Prodavačské práce 66-51-E/01

Obor bude vyučován od školního roku 2020/2021.

Školní vzdělávací program a podrobné informace se zpracovávají. Do 31.3.2020 budou informace doplněny.

UČEBNÍ PLÁN – rozepsaný do vzdělávacích oblastí

Název ŠVP Prodavačské práce
Kód a název oboru vzdělání: 66-51-E/01 Prodavačské práce
Délka a forma vzdělávání:  tříleté denní
Platnost:   1. 9. 2020 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kategorie vzdělávání a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč.hod. v ročníku

Celkem vyuč. hod za studium

1.

2.

3.

POVINNÉ PŘEDMĚTY

33

32

31

 

Jazykové vzdělávání

3

3

3

9

Český jazyk

1

1

1

3

Základy anglického jazyka

2

2

2

6

Občanský vzdělávací základ

1

1

1

3

Občanská výchova

1

1

1

3

Matematické vzdělávání

2

1

1

4

Matematika

1

1

1

3

Obchodní počty

1

0

0

1

Estetické vzdělávání

0

1

1

2

Literatura

0

1

1

2

Vzdělávání pro zdraví

2

2

2

6

Tělesná výchova

2

2

2

6

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Obchodně provozní činnosti

23

22

22

67

Odborný výcvik

18

18

18

54

Obchodní provoz

2

2

2

6

Nauka o zboží

3

2

2

7

Podpůrná opatření – předměty speciální péče

1

1

0

2

Speciální péče

1

1

0

2

Celkem

33

32

31

96