V rámci prevence sociálně patologických jevů se zabýváme primární prevencí nejen drogových a jiných závislostí, ale i odhalováním a řešením možné šikany, zdravými vztahy mezi žáky, partnerskými vztahy a zdravým životním stylem.

Pro žáky zajišťujeme ve spolupráci s poradenským centrem Sládkova, CVČ Lužánky , Městskou policií Brno a případně dalšími subjekty různé přednášky, besedy a programová pásma.

Zjištěné problémy řešíme týmově v tomto složení: metodik prevence, výchovná poradkyně, psycholog, sociální pracovnice a třídní učitel.

Naším cílem je vytvoření bezpečného a zdravého klimatu školy, což se nám zatím daří, neboť převážná většina našich žáků uvedla v evaluačních dotaznících, že se ve škole cítí bezpečně.  Dále chceme vytvořit a upevnit u našich žáků zdravé postoje a návyky, které jim umožní po absolvování školy bezproblémové zařazení se do samostatného života a umožní jim dělat správná rozhodnutí.