VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 1. Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání

 • 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér, denní forma vzdělávání,
 • 66-51-E/01 Prodavačské práce, denní forma vzdělávání,
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby, denní forma vzdělávání.

2. Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole

2.1 Podmínka splnění povinné školní docházky nebo úspěšného ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

2.2 Podmínka doporučení školského poradenského zařízení

Dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke vzdělávání ve střední škole, která je zřízena pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, lze přijmout pouze toho uchazeče, který doloží doporučení školského poradenského zařízení, kterým se uchazeči doporučuje vzdělávání ve škole pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

2.3   Podmínka zdravotní způsobilosti

Ke vzdělávání v oboru vzdělání

 • 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér, denní forma vzdělávání,
 • 66-51-E/01 Prodavačské práce, denní forma vzdělávání,
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby, denní forma vzdělávání.

lze přijmout pouze toho uchazeče, který prokáže splnění podmínek zdravotní způsobilosti, a to v souladu s § 60a odst. 3 školského zákona a nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče je součástí přihlášky ke vzdělávání a hradí jej zákonný zástupce uchazeče, resp. zletilý uchazeč.

 

3. Zveřejnění stanovených jednotných kritérií přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona ředitel školy zveřejňuje stanovená jednotná kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění.

3. 1.       Stanovená jednotná kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění

V souladu s ustanovením § 60d odst. 1 písm. a) a písm. c) školského zákona ředitelka hodnotí uchazeče podle:

 1. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 2. výsledků vykonané školní přijímací zkoušky.

3.1.1 Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (nejvýše 21 bodů)

Hodnocení uchazečů vychází z dosaženého průměru ze všech povinných předmětů (včetně povinně volitelných) za první pololetí z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky. Průměr je stanoven na dvě desetinná místa s použitím pravidel matematického zaokrouhlení.

Průměr známek

Počet bodů

Průměr zámek

Počet bodů

1,00 – 1,09

21

2,10 – 2,19

10

1,10 – 1,19

20

2,20 – 2,29

9

1,20 – 1,29

19

2,30 – 2,39

8

1,30 – 1,39

18

2,40 – 2,49

7

1,40 – 1,49

17

2,50 – 2,59

6

1,50 – 1,59

16

2,60 – 2,69

5

1,60 – 1,69

15

2,70 – 2,79

4

1,70 – 1,79

14

2,80 – 2,89

3

1,80 – 1,89

13

2,90 – 2,99

2

1,90 – 1,99

12

3,00 – 3,09

1

2,00 – 2,09

11

3,10 – 5,00

0

 

 

3.1.2      Školní přijímací zkouška (nejvýše 20 bodů)

Na základě vykonání školní přijímací zkoušky formou pohovoru z českého jazyka a matematiky, která obsahem a rozsahem odpovídá Rámcovému vzdělávacími programu pro základní vzdělávání může uchazeč získat nejvýše 20 bodů.

Školní přijímací zkouška se koná

 • v prvním řádném termínu dne 22. dubna 2021 ve Střední škole, základní škole a mateřské škole pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2
 • ve druhém řádném termínu 23. dubna 2021 ve Střední škole, základní škole a mateřské škole pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.

První náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na den 26. dubna 2021. Zkouška se koná ve Střední škole, základní škole a mateřské škole pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.

Druhý náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na den 27. dubna 2021 Zkouška se koná ve Střední škole, základní škole a mateřské škole pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.

Školní přijímací zkoušku v náhradním termínu koná uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu školní přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat.

 

3.2. Výpočtový vzorec

3.2.1 Počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení = A + B

Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)

symbol výpočtového vzorce

jednotlivá kritéria přijímacího řízení

nejvyšší možný počet bodů

podíl na výsledku přijímacího řízení

A

hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

21 bodů

51 %

B

školní přijímací zkouška

20 bodů

49 %

3.2.2      Nejlepší možný výsledek

21 bodů + 20 bodů = 41 bodů

3.3          Podmínky přijetí uchazeče ke vzdělávání

Uchazeči o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér, denní forma vzdělávání, kteří

 • splní povinnou školní docházku, úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky,
 • doloží doporučení školského poradenského zařízení, kterým se uchazeči doporučuje vzdělávání ve škole pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem,
 • prokáží splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro tento obor vzdělání,
 • vykonají školní přijímací zkoušku,
 • získají alespoň 3 bodů ze 41 možných bodů celkem,

jsou přijati ke vzdělávání, jestliže se v celkovém pořadí uchazečů umístí na místě odpovídajícím počtu přijímaných uchazečů (tj. počtu 23 uchazečů). Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

Uchazeči o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání 66-51-E/01 Prodavačské práce, denní forma vzdělávání, kteří

 • splní povinnou školní docházku, úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky,
 • doloží doporučení školského poradenského zařízení, kterým se uchazeči doporučuje vzdělávání ve škole pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem,
 • prokáží splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro tento obor vzdělání,
 • vykonají školní přijímací zkoušku,
 • získají alespoň 3 bodů ze 41 možných bodů celkem,

jsou přijati ke vzdělávání, jestliže se v celkovém pořadí uchazečů umístí na místě odpovídajícím počtu přijímaných uchazečů (tj. počtu 10 uchazečů). Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

Uchazeči o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-E/01 Pečovatelské služby, denní forma vzdělávání, kteří

 • splní povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky,
 • doloží doporučení školského poradenského zařízení, kterým se uchazeči doporučuje vzdělávání ve škole pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem,
 • vykonají školní přijímací zkoušku,
 • získají alespoň 3 bodů ze 41 možných bodů celkem,

jsou přijati ke vzdělávání, jestliže se v celkovém pořadí uchazečů umístí na místě odpovídajícím počtu přijímaných uchazečů (tj. počtu 23 uchazečů). Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

 

3.4 Postup v případě rovnosti bodů

V případě rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje vyšší počet bodů získaný na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (hodnota odpovídající symbolu A ve výpočtovém vzorci).

V případě další rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaný za školní přijímací zkoušku (hodnota odpovídající symbolu B ve výpočtovém vzorci).

3.5. Uzpůsobení podmínek pro konání školní přijímací zkoušky

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání školní přijímací zkoušky.

Uvedené doporučení je součástí přihlášky ke vzdělávání.

3.6. Prominutí školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a ověření znalosti českého jazyka rozhovorem

 1. Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona školní přijímací zkouška odpovídající části z českého jazyka a literatury. Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení z posledního ročníku předchozího vzdělávání dodaného spolu s přihláškou.
 2. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem s vyhotovením protokolu o provedeném rozhovoru. Uchazeč prokáže znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání, pokud komunikuje srozumitelně v českém jazyce (porozumí otázce, umí na ni adekvátně odpovědět, jeho slovní zásoba je dostatečná) minimálně po dobu 5 minut, nejvýše po dobu 10 minut.

 

4. Zveřejnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. b) školského zákona ředitel školy zveřejňuje

předpokládaný počet přijímaných uchazečů  
do oboru vzdělání 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér, denní forma vzdělávání 23 žáků
předpokládaný počet přijímaných uchazečů  
do oboru vzdělání 66-51-E/01 Prodavačské práce, denní forma vzdělávání 10 žáků
předpokládaný počet přijímaných uchazečů  
do oboru vzdělání 75-41-E/01 Pečovatelské služby, denní forma vzdělávání 23 žáků

 

5. Podání přihlášky

Zákonný zástupce žáka nebo zletilý uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu ředitelce střední školy do 1. března 2021.

 

6. Pozvánka ke školní přijímací zkoušce

Pozvánka ke školní přijímací zkoušce bude zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslána nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

 

7. Oznámení rozhodnutí

Ředitelka školy oznámí (doručí) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to na veřejně přístupném místě ve škole a též na webové stránce školy (www.kamenomlynska.cz), a to na dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno datovou schránkou, anebo do vlastních rukou zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů.

 

8. Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem může zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč vyzvednout proti podpisu písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, a to v pracovních dnech vždy v době od 8:00 hodin do 11:00 hodin a od 12:30 hodin do 14:00 hodin na sekretariátu školy.

 

9. Odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku do střední školy, do které byl přijat ke vzdělávání, a to do 10 pracovních dnů, ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

 

Brno 20. 1. 2021

Ing. Soňa Šestáková

ředitelka