapnuty elektrické spotřebiče, je-li uzavřena voda, zhasnuto světlo, zavřena okna. Všechna tato bezpečnostní opatření platí také při odchodu ze společenských místností a jiných společenských prostor. Při odchodu z pokoje jsou žáci povinni pokoj uzamknout a klíč od pokoje odevzdat vychovateli. Vstup do provozních prostor (kotelna, půdy, sklepy, střech) je zakázán.

 

VIII. Stravování

Žáci ubytovaní v internátě mohou odebírat celodenní stravu (snídaně, přesnídávka, oběd, večeře). Hlášení a platbu stravy si zajišťují žáci sami prostřednictvím určené osoby

 

IX. Režim dne

Pondělí – pátek

06:30 – 07:00     budíček, osobní hygiena

07:00 – 07:45     snídaně

8:00                    uzavření internátu

12:30                  otevření internátu

12:30 – 17:45     odpolední program, volnočasové aktivity, příprava na vyučování (2x týdně minimálně 1 hodina)

17:45 – 18:15     večeře

18:15 – 21:00     zájmová činnost, individuální příprava na vyučování, osobní volno

21:00 – 22:00     osobní hygiena, příprava na večerku

22:00                  večerka

od 22:00            noční klid

 

Vycházky:

 • denně maximálně do 20:00
 • ve středu:

1. žáci do 15 let               nejpozději do 20:00

2. žáci od 15 do 18 let    nejpozději do 21:30

3. žáci nad 18 let             nejpozději do 22:30

Mimořádně v odůvodněných případech může vychovatel povolit prodloužení vycházky – nejdéle do 24:00 hod.

 

X. Návštěvy v internátu

 1. Do internátu mají přístup jen ubytovaní žáci a zaměstnanci střední školy.
 2. Krátké návštěvy spolužáků, známých a přátel ubytovaných jsou povoleny do 20:00 hod, v místech návštěvám vyhrazených. Návštěvy na pokojích jsou zakázány.
 3. Rodiče mohou po dohodě se skupinovým vychovatelem navštívit ubytované i v jejich pokojích.
 4. Ubytovaní se mohou navštěvovat ve svých pokojích i na poschodích se svolením příslušných skupinových vychovatelů do 20:00 hodin.
 5. Ostatní osoby mají do prostor internátu a jeho součástí (posilovna, tělocvična, hřiště) přístup jen se svolením vychovatele.

 

 

Prevence rizikového chování

V případě výskytu rizikového chování u žáků školy postupujeme v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 s účinností k 1. 11. 2010.

Užívání tabákových výrobků na internátě

 1. V případě, kdy je žák přistižen při užívání tabákových výrobků v prostorách internátu, či v rámci akcí internátem pořádaných, je primárně nutné mu v dalším užívání zabránit.
 2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v užívání pokračovat.
 3. V případě porušení zákazu kouření informuje vychovatel zákonného zástupce nezletilého žáka.
 4. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. V závažných případech může internát od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
 5. Z užívání tabákových výrobků v prostorách internátu je třeba vyvodit sankce stanovené internátním řádem.

Konzumace návykových látek na internátě

 1. Všem osobám je v prostorách internátu zakázáno užívat návykové látky[1], na internátu s nimi manipulovat[2] a současně není z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti osob mladších 18 let dovoleno na internát vstupovat pod jejich vlivem. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který je stanoven zdravotnickým zařízením.
 2. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu a jiných návykových látek v prostorách internátu, či v rámci akcí internátem pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 3. Návykové látky je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
 4. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností vychovatel posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
 5. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci (tel.: 155).
 6. V případě, kdy se internát o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo zákonnému zástupci.
 7. Jestliže se situace opakuje, splní internát oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
 8. Z konzumace alkoholu a jiných návykových látek v prostorách internátu je třeba vyvodit sankce stanovené internátním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání návykových látek je porušením internátního řádu.
 9. Navádění jiných žáků k užívání alkoholu a OPL je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání.
 10. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška) nebo orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu a OPL (viz. Souhlasné prohlášení zletilého žáka a studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu a OPL). Pozitivní výsledek testu bude považován za hrubé porušení internátního řádu, z něhož je třeba vyvodit výchovné opatření stanovené internátním řádem. Odmítne-li se žák podrobit se orientačnímu testu na přítomnost alkoholu, bude na něj nahlíženo, jako by byl pod vlivem alkoholu. O události sepíše vychovatel stručný záznam s vyjádřením žáka.
 11. Obdobný postup zvolí vychovatel i v případě příchodu žáka na internát pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval na internátě.

Distribuce OPL v prostorách internátu

 1. Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.
 2. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený internátním řádem.
 3. Jestliže má vychovatel důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR (tel.: 158), protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
 4. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností.

 

Internátní řád SŠ nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.

 

Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy
Mgr. Lukáš Kabátek, vedoucí vychovatel

 


[1] §89 odst. 10 návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky (OPL) a ostatní látky způsobilé nepžíznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

[2] Manipulací pro účely internátního řádu se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání.