INTERNÁTNÍ ŘÁD PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU

Č.j.: V414-ŘED-687/18

Platnost od 1. 9. 2018

Vypracoval: Mgr. Lukáš Kabátek

Školská rada schválila dne: 31. 8. 2018

Zaměstnanci byli seznámeni dne: 31. 8. 2018

Žáci a zákonní zástupci byli seznámeni na třídních schůzkách a TH. Zápis v dokumentaci tříd.

 

Obsah:

Internátní řád.. 3

Provoz internátu.. 3

Vychovatelé. 3

Povinnosti a práva ubytovaného. 4

Povinnosti ubytovaného žáka. 4

Povinnosti a práva žáků ŠD a ŠK využívajících služeb internátu.. 6

Pochvaly a tresty. 7

Stravování ubytovaných žáků.. 7

Stravování žáků ŠD a ŠK využívajících služeb internátu: 8

Režim dne. 8

Nabytí účinnosti internátního řádu……………………………………………………………………..9

 

Internátní řád

je školní výchovné zařízení pro společný pobyt žáků školy v době mimo vyučování. Doplňuje výchovnou, vzdělávací i organizační činnost školy se zaměřením na společenské, kulturní, mravní, citové, pracovní, zdravotní a hygienické zájmy a potřeby žáků a na jejich další pozitivní rozvoj.

Provoz internátu

Týdenní provoz internátu je zahájen v neděli ve 14 hod. Příjezd ubytovaných do internátu je povolen do 20 hod. Provoz internátu končí v pátek v 17:30 hod.

Provoz internátu se řídí řádem internátu.

 

Internátní žáci bydlící podle svých potřeb, na žádost rodičů a se souhlasem ředitelství školy v tomto školním zařízení, dodržují všechny podmínky a ustanovení, sloužící k správné výchově, k bezpečnosti a ochraně zdraví a morálky, k šetření společným majetkem, k vzájemné úctě, slušnosti a spolupráci, k zajištění klidné, náročné a spokojené nálady žáků a vychovatelů. Takovýmto ustanovením je i tento Vnitřní řád internátu.

 

Přihláška na internát se podává u asistentky ředitelky, která rovněž sdělí výši úplaty za ubytování.

 

Žáci ŠD a ŠK využívají jen šatny internátu pro dočasné uložení svých potřeb při příchodu ze školy a určené herny při čekání na rodiče. V obou případech do doby příchodu rodičů (příp. do doby, kterou stanoví revers) a s vědomím vychovatele.

 

Žáci ŠD a ŠK s celodenní péčí se chovají a vystupují tak, jako žáci internátní a stejnou měrou jsou zapojeni i do mimoškolní zájmové činnosti a to až do doby, kdy si pro ně dle pravidelného rozvrhu přicházejí rodiče, případně, kdy dle reversu odchází domů samostatně.

Vychovatelé

 1. Rozpis časové i obsahové činnosti vychovatelů a asistentů pedagoga včetně zastupování určuje vedoucí vychovatel. Zveřejňuje jej v časovém předstihu ve sborovně vychovatelů. Veškeré aktuální změny provozní, ale i informace o žácích vychovatelé získávají v „Knize sdělení“. Vychovatel je při příchodu i při odchodu ze zaměstnání povinen do tohoto sešitu nahlédnou a seznámit se s novými informacemi.
 2. Vychovatel zodpovídá komplexně za výchovnou i vzdělávací činnost v přidělené třídě, nebo v přidělené skupině dětí.
 3. 3. Vychovatelé jsou společně odpovědni za pořádek, čistotu, estetiku a klidné prostředí v určeném poschodí. Jakákoliv organizační, pořádkovou či osobní změnu v daném poschodí předem projednává vedoucí vychovatelka s příslušnou směnou vychovatelů.
 4. Veškeré pedagogické metody vychovatelů jsou naplněny lidskostí, láskou, porozuměním, nekonečnou trpělivostí a hlavně spravedlností.

 

Povinnosti a práva ubytovaného

 

Povinnosti ubytovaného žáka

Internátní žák je povinen:

 1. Přicházet do internátu:
  1. po dnech volna čistě a vkusně upraven, bez výstředností v oblečení a účesu, s potřebnou zásobou čistého prádla a osobních hygienických potřeb s cílem připravit si vhodné podmínky pro své studium a zájmy.
  2. po večeři s cílem věnovat se plánovaným akcím, vlastním zájmům, přípravě na výuku, hygieně a pořádku v osobních věcech.
 2. Dodržovat denní program internátu školy, který začíná budíčkem v 6:30 hodin. Po nutné osobní hygieně odchází s vychovatelkou na snídani a po ní do učeben.
 3. Pro zájmovou činnost užívat jen místností ve svém patře (ložnice, herna, televize, sociální zařízení), místnost v jiném patře smí navštívit jen se svolením příslušných vychovatelů.
 4. Šetrně zacházet s učebními i zájmovými pomůckami, s majetkem školy a internátu, udržovat je v čistotě a pořádku, po použití vrátit na původní místo.
 5. Neplýtvat potravinami, vodou a elektrickou energií.
 6. V době po 19. hodině, podle pořadí určeného vychovatelem se věnovat estetice svého prostředí, hygieně svého těla, čistotě svých věcí a potřeb, pořádku ve skříních a v místnosti, zvláště se zaměřením na tyto úkoly:

v pondělí - ukládání prádla a šatů, pedikulóza

v úterý - výměna prádla

ve středu - čistota ložnice

ve čtvrtek - čistota boxů a skříněk v šatně, příprava šatů a prádla na odjezd domů

v pátek - úklid ve skříni, na ložnici a v šatně

 1. V 19:45 hodin mít složené šaty a prádlo na stolku, připravené na ranní oblékání, být připraven na spaní tak, aby v 21:00 hodin - po večerce, byl na ložnicích klid.
 2. Dbát soustavně o čistotu těla, šatstva, prádla, obuvi a zachovávat čistotu a pořádek ve třídách, na ložnici, na chodbách, na sociálních zařízeních, na cestách mimo budovy školy a internátu.
 3. Odstraňovat ihned zaviněné znečištění či poškození, o spolupráci požádat žáky či vychovatele. Úmyslné poškození nebo zničení zařízení či pomůcek hradí rodiče či zákonní zástupci žáka.
 4. Chovat se k ostatním žákům slušně, kamarádsky, ohleduplně, k mladším spolužákům velkoryse a skromně, ke starším osobám, vychovatelům a zaměstnancům školy a internátu zdvořile a s úctou.
 5. Pokud zjistí, že se v kolektivu projevuje jakýkoli druh šikanování, neprodleně na tuto skutečnost upozorní službu konajícího vychovatele.
 6. Dodržovat zákaz manipulace s topnými tělesy, s elektrickými spotřebiči, rozvaděči či el. zásuvkami.
 7. Respektovat přísný zákaz vstupu na balkon bez předchozího souhlasu vychovatele, neprolézat na balkon okny.
 8. V žádném případě se nedopustí konzumace jakéhokoli alkoholického nápoje. Rovněž tak nebude v žádném případě kouřit či užívat jakékoli návykové látky.
 9. Je povinností každého žáka, který zjistí, že někdo porušuje zákaz konzumace alkoholu, kouření či užívání drog, aby tuto skutečnost ihned oznámil službu konajícímu vychovateli.
 10. Odcházet z internátu na vycházku jen v doprovodu vychovatele za podmínky neporušení školního, internátního řádu.
 11. V případě návštěv odcházet jen se souhlasem vychovatele a za předpokladu řádného doložení písemného převzetí odpovědnosti (revers).
 12. Podřídit se rozhodnutí většiny a odpovědně plnit úkoly, které jsou touto většinou určeny.
 13. Onemocní-li na internátě, požádat ihned zdravotní sestru o lékařskou pomoc a spolužáka o omluvu ve škole, onemocní-li doma infekční chorobou, vrátit se do školy až po svolení lékaře.
 14. Pokud uzavírá svou osobní skříň na pokoji, je žák povinen:
  1. na požádání kteréhokoli pedagogického pracovníka školy ji otevřít k případné kontrole.
  2. v případě ztráty klíče je povinen zajistit na vlastní náklady zhotovení klíče nového, v případě poškození zámku, rovněž na vlastní náklady zajistit jeho opravu nebo výměnu za nový.
 15. Pokud žák vlastní mobilní telefon, je jeho povinností přístroj vypnout nejpozději v 21:00 hodin. Žáci mají zakázáno používat mobilní telefony (nebo jiná nahrávací zařízení) k pořizování zvukových a obrazových záznamů v prostorách školy a internátu bez souhlasu nahrávaných osob. V době zájmového kroužku mají zakázáno používat mobilní telefon, pokud vychovatel nestanoví jinak.
 16. Internátní žáci a žáci ŠD a ŠK jsou povinni seznámit a dodržovat tento internátní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti a požární ochrany.

Práva ubytovaného žáka

 1. Užívat jemu přidělené zařízení a nábytek v ložnici ve vlastním zájmu šetrně, bez závad a hygienicky.
 2. Přinést si z domova potřebné oblečení, vhodnou literaturu, oblíbené hračky, audiovizuální techniku/ pouze bez síťového napájení/, hygienické potřeby.
 3. Uschovat si cenné věci a kapesné u vychovatele. Za případnou ztrátu neuložených cenností vedení internátu neručí. Běžné ztráty a případné úrazy nutno hlásit okamžitě!
 4. Uschovat si potraviny podléhající zkáze v ledničce ve sborovně vychovatelů, případně na pokoji noční služby ve svém patře.
 5. Na osobní klid a vlastní zájmovou činnost po večeři do 19,30 hodin, pokud není plánována společná akce, s vědomím, že na tento klid má nárok každý člen internátu.
 6. Požádat vychovatele o radu a pomoc při různých záležitostech užitím slov prosím a děkuji.
 7. Účastnit se organizace, řízení a hodnocení života na internátě prostřednictvím připomínek a návrhů, které vhodí žáci do příslušné schránky na internátě.
 8. Být přítomen 1 x za měsíc na projednávání připomínek a návrhů.
 9. Návštěvy rodičů a známých, které se uskutečňují v návštěvní místnosti internátu.
 10. Vypůjčit si na určitou dobu od vychovatele cenné a vzácné hry, které vrátí v původním stavu - v pořádku a čistotě.
 11. Získávat uznání i připomínky ke své činnosti, pochvaly a tresty.
 12. Své osobní věci uzamykat do přidělené skříně na pokoji, kde je ubytován.

Povinnosti a práva žáků ŠD a ŠK využívajících služeb internátu

Žák ŠD a ŠK využívající služeb internátu je povinen:

 1. Přicházet do internátu denně čistě a vkusně upraven, bez výstředností v oblečení a účesu, s cílem připravit si vhodné podmínky pro své studium a zájmy.
 2. Dodržovat včasnou dobu denního příchodu.
 3. Pro zájmovou činnost užívat jen místností, v nichž pracuje jeho skupina.
 4. Šetrně zacházet s učebními i zájmovými pomůckami, s majetkem školy a internátu, udržovat je v čistotě a pořádku, po použití vrátit na původní místo.
 5. Neplýtvat potravinami, vodou a elektrickou energií.
 6. Dbát soustavně o čistotu těla, šatstva, prádla, obuvi a zachovávat čistotu a pořádek ve třídách, na hernách, na chodbách, na sociálních zařízeních, na cestách mimo budovy školy a internátu.
 7. Odstraňovat ihned zaviněné znečištění či poškození, o spolupráci požádat žáky či vychovatele. Úmyslné poškození nebo zničení zařízení či pomůcek hradí rodiče či zákonní zástupci žáka.
 8. Chovat se k ostatním žákům slušně, kamarádsky, ohleduplně, k mladším spolužákům velkoryse a skromně, ke starším osobám, vychovatelům a zaměstnancům školy a internátu zdvořile a s úctou.
 9. Pokud zjistí, že se v kolektivu projevuje jakýkoli druh šikanování, neprodleně na tuto skutečnost upozorní službu konajícího vychovatele.
 10. Dodržovat zákaz manipulace s topnými tělesy, s elektrickými spotřebiči, rozvaděči či el.zásuvkami.
 11. Respektovat přísný zákaz vstupu na balkon bez předchozího souhlasu vychovatele, neprolézat na balkon okny.
 12. V žádném případě se nedopustí konzumace jakéhokoli alkoholického nápoje. Rovněž tak nebude v žádném případě kouřit či užívat jakékoli návykové látky.
 13. Je povinností každého žáka, který zjistí, že někdo porušuje zákaz konzumace alkoholu, kouření či užívání drog, aby tuto skutečnost ihned oznámil službu konajícímu vychovateli.
 14. Odcházet z internátu na vycházku jen v doprovodu vychovatele za podmínky neporušení školního, internátního řádu.
 15. V případě návštěv odcházet jen se souhlasem vychovatele a za předpokladu řádného doložení písemného převzetí odpovědnosti (revers).
 16. Podřídit se rozhodnutí většiny a odpovědně plnit úkoly, které jsou touto většinou určeny.
 17. Onemocní-li na internátě, požádat ihned zdravotní sestru o lékařskou pomoc a spolužáka o omluvu ve škole, onemocní-li doma infekční chorobou, vrátit se do školy až po svolení lékaře.

Žák ŠD a ŠK využívající služeb internátu má právo:

 1. Užívat jemu přidělené zařízení a nábytek v herně ve vlastním zájmu šetrně, bez závad a hygienicky.
 2. Přinést si z domova potřebné oblečení, vhodnou literaturu, oblíbené hračky, audiovizuální techniku/ pouze bez síťového napájení/, hygienické potřeby.
 3. Uschovat si cenné věci a kapesné u vychovatele. Za případnou ztrátu neuložených cenností vedení internátu neručí. Běžné ztráty a případné úrazy nutno hlásit okamžitě!
 4. Uschovat si potraviny podléhající zkáze v ledničce ve sborovně vychovatelů.
 5. Požádat vychovatele o radu a pomoc při různých záležitostech užitím slov prosím a děkuji.
 6. Účastnit se organizace, řízení a hodnocení života na internátě prostřednictvím připomínek a návrhů, které vhodí žáci do příslušné schránky na internátě.
 7. Být přítomen 1 x za měsíc na projednávání připomínek a návrhů.
 8. Vypůjčit si na určitou dobu od vychovatele cenné a vzácné hry, které vrátí v původním stavu - v pořádku a čistotě.
 9. Získávat uznání i připomínky ke své činnosti, pochvaly a tresty.

Pochvaly a tresty

 1. Za svědomité, příkladné a mimořádné plnění povinností, vyplývajících z tohoto vnitřního řádu, může ředitel, vedoucí vychovatel, vychovatel i samospráva udělit žáku internátu pochvalu různého druhu:
  1. ústní uznání či pochvalu za určitou činnost osobně
  2. ústní uznání či pochvalu za určitou činnost před celým internátem
  3. písemné uznání či diplom za příkladnou činnost, za mimořádný výkon před skupinou, před třídou, před školou, před internátem, na nástěnce
  4. věcnou odměnu
  5. účast na vybraném koncertě či divadle
  6. vycházka nebo zájezd ve volném dni (s vychovatelem)
  7. zápis pochvaly na vysvědčení (do osobního spisu)
  8. pochvala - oznámení rodičům
 2. Za soustavné, nebo velmi vážné porušování svých povinností vyplývajících z tohoto vnitřního řádu, může ředitel, vedoucí vychovatel a pedagogický pracovník udělit žáku tresty různého druhu:
  1. ústní napomenutí osobně
  2. ústní napomenutí před celým internátem (před členy poschodí)
  3. dočasný zákaz různých výhod (v zájmové činnosti, ve společných akcích, osobní přání, půjčování pomůcek...)
  4. písemné oznámení rodičům o přestupcích žáka - současně na nástěnce internátu
  5. dočasná izolace v rámci internátu
  6. dočasné i úplné vyloučení z internátu

Stravování ubytovaných žáků

Stravování ubytovaných žáků zajišťuje v plném rozsahu školní jídelna. Dozor při stolování zajišťují vychovatelé, eventuálně asistenti pedagoga. Strávníci jsou povinni respektovat                      a dodržovat Vnitřní řád školní jídelny. Strava je dětem v souladu s příslušnou normou podávána 5x denně: snídaně, desátka, oběd, svačina a večeře. Pro strávníky starších 15 let je nad to podávána ještě druhá večeře.

Stravování žáků ŠD a ŠK využívajících služeb internátu:

Stravování žáků ŠD a ŠK využívajících služeb internátu zajišťuje školní jídelna. Dozor při stolování zajišťují vychovatelé a asistenti pedagoga, případně jiní pracovníci určení ředitelkou školy.

Na základě dohody/přihlášky ke stravování podepsané rodiči či zákonnými zástupci žáka může být strávníkům vydáváno jedno hlavní jídlo denně a podle § 2, odst. 3 a 4 a § 4, vyhlášky o školním stravování č.107/2005 Sb., rovněž hlavní a doplňková jídla připravovaná v rámci školního stravování pro nezletilé žáky ubytované ve školském ubytovacím zařízení a to v době, kdy se budou zúčastňovat akcí školy a internátu.

Režim dne

6:30 hod.                    budíček a hygiena pro předsunuté hodiny

6:45 hod.                    budíček, hygiena, pořádek na ložnicích

7:30 hod.                    snídaně, léky

7:45 hod.                    nástup žáků do tříd, příprava na vyučování

8:00 hod.                    vyučování

9:40 hod.                    přesnídávka

11:40 hod.                  oběd pro žáky I. stupně

12:35 hod.                  oběd pro žáky I. a II. stupně

13:30 hod.                  oběd pro žáky II. stupně

11:40 – 15:30 hod.     oddechová činnost, příprava na vyučování, hry na hudební nástroje

15:15 hod.                  svačina pro I. stupeň mimo středu balíčky u oběda

15:45 hod.                  svačina pro II. stupeň mimo středu balíčky u obědem 15,30 -

17.30 hod.                  vycházky

17:30 hod.                  večeře

18:00 hod.                  večerní zaměstnání podle režimu týdne

19.30 hod.                  ukončení návštěv dětí ubytovaných na jiných poschodích

19:30 – 20:00 hod.     I. stupeň: hygiena, léky, organizované osobní volno

20:00 hod.                  večerka pro žáky I. a II. třídy

20:30 hod.                  večerka pro žáky III. - V. třídy

20:00 – 21:00 hod.     II. stupeň: hygiena, léky, organizované osobní volno

21:00 hod.                  večerka pro žáky II. stupně

 

V případě nutnosti nepřetržitého podávání léků v souvislosti se zdravotními obtížemi dítěte (žáka) dlouhodobého charakteru (alergie, epilepsie, diabetes…) lze lék dítěti (žákovi) podat v době pobytu ve škole pouze na základě ředitelem schválené žádosti o podávání léků. Zákonný zástupce doloží k žádosti vyjádření lékaře, který léky předepisuje. Z vyjádření musí být patrné, že podávání předepsaného léku je činností, ke které není třeba odborné kvalifikace a ke které nejsou způsobilé jen osoby se speciálním odborným vzděláním či odbornou praxí, popřípadě osoby splňující další požadavky stanovené právními předpisy
k poskytování zdravotní péče.

Lék musí být předán zákonným zástupcem pověřenému pedagogickému pracovníkovi v originálním obalu s přiloženým příbalovým letáčkem a vyznačeným dávkováním, pověřený pracovník musí být rovněž obeznámen s nežádoucími účinky léku a postupem, jak se zachovat v takovém případě.

 

 Internátní řád ZŠ nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.

 

Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy

Mgr. Lukáš Kabátek, vedoucí vychovatel

 

V Brně dne 31. 8. 2018