Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy, určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD a ŠK, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky při zápisu dětí do ŠD a ŠK.

1. Všeobecná ustanovení

 • Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. – 4. třídy, školní klub žákům 5. – 9. třídy ZŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.
 • Školní družina se dělí na oddělení, školní klub pracuje ve skupinách. Počet žáků v oddělení i ve skupině je shodný s počtem žáků ve třídě školy.
 • Řízením družiny a školního klubu je pověřen vedoucí vychovatel, který je podřízen ředitelce školy.
 • Družina a školní klub, vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny a klubu v době školních prázdnin.
 • Školní družina a klub zajišťuje výchovně vzdělávací činnost, zájmovou, tematickou rekreační a veřejně prospěšnou činnost. Obsah výchovy mimo vyučování tvoří také příprava na vyučování, odpočinkové, spontánní a sebeobslužné činnosti.

2. Organizace ŠD a ŠK

2.1. Přihlašování, odhlašování žáka

 • Zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. O vyloučení žáka ze ŠD a ŠK rozhoduje ředitelka školy na základě návrhu vedoucího vychovatele a po projednání v pedagogické radě, pokud tento žák soustavně porušuje nebo nějakým výrazným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, při dlouhodobé neomluvené nepřítomnosti žáka, při nezaplacení poplatku za ŠD,ŠK. Rozhodnutí o vyloučení sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.
 • Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přihlašují žáky do družiny odevzdáním řádně vyplněné přihlášky a reverzu, kde je uvedena závazná doba příchodu a odchodu žáků ze školní družiny. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
 • Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně, školní klub je přednostně určen pro žáky druhého stupně.
 • Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny nebo klubu oznámí rodiče písemnou formou vedoucímu vychovateli.
 • Do školní družiny mohou na omezenou dobu chodit děti, které do ní nejsou přihlášeny. Děje se tak např. v době mezi dopoledním vyučováním a zájmovým kroužkem. Rodiče oznámí tento požadavek písemně formou prohlášení.

2.2. Podmínky docházky do ŠD a ŠK

 • Ze ŠD odchází žák v době uvedené rodiči na zápisním lístku a reversu. V případě dřívějšího odchodu musí předložit písemnou omluvenku, která obsahuje datum, hodinu odchodu                a podpis zákonného zástupce. Pokud není v zápisním lístku povolen odchod dítěte samostatně, musí si dítě převzít zákonní zástupci nebo osoba jimi pověřená.
 • Nepřítomnost žáka v ŠD, ŠK je omluvena nepřítomností žáka ve škole, pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovateli tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná nebo telefonická.
 • Uvolnění z denní činnosti ŠD, ŠK je na základě sdělení rodičů nebo zákonného zástupce žáka.
 • Do odpoledního provozu ŠD, ŠK jsou žáci přihlášení k činnosti předáváni vychovatelům ŠD, ŠK přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD, ŠK. V případě nepřítomnosti vychovatele ŠD, ŠK plní učitel funkci pedagogického dohledu nad žáky ŠD, ŠK a současně situaci oznámí vedoucímu vychovateli.

2.3. Přechod žáků ze školy do ŠD a ŠK a odpovědnost za žáky v této době

 • Přechod žáků ze školy do ŠD a ŠK zajišťuje vychovatel a za tyto žáky také plně zodpovídá.

3. Provoz ŠD a ŠK

 • Ranní družina je otevřena od pondělí do pátku od 6:30hod do 7:45hod, v 7:45 se otevírá škola pro všechny žáky.
 • Odpolední družina a školní klub začíná v 11:40 hod. Vychovatel, přebírá děti od učitelů a odvádí je na oběd.
 • Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD a ŠK je 60 minut.
 • Odchody ze ŠD, ŠK jsou stanoveny pevně, a to takto: Od pondělí do čtvrtka: ihned po vyučování, resp. ihned po obědě, v 15:30, v 17:30, v pátek v 16:30. Odchody ze ŠD, ŠK se tedy řídí podle výuky, kroužků nebo písemného oznámení zákonných zástupců.
 • Provoz ŠD a ŠK končí v  17:30. V pátek v 16:30.

4. Užívané místnosti

 • ŠD a ŠK mimo vlastních prostor využívá pro svoji činnost i další prostory školy a internátu (dvě tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, hřiště s pískovištěm, učebny výpočetní techniky, keramickou dílnu, hudebnu, cvičnou kuchyňku, posilovnu, relaxační místnost). Podmínkou je řádné a prokazatelné seznámení dětí s riziky činností, s bezpečnostními předpisy a provozními řády.

5. Pitný režim ve ŠD a ŠK

 • Žáci během provozu ŠD a ŠK mají právo využívat pitný režim, mají možnost se kdykoli napít. Pitný režim zajišťují vychovatelé nápoji ze školní jídelny.

 

6. Povinnosti a práva žáků navštěvujících ŠD a ŠK

 • Pohyb žáků mimo prostory ŠD a ŠK je povolen pouze se souhlasem vychovatele
 • Ve ŠD a ŠK se žák řídí pokyny vychovatele, školním řádem a řádem školní družiny.
 • Žáci mají právo aktivně se účastnit práce ŠD a ŠK.
 • Žáci mají právo užívat prostory a zařízení ŠD a ŠK.
 • Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD a ŠK.
 • K vybavení ŠD, ŠK se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Každou způsobenou škodu či ztrátu nahlásí ihned vychovateli. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.
 • Pokud žák soustavně narušuje činnost ŠD nebo ŠK, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD, ŠK a školní řád, může být z rozhodnutí ředitelky školy z docházky do ŠD, ŠK vyloučen.
 • Ostatní práva a povinnosti žáků řeší školní řád.

7. Hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 • Všichni žáci musí být prokazatelně seznámeni s obsahem Vnitřního řádu školní družiny, bezpečnostními předpisy a provozními řády všech prostor a zařízení, které jsou pro činnost ŠD a ŠK využívány (včetně žáků, kteří v době poučení nebyli přítomni, stejně tak žáci, kteří byli do družiny a klubu přijati dodatečně).
 • Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťují vychovatelé na svých odděleních metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.
 • Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelé okamžitě hlásí vedení školy.
 • Při úrazu žáka zváží vychovatel situaci - ošetří žáka sám, zavolá rodiče, event. lékařskou  pomoc. Každý úraz zapíše do knihy úrazů a knihy sdělení.
 • Žák je povinen okamžitě hlásit vychovateli každé zranění při činnostech.
 • Lékárnička pro první pomoc je přístupna k ošetření v ranních i odpoledních hodinách, telefonní čísla rodičů v případě úrazu jsou uvedena v zápisních lístcích a seznamu na vychovatelně. Všichni vychovatelé byli proškoleni v základech první pomoci a jsou seznámeni se zdravotním stavem dětí (epilepsie, diety, alergie…).
 • V případě nutnosti nepřetržitého podávání léků v souvislosti se zdravotními obtížemi dítěte (žáka) dlouhodobého charakteru (alergie, epilepsie, diabetes…) lze lék dítěti (žákovi) podat v době pobytu ve škole pouze na základě ředitelem schválené žádosti o podávání léků. Zákonný zástupce doloží k žádosti vyjádření lékaře, který léky předepisuje. Z vyjádření musí být patrné, že podávání předepsaného léku je činností, ke které není třeba odborné kvalifikace a ke které nejsou způsobilé jen osoby se speciálním odborným vzděláním či odbornou praxí, popřípadě osoby splňující další požadavky stanovené právními předpisy
  k poskytování zdravotní péče.
 • Lék musí být předán zákonným zástupcem pověřenému pedagogickému pracovníkovi v originálním obalu s přiloženým příbalovým letáčkem a vyznačeným dávkováním, pověřený pracovník musí být rovněž obeznámen s nežádoucími účinky léku a postupem, jak se zachovat v takovém případě.
 • Během provozu ŠD, ŠK nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD, ŠK. Komunikace s vychovateli probíhá přes dveřní hlásku nebo osobně.
 • K činnosti se žáky lze využívat pouze vybavení a zařízení, které neohrožuje zdraví přítomných.
 • Oddělení jsou vybavena umývadlem, osvětlením, nábytek odpovídá tvarem i rozměry příslušným věkovým kategoriím.
 • Úklid se provádí denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik, koberce jsou pravidelně vysávány, umyvadla, pisoárové mušle a záchody jsou umývány denně za použití prostředků s dezinfekčním účinkem, místnosti jsou pravidelně větrány okny, denně jsou vynášeny odpadky.

8. Postup vychovatele při nevyzvednutí žáka

 • Pokud dítě nebude vyzvednuto po ukončení provozu ŠD, ŠK, vychovatel kontaktuje telefonicky rodiče, popřípadě náhradní osobu, která byla určena na začátku školního roku v reverzu. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci vedoucímu vychovateli, event. policii.

9. Platba

 • Rodiče přispívají na provoz ŠD a ŠK částkou 160,- Kč měsíčně. Příspěvek mohou platit buď úhrnně jednou za pololetí, nebo měsíčně.

10. Pravidla styku se zákonnými zástupci

 • Při zahájení nového školního roku jsou zákonní zástupci seznámeni s Vnitřním řádem ŠD a ŠK. Na třídních schůzkách mohou být rodičům poskytnuty na žádost ústní informace o dítěti. Změny či řešení výchovných problému je možno kdykoli konzultovat s vychovatelem.

11. Nepřítomnost vychovatele

 • Při nepřítomnosti vychovatele je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesahoval počet dětí 14. Vychovatel daného oddělení přizpůsobí činnosti tomuto počtu. S touto situací je vždy obeznámeno vedení školy. Vychovateli může pomáhat asistent pedagoga. Předem známá nepřítomnost vychovatele přesahující jeden den je řešena zástupem.

12. Dokumentace

 • Přihláška a reverz pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.
 • Přehled výchovně vzdělávací práce.

 

Vnitřní řád školní družiny a klubu nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.

 

            Ing. Soňa Šestáková                                               Mgr. Lukáš Kabátek

              ředitelka školy                                                      vedoucí vychovatel

 

V Brně dne 31. 8. 2018

 

Ke stažení verze ve formátu PDF: vnitrni-rad-sd-a-sk.pdf