VNITŘNÍ SMĚRNICE O PODMÍNKÁCH ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A ŠKOLNÍM KLUBU

 

Tato směrnice v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a s vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání (dále jen vyhláška) upravuje úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu (dále jen ŠD a ŠK).

I.

Činnost ŠD a ŠK je shodná s počátkem a koncem školního roku, tzn., že trvá 10 měsíců.

          

II.

Výše úplaty pro 1 žáka je 160,- Kč za každý započatý měsíc, tj. 1 600,- Kč za školní rok.

Výše úplaty je pro každého žáka stejná bez ohledu na počet hodin a dnů v měsíci, kdy se činností ŠD a ŠK účastní, a bez ohledu na státní příslušnost.

 

III.

Splatnost 1. částky 800,- Kč (za 1. pololetí) je nejpozději do 30. 9. V průběhu školního roku do 15 ti dnů od přijetí žáka do ŠD a ŠK. Nebude-li úplata uhrazena ani do 30 ti dnů ode dne přijetí žáka do ŠD a ŠK, má se uplynutím posledního dne této lhůty za to, že žák je ze ŠD a ŠK odhlášen.

Splatnost 2. částky 800,- Kč (za 2. pololetí) je do 28. 2. (obě částky mohou být uhrazeny zároveň, nejpozději však do 30.9.)

 

Způsob úhrady:

  1. převod na účet školy
  2. vklad v hotovosti na pokladně školy

Číslo účtu školy: 195 333 621/0710, variabilní symbol 555. Do textu uveďte: ŠD + jméno dítěte. Bez této specifikace nemůže být platba identifikovaná.

 

IV.

Část úplaty může být žákovi prominuta podle podmínek v § 11 odst. 3a, b vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. (dále § 20 odstavec 1 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů).

O prominutí úplaty je zákonný zástupce povinen požádat (uvede na zápisním lístku) a současně je povinen prokázat splnění těchto podmínek do 15. 9. a 15. 2.  V případě, že skončí platnost těchto podmínek, budou zákonní zástupci vyzváni k úhradě úplaty za příslušné měsíce.

 

V.

Přihlásí-li se žák v průběhu školního roku, úplata se hradí za příslušné měsíce.

Odhlásí-li se žák v průběhu školního roku, vrátí se úplata za příslušné měsíce.

Odhlášení žáka ze ŠD, ŠK musí provést rodiče písemnou formou.

 

VI.

Tato směrnice nabývá platnosti 1. 9. 2018.  

Ing. Soňa Šestáková
ředitelka školy