1. Identifikační údaje
 

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené, Brno (dále jen SPC), školské poradenské zařízení,

součást Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno

Adresa SPC: Kamenomlýnská 2, Brno, 603 00

                                                           

Ředitelka školy:  Ing. Soňa Šestáková

Vedoucí SPC :   Mgr. Jana Trčková

 

Kontakty
kancelář SPC: 543 210 437
mob. telefon: 777 609 326
 e-mail: spc@sss-ou.cz , trckova@sss-ou.cz
web www.kamenomlynska.cz

 

Platnost dokumentu od:  1. 9. 2018

Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2018


2.  Charakteristika SPC

Speciálně pedagogické centrum bylo zřízeno k 1. září 1994 s vymezením úkolů uvedených ve zřizovací listině. Centrum bylo zřízeno podle § 45, ods.7, zákona 76/1998 Sb. o školských zařízeních. Je součástí Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné,  Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno.

Ve své činnosti centrum vychází ze školského zákona, Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění platných předpisů, pokynů MŠMT ČR a metodických materiálů určených pro práci v těchto zařízeních. Spolupracuje s Odborem školství mládeže, tělovýchovy a sportu krajského úřadu Jihomoravského kraje, ostatními poradenskými pracovišti kraje a dalšími SPC pro zrakově postižené mimo JmK.

 

Materiální a personální podmínky

SPC realizuje svoji činnost v prostorách Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, Brno (3. patro budovy B5).  Materiálně je zabezpečováno z rozpočtu poskytovaného prostřednictvím MŠMT jako zřizovatele školy. SPC disponuje rovněž některými kompenzačními a optickými pomůckami zakoupenými z účelově poskytnutých prostředků MŠMT ČR nebo z rozvojových programů na pořízení kompenzačních pomůcek, které zapůjčuje klientům.

Pro svoji činnost využívá určené prostory. Při práci s klienty v rámci SPC je pracovník, podílející se na této činnosti, odpovědný za dodržování bezpečnostních předpisů obecně platných a předpisů školy.

V souladu s plánem činnosti a potřebami klientů je činnost pracovníků centra realizována i v rámci výjezdů, kdy je důraz kladen na co nejefektivnější využití z hlediska plánování trasy, množství klientů v regionu a složitosti práce ve školách či v rodinách.  

 

Činnost SPC je zajišťována v tomto personálním složení:

Personál SPC
Vedoucí SPC - speciální pedagog Mgr. Jana Trčková
Speciální pedagog PaedDr. Lada Márkusová
Speciální pedagog Mgr. Petra Červinková
Speciální pedagog Mgr. Radka Machálková
Psycholog a speciální pedagog Mgr. et Mgr. Daniel Žahour
Pedagog - IT technik Bc. Petr Liška

 

Charakteristika klientů

Centrum nabízí své služby v souladu s Vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění platných předpisů, tedy zrakově postiženým dětem od tří let, žákům po dobu školní docházky a studentům do ukončení středoškolského studia nebo do přijetí do terciálního vzdělávání. Služby jsou poskytovány také jejich rodinám, školám a dalším zainteresovaným institucím. Péče se vztahuje i na osoby s vícečetným postižením se zrakovou vadou v kombinaci. Teritoriální působnost centra zahrnuje Jihomoravský kraj, na žádost rodičů působí i v jiných, přilehlých krajích.

 

Zařazení klienta do poskytování služby

SPC poskytuje standardní poradenské služby bezplatně na základě žádosti žáků, studentů, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení (např. jiné poradenské zařízení), na SPC se může obrátit i lékař nebo orgán státní správy.

Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, studenta nebo jeho zákonného zástupce.

SPC svým klientům nabízí speciálně pedagogickou, případně psychologickou diagnostiku a doporučení podpůrných opatření ke vzdělávání, odbornou pomoc v otázkách profesní orientace a výběru vhodného typu školy nebo školního zařízení, metodickou pomoc vyučujícím a rodičům, odborné poradenství při výběru a doporučení kompenzačních pomůcek i sociálně právní poradenství.

 

Ukončení poskytování služeb

Podmínkou pro ukončení poskytování služeb SPC poradenské služby je písemná žádost žáka či studenta nebo jeho zákonného zástupce

Poskytování služby je ukončeno při ukončení vzdělávání žáka nebo studenta.

 

Struktura plánu práce

Průběžné úkoly:

 • evidence klientů v jednotlivých okresech JmK (Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo)
 • speciálně pedagogická diagnostika, sledování vzdělávání a vývoje dětí ve společném vzdělávání v běžných typech škol a školských zařízení, ve školách podle §16 odst. 9 ŠZ ve věku od 3 - 18 let nebo po dobu školní docházky
 • psychologická diagnostika indikovaných dětí v regionu
 • poskytování podpůrných služeb klientům
 • zapůjčování speciálních učebních textů a učebnic (v závislosti na možnostech SPC).
 • poskytování metodické pomoci učitelům žáků ve školách
 • zapojení klientů do aktivit a soutěží škol, které primárně vzdělávají žáky se zrakovým postižením    
 • organizace odborných seminářů pro pedagogickou veřejnost – ve spolupráci s dalšími školskými zařízeními
 • spolupráce s očními specialisty
 • spolupráce se zákonnými zástupci dětí se zrakovým postižením.
 • účast na poradách a odborných seminářích
 • práce v Asociaci pracovníků SPC (krajské i celorepublikové)
 • spolupráce s nadacemi a nadačními fondy
 • spolupráce s Českým svazem zrakově postižených sportovců

 

Během celého roku se pracovníci SPC podílejí na dalších aktivitách, které vyplývají z úkolů SPC, a které nejsou zahrnuty do průběžných úkolů vzhledem k jejich povaze.

 

3. Poskytované služby

 

Klientům se zrakovým postižením a klientům s vícečetným postižením se zrakovou vadou v kombinaci:

 • speciálně pedagogická diagnostika a poradenství
 • psychologická diagnostika a poradenství
 • stanovení odpovídajících podpůrných opatření pro vzdělávání
 • zajišťování vhodných učebních pomůcek a didaktických hraček
 • zajišťování optických pomůcek včetně dlouhodobých zápůjček a možností individuálního vyzkoušení, případně zácvik dle možností SPC
 • individuální reedukace dle potřeby klienta
 • dle možností zapůjčení kompenzačních a učebních pomůcek
 • dle možností diagnostické a srovnávací pobyty pro děti a žáky
 • výcvik prostorové orientace
 • výcvik v práci s elektronickými kompenzačními pomůckami
 • výuka čtení a psaní Braillova písma, psaní na klávesnici
 • výcvik sebeobslužných dovedností
 • výcvik předškolních dovedností zaměřených na zrakové vnímání a smyslovou výchovu

 

   Rodinám zrakově postižených klientů:

 • základní sociálně právní poradenství v oblasti služeb a práv handicapovaných osob
 • konzultace v otázkách dalšího vzdělávání a profesní orientace
 • v případě nutnosti zprostředkování kontaktu rodičů s odbornými lékaři, institucemi státní správy a dalšími odbornými pracovišti
 • poskytnutí podkladů pro žádosti na speciální pomůcky

 

Školám a zainteresovaným institucím na vzdělávání zrakově postižených klientů

 • doporučení stupně a druhu podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), včetně doporučení k zařazení do škol dle §16 odst. 9 ŠZ
 • pomoc při výběru a zajištění doporučených optických, neoptických a kompenzačních pomůcek, včetně proškolení a zácviku v jejich obsluze
 • poskytování konzultací a metodické pomoci učitelům i žákům zařazených v běžném vzdělávacím proudu
 • konzultace při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP)
 • vypracování odborných posudků, podkladů k IVP a ostatních podkladů pro orgány státní správy
 • organizace odborných přednášek a seminářů
 • poskytování odborných materiálů

 

4. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 

Se zajištěním bezpečnosti klientů a ochrany zdraví se setkávají pracovníci SPC v případě, že klienti centra využívají zařízení školy. V tomto případě jsou povinni se řídit vnitřními předpisy školy, za jejichž dodržování zodpovídá pracovník SPC, který s klientem pracuje.

Pracuje-li pracovník SPC s klientem v budově kmenové školy klienta, řídí se rovněž vnitřními předpisy dané školy.

Dojde-li k úrazu nebo ke zdravotním potížím, ohlásí klient nebo jeho zákonný zástupce situaci neprodleně v kanceláři SPC. Úraz je zapsán do knihy úrazů.

Klienti i zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady BOZP.

 

5. Hodnocení

Hodnocení vzdělávání a vývoje dítěte, žáka nebo studenta probíhá standardně nejméně dvakrát ročně při osobním setkání, telefonicky nebo elektronicky.  Hodnocení vychází z kontroly plnění IVP, při které dochází k vyhodnocování IVP žáků zařazených v různých typech škol a školských zařízeních nebo z vyhodnocení poskytování podpůrných opatření. S výsledky jsou seznámeni učitelé a zákonní zástupci, přiměřenou formou rovněž samotní klienti SPC.

V souladu s plánem a potřebami klientů je činnost pracovníků centra realizována i v rámci výjezdů, kdy je důraz kladen na co nejefektivnější využití služebního vozidla a pracovní doby z hlediska trasy, množství klientů v regionu, složitosti práce ve školách či v rodinách.

 

6. Přímá pedagogická činnost pracovníků SPC

Přímá pedagogická činnost pracovníků SPC
Vedoucí SPC 22 hodin týdně (1,00 pracovního úvazku)
Speciální pedagog 22 hodin týdně (1,00 pracovního úvazku)
Speciální pedagog 22 hodin týdně (1,00 pracovního úvazku)
Psycholog a speciální pedagog 22 hodin týdně + 11 hodin týdně (1,00 pracovního úvazku+ 0,5 pracovního úvazku)
IT technik – pedagog 22 hodin týdně (1,00 pracovního úvazku)

Na základě Nařízení vlády o stanovení přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanovena přímá pedagogická činnost takto:

 

Přímá práce pracovníků SPC je naplněna následujícími činnostmi:

 

 • psychologická a speciálně pedagogická diagnostika a konzultace poskytované ambulantně
 • výjezdy do škol, rodin a ostatních institucí za účelem konzultací, pozorování a psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky
 • výjezdy do škol, rodin a dalších zařízení za účelem výuky specifických dovedností
 • výuka specifických dovedností poskytovaná v prostorách SPC
 • diagnostické a srovnávací pobyty v prostorách SPC

 

Nepřímá práce je daná především rozsáhlou administrativní agendou. Jedná se o vydávání dokumentů potřebných pro vzdělávání žáka se SVP v běžném vzdělávacím proudu (Doporučení podpůrných opatření), dále vydávání Doporučení k zařazení do škol dle §16 odst. 9, Doporučující posouzení k zápisu do MŠ, ZŠ, Doporučení k odkladu školní docházky, Doporučení PUP MZ (přiznání uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky), Doporučení JP (jednotná přijímací zkouška), Vyjádření o vhodnosti kompenzační pomůcky pro ÚP (úřad práce) aj. Dále lze do nepřímé práce zahrnout přípravu textů v černotisku a Braillově písmu, výroba pomůcek pro vlastní využití a k zapůjčení klientům, příprava textů pro zpracování individuálních plánů a další. Zvláštní postavení má soustavné doplňování znalostí a vědomostí z oboru, zejména aktualizování informací o nových kompenzačních pomůckách a informací z oblasti sociální péče. Samostatnou složku nepřímé práce tvoří činnosti v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů, podílejících se na vzdělávání klientů SPC, které jsou prováděny formou individuálního zaškolení osobně nebo prostřednictvím seminářů, přednášek, kurzů a supervizí.

 

Evidence činností spojených s výkonem přímé pedagogické práce je prováděna do osobních spisů klientů a evidence pracovní doby v evidenci docházky vedené na pracovišti a kontrolované vedoucí SPC.

 

 

7. Provozní řád pedagogického centra

 

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené je součástí Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné Brno, Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno, řídí se proto rovněž zásadami a pravidly vyplývajícími z vnitřních směrnic školy.

    Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby zejména klientům se

    zrakovým postižením Jihomoravského kraje.

Tento úkol plní při přímé práci s klienty ve školách, výchovných zařízeních a rodinách. Pro rodiče, učitele, orgány státní správy ve školství a v oblasti sociální péče i v dalších resortech provádí odborně poradenskou činnost.


Provoz centra se řídí těmito zásadami a pokyny:

S klienty nebo jejich zákonnými zástupci je SPC povinno pracovat v režimu informovaného souhlasu.

Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a výjezdy pedagogických pracovníků do škol a školských zařízení, případně do rodin.

SPC je otevřeno denně mimo soboty, neděle, státem uznané svátky a prázdniny.

Práce SPC je organizována dle harmonogramu činnosti a časového rozvrhu pracovníků, pracovníci SPC se snaží plánovat svou práci tak, aby v pondělí a v pátek byli pokud možno k zastižení na stálém pracovišti.

Provozní doba zařízení:

Provozní doba zařízení
Pondělí 7:30 – 16:30 hod.
Úterý 7:30 – 16:30 hod.
Středa 7:30 – 16:30 hod.
Čtvrtek 7:30 – 16:30 hod.
Pátek 7:30 – 14:00 hod.

Tato provozní doba je pouze orientační, neboť pracovníci SPC vzhledem k charakteru poskytovaných služeb vykonávají práci často mimo stálé pracoviště.

 

Termíny vyšetření a konzultací je nutné předem osobně nebo telefonicky objednat a dodržet stanovený termín. V případě, že se v domluvenou dobu nemohou klienti dostavit, je nutno nepřítomnost včas omluvit. Poradenská služba musí být dle zákona poskytnuta nejpozději do 3 měsíců ode dne podání žádosti.

Objednávání na tel.: 543 210 437, mobil: 777 609 326

                           e-mail: trckova@sss-ou.cz, spc@sss-ou.cz

 případně podle zakázky s jednotlivým pracovníkem dle domluvy (psycholog, speciální pedagog).

                                  

Podkladem k vyšetření dítěte (resp. žáka) v SPC je rozhovor se zákonným zástupcem, zpráva od očního lékaře, případně školní dotazník vyplněný pedagogem se souhlasem rodičů.

K vyšetření přinesou rodiče k nahlédnutí lékařské zprávy z vyšetření odborných lékařů, zprávy ze školských poradenských zařízení atd., mají-li je k dispozici.

Před vyšetřením v SPC vyplní pracovník SPC se zákonnými zástupci povinnou dokumentaci – anamnestický dotazník, informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby, s vyšetřením v SPC, případně další interní formuláře dle potřeby.

Zákonní zástupci, popř. klienti, jsou seznámeni s výsledky vyšetření v podobě písemné zprávy, která musí být vyhotovena do 30 dnů ode dne ukončení vyšetření, a zároveň potvrdí svým podpisem, že doporučení s nimi bylo projednáno, že porozuměli jeho povaze a obsahu. Zpráva nabývá platnosti podpisem zákonného zástupce.

 

Z důvodu zveřejňování fotografií na webových stránkách, prezentace práce s dětmi při přednáškové činnosti pracovníků SPC, při propagaci a prezentaci SPC atd., mohou poskytnout zákonní zástupci souhlas s pořizováním a použitím materiálů osobní povahy vyplněním formuláře Souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Pracovníkům SPC jsou k dispozici pomůcky používané v rámci SPC.

 

Na požádání je možno zapůjčit na dobu určitou odbornou literaturu nebo pomůcky klientům. Výpůjčka je zapsána v knize výpůjček. Kompenzační pomůcky se zapůjčují na základě písemné smlouvy o výpůjčce.

 

Veškeré služby SPC jsou poskytovány bezplatně.

 

Pro klienty SPC je určený vstup do budovy B5 přes lávku. Do budovy se dostanou pomocí čipu, který si zapůjčí na vrátnici nebo prostřednictvím zvonku. Po zazvonění na zvonek jim z vrátnice, po kontrole na kamerovém systému, otevřou. Pomocí výtahu se klienti dostanou do 3. patra a tam již použijí zvonek označený “SPC“.

Veškeré návštěvy SPC jsou zaznamenávány do knihy návštěv.

Pro čekající klienty a jejich doprovod je vyhrazen prostor v čekárně SPC.

Všichni klienti SPC musí být pod neustálým dohledem zákonného zástupce nebo pracovníka SPC. Klienti se nemohou volně pohybovat po SPC ani po jiných prostorách budovy školy (vyjma použití sociálního zařízení).

Klienti si mohou odkládat osobní věci pouze na místo k tomu určené v prostorách SPC. Za osobní věci zanechané bez dozoru na chodbě SPC neručí.

Klienti jsou povinni nahlásit případné poškození zařízení či ztrátu věcí v prostorách SPC.

Klienti a jejich zákonní zástupci jsou povinni opustit prostory SPC a školy bezprostředně po ukončení práce s klientem.

V celém areálu školy platí zákaz kouření.

Výjezdy pracovníků SPC do školských zařízení a rodin se řídí potřebami klientů.

K výjezdům zaměstnanců SPC je využíváno služební vozidlo, které může řídit pouze zaměstnanec oprávněný k řízení služebního vozidla.

Vedoucí centra zodpovídá za zabezpečení centra v době, kdy byl ukončen provoz.

 

8. Evidence majetku SPC

Majetek SPC pro ZP je evidován a obhospodařován na základě těchto pokynů:

1. Pro každý druh materiálu je uvedena osobní zodpovědnost pracovníka SPC,

         který odpovídá za jeho využívání, uložení, provozuschopnost a úplnost.

      2. Majetek SPC je kontrolován v rámci řádných nebo mimořádných inventarizací

          majetku školy.

      3. Uvedené pokyny k evidenci a hospodaření s majetkem jsou trvale platné.

 

Nábytek a kancelářské vybavení SPC

Tento materiál je evidován v inventarizačním seznamu školy, pracovníci SPC jej obhospodařují.

Jsou zpracovávány inventární seznamy tohoto materiálu, umístěné viditelně v jednotlivých prostorách SPC.

Za úplnost materiálu a vybavení odpovídá vedoucí SPC.

 

Kompenzační pomůcky

Tento materiál je určen pro přímou činnost s klienty SPC, je uložen v prostorách SPC.

Materiál, který je poskytován klientům či jejich školám v rámci výpůjční činnosti je ošetřen smlouvou o výpůjčce.

Materiál je evidován v rámci SPC. Za evidenci, účelné využívání, provozuschopnost a kompletnost odpovídá vedoucí SPC.

 

Hračky a didaktické pomůcky

Jedná se o materiál, který je využíván v rámci seminářů jako demonstrační, či při přímé práci s klientem během diagnostických nebo srovnávacích pobytů, případně jako zápůjční pro klienty centra a jejich kmenové školy.

Materiál je zapůjčen na základě smlouvy o výpůjčce.

Materiál je umístěn v prostorách SPC, v místnosti určené pro speciálně pedagogickou diagnostiku a pořádání diagnostických pobytů.

Materiál je evidován v rámci SPC. Za jeho evidenci, úplnost, funkčnost a využívání odpovídá vedoucí SPC.

 

Odborná literatura, učebnice

Tento materiál je umístěn v prostorách SPC, slouží jednak jako studijní materiál pro pracovníky centra, jednak jako metodický materiál pro rodiče a pedagogické pracovníky kmenových škol klientů SPC.

Materiál je evidován v rámci SPC. Za jeho úplnost a evidenci odpovídá vedoucí SPC.

 

Psychodiagnostické materiály

Tento materiál je umístěn v prostorách SPC v uzamčené, samostatné skříni, slouží k provádění psychodiagnostických a speciálně pedagogických vyšetření.

Materiál je evidován v rámci SPC. Za jeho bezpečné uložení (zabránění zneužití), využívání, evidenci a úplnost odpovídá vedoucí SPC.

 

Spisový a skartační řád SPC

Pro SPC je závazný Spisový řád Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné Brno, Kamenomlýnská 2, včetně jeho přílohy Spisového a skartačního plánu. Slouží k zabezpečení vedené dokumentace a písemností v rámci činnosti centra, a to jak pro vnitřní potřebu, tak i pro pohyb mimo centrum.

 

Vedená dokumentace

 • Zřizovací listina
 • Vnitřní řád
 • Personální dokumentace
 • Celoroční plán práce
 • Výroční hodnocení činnosti SPC
 • Ambulantní kniha (v elektronické podobě)
 • Kniha výjezdů
 • Týdenní přehled činností
 • Měsíční výkazy činnosti jednotlivých pracovníků
 • Evidence klientů
 • Osobní spisy klientů
 • Evidence vypůjčených pomůcek
 • Dokumentace z činnosti SPC (fotografie, filmy..)
 • Evidence žádostí o poradenskou službu (v elektronické podobě)
 • Evidence odmítnutí nebo přerušení poradenské služby (v elektronické podobě)
 • Evidence vydaných dokumentů (v elektronické podobě)
 • Záznamy z porad 

 

Osobní spis klienta

Osobní spis klienta obsahuje citlivé údaje, proto podléhá nakládání s ním zpracování osobních údajů v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné zařízení o ochraně osobních údajů).

Je uložen v SPC v samostatné, uzamčené skříni - trvale po dobu péče.

 

Obsah osobního spisu klienta: 

 • Žádost o poskytnutí služby SPC
 • Údaje o poskytnutí vstupní informace klientovi
 • Informovaný souhlas s poskytnutím speciálně pedagogického nebo psychologického vyšetření
 • Anamnestické údaje
 • Kontaktní adresy – rodina, škola, lékař
 • Kopie lékařských a externích psychologických zpráv
 • Zprávy z vyšetření pracovníky SPC, Zprávy ŠPZ
 • Doporučení ŠPZ ke vzdělávání
 • Chronologicky vedená evidence návštěv v rodině, ve škole
 • Důležitá korespondence s rodiči, školami, odbornými lékaři, OSPOD apod.
 • Individuální výchovně vzdělávací plány – uchovávány v elektronické podobě
 • Další důležité materiály ke klientovi

Veškeré materiály jsou doplňovány a aktualizovány dle platných právních norem a potřeb pracoviště.

 

10. Závěrečná ustanovení

Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. září 2018

S Vnitřním řádem SPC pro ZP byli průkazně seznámeni všichni pracovníci SPC a od nabytí účinnosti je pro ně tento dokument závazný.

Na jeho základě je každoročně zpracováván roční plán činnosti SPC, který je průběžně doplňován podle aktuálních potřeb klientů a ostatních subjektů, se kterými škola spolupracuje.

Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je pověřena vedoucí SPC.

 

V Brně 25. 8. 2018


Mgr. Jana Trčková

vedoucí SPC

 

Ing. Soňa Šestáková

ředitelka školy

 

Vnitřní řád ke stažení ve formátu PDF:
vnitrni-rad-spc.pdf