VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

1. Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání,
 • 75-41-M/01 Sociální činnost, denní forma vzdělávání,
 • 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, denní forma vzdělávání.

2. Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole

2.1 Podmínka splnění povinné školní docházky nebo úspěšného ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

2.2 Podmínka doporučení školského poradenského zařízení

Dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke vzdělávání ve střední škole, která je zřízena pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, lze přijmout pouze toho uchazeče, který doloží doporučení školského poradenského zařízení, kterým se uchazeči doporučuje vzdělávání ve škole pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

2.3   Podmínka zdravotní způsobilosti

Ke vzdělávání v oboru vzdělání

 • 75-41-M/01 Sociální činnost, denní forma vzdělávání,
 • 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, denní forma vzdělávání

lze přijmout pouze toho uchazeče, který prokáže splnění podmínek zdravotní způsobilosti, a to v souladu s § 60a odst. 3 školského zákona a nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče je součástí přihlášky ke vzdělávání a hradí jej zákonný zástupce uchazeče, resp. zletilý uchazeč.

Uchazeč o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, neprokazuje splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

 

3. Zveřejnění stanovených jednotných kritérií přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona ředitel školy zveřejňuje stanovená jednotná kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění.

3. 1.       Stanovená jednotná kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění

V souladu s ustanovením § 60d odst. 1 písm. a) a písm. c) školského zákona ředitelka hodnotí uchazeče podle:

 1. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 2. výsledků vykonané školní přijímací zkoušky.

3.1.1 Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (nejvýše 66 bodů)

Hodnocení uchazečů vychází z dosaženého průměru ze všech povinných předmětů (včetně povinně volitelných) za první pololetí z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky. Průměr je stanoven na dvě desetinná místa s použitím pravidel matematického zaokrouhlení.

Průměr známek

Počet bodů

 

Průměr zámek

Počet bodů

1,00 – 1,09

66

1,90 – 1,99

30

1,10 – 1,19

62

2,00 – 2,09

26

1,20 – 1,29

58

2,10 – 2,19

22

1,30 – 1,39

54

2,20 – 2,29

18

1,40 – 1,49

50

2,30 – 2,39

14

1,50 – 1,59

46

2,40 – 2,49

10

1,60 – 1,69

42

2,50 – 2,59

6

1,70 – 1,79

38

2,60 – 3,00

3

1,80 – 1,89

34

3,01 - 5,00

0

 

 

3.1.2      Školní přijímací zkouška (nejvýše 50 bodů)

Na základě vykonání školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, matematiky, angličtiny, občanské nauky a biologie, která obsahem a rozsahem odpovídá Rámcovému vzdělávacími programu pro základní vzdělávání, konané formou testu s výběrem odpovědí může uchazeč získat nejvýše 50 bodů.

Školní přijímací zkouška se koná

 • v prvním řádném termínu dne 14. dubna 2021 ve Střední škole, základní škole a mateřské škole pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2
 • ve druhém řádném termínu 15. dubna 2021 ve Střední škole, základní škole a mateřské škole pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.

První náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na den 19. dubna 2021. Zkouška se koná ve Střední škole, základní škole a mateřské škole pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Druhý náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na den 20. dubna 2021 Zkouška se koná ve Střední škole, základní škole a mateřské škole pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Školní přijímací zkoušku v náhradním termínu koná uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu školní přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat.

 

3.1.3 Vyhrazení práva rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky

V souladu s opatřením obecné povahy č. j.: MSMT-43073/2020-3 si ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 vyhrazuje možnost rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky.

Ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 má možnost rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky do 8. 3. 2021.

V případě, kdy rozhodne o nekonání školní přijímací zkoušky, zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. 3. 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději do 19. března 2021, ji sdělí zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče.

 

3.2. Výpočtový vzorec

3.2.1 Počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení = A + B

Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)

symbol výpočtového vzorce

jednotlivá kritéria přijímacího řízení

nejvyšší možný počet bodů

podíl na výsledku přijímacího řízení

A

hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

66 bodů

57 %

B

školní přijímací zkouška

50 bodů

43 %

3.2.2      Nejlepší možný výsledek

66 bodů + 50 bodů = 116 bodů

3.3          Podmínky přijetí uchazeče ke vzdělávání

Uchazeči o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost, denní forma vzdělávání, kteří

 • splní povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky,
 • doloží doporučení školského poradenského zařízení, kterým se uchazeči doporučuje vzdělávání ve škole pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem,
 • prokáží splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro tento obor vzdělání,
 • vykonají školní přijímací zkoušku,
 • získají alespoň 14 bodů ze 116 možných bodů celkem,

jsou přijati ke vzdělávání, jestliže se v celkovém pořadí uchazečů umístí na místě odpovídajícím počtu přijímaných uchazečů (tj. počtu 22 uchazečů). Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

Uchazeči o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, denní forma vzdělávání, kteří

 • splní povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky,
 • doloží doporučení školského poradenského zařízení, kterým se uchazeči doporučuje vzdělávání ve škole pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem,
 • prokáží splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro tento obor vzdělání,
 • vykonají školní přijímací zkoušku,
 • získají alespoň 14 bodů ze 116 možných bodů celkem,

jsou přijati ke vzdělávání, jestliže se v celkovém pořadí uchazečů umístí na místě odpovídajícím počtu přijímaných uchazečů (tj. počtu 28 uchazečů). Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

Uchazeči o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, kteří

 • splní povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky,
 • doloží doporučení školského poradenského zařízení, kterým se uchazeči doporučuje vzdělávání ve škole pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem,
 • vykonají školní přijímací zkoušku,
 • získají alespoň 14 bodů ze 116 možných bodů celkem,

jsou přijati ke vzdělávání, jestliže se v celkovém pořadí uchazečů umístí na místě odpovídajícím počtu přijímaných uchazečů (tj. počtu 26 uchazečů). Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

3.4 Postup v případě rovnosti bodů

V případě rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje vyšší počet bodů získaný na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (hodnota odpovídající symbolu A ve výpočtovém vzorci).

V případě další rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaný za školní přijímací zkoušku (hodnota odpovídající symbolu B ve výpočtovém vzorci).

3.5. Uzpůsobení podmínek pro konání školní přijímací zkoušky

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání školní přijímací zkoušky.

Uvedené doporučení je součástí přihlášky ke vzdělávání.

 

3.6. Prominutí školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a ověření znalosti českého jazyka rozhovorem

 1. Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona školní přijímací zkouška odpovídající části z českého jazyka a literatury. Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení z posledního ročníku předchozího vzdělávání dodaného spolu s přihláškou.
 2. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem s vyhotovením protokolu o provedeném rozhovoru. Uchazeč prokáže znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání, pokud komunikuje srozumitelně v českém jazyce (porozumí otázce, umí na ni adekvátně odpovědět, jeho slovní zásoba je dostatečná) minimálně po dobu 10 minut, nejvýše po dobu 20 minut.

 

4. Zveřejnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. b) školského zákona ředitel školy zveřejňuje

předpokládaný počet přijímaných uchazečů  
do oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání 26 žáků
předpokládaný počet přijímaných uchazečů  
do oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost, denní forma vzdělávání 22 žáků
předpokládaný počet přijímaných uchazečů  
do oboru vzdělání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, denní forma vzdělávání 23 žáků

 

5. Podání přihlášky

Zákonný zástupce žáka nebo zletilý uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu ředitelce střední školy do 1. března 2021.

 

6. Pozvánka ke školní přijímací zkoušce

Pozvánka ke školní přijímací zkoušce bude zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslána nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

 

7. Oznámení rozhodnutí

Ředitelka školy oznámí (doručí) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to na veřejně přístupném místě ve škole a též na webové stránce školy (www.kamenomlynska.cz), a to na dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno datovou schránkou, anebo do vlastních rukou zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů.

 

8. Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem může zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč vyzvednout proti podpisu písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, a to v pracovních dnech vždy v době od 8:00 hodin do 11:00 hodin a od 12:30 hodin do 14:00 hodin na sekretariátu školy.

 

9. Odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku do střední školy, do které byl přijat ke vzdělávání, a to do 10 pracovních dnů, ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

 

Brno 20. 1. 2021

Ing. Soňa Šestáková

ředitelka


ROZHODNUTÍ O NEKONÁNÍ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 1.  

Rozhodnutí o nekonání školní přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

V souladu s čl. IV opatření obecné povahy č. j.: MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021 a ve spojení s výslovným vyhrazením možnosti rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky uvedeným v bodě 3. 1. 3 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 ze dne 20. 1. 2021

ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

rozhodla o nekonání školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do následujících oborů vzdělání a forem vzdělávání.

-  63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání,

-  75-41-M/01 Sociální činnost, denní forma vzdělávání,

-  69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, denní forma vzdělávání.

II.

Změna Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 ze dne 20. 1. 2021

V návaznosti na rozhodnutí o nekonání školní přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 zrušuje ustanovení bodu 3. až 9. Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 ze dne 20. 1. 2021 a nahrazuje je následujícím zněním.

3             Zveřejnění stanovených jednotných kritérií přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona ředitel školy zveřejňuje stanovená jednotná kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění.

3. 1.       Stanovená jednotná kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění

V souladu s ustanovením § 60d odst. 1 písm. a) školského zákona ředitelka hodnotí uchazeče podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

 1. Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (nejvýše 66 bodů)

Hodnocení uchazečů vychází z dosaženého průměru ze všech povinných předmětů (včetně povinně volitelných) za první pololetí z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky. Průměr je stanoven na dvě desetinná místa s použitím pravidel matematického zaokrouhlení.

 

Průměr známek

|Počet bodů

 

Průměr zámek

Počet bodů

1,00 – 1,09

66

1,90 – 1,99

30

1,10 – 1,19

62

2,00 – 2,09

26

1,20 – 1,29

58

2,10 – 2,19

22

1,30 – 1,39

54

2,20 – 2,29

18

1,40 – 1,49

50

2,30 – 2,39

14

1,50 – 1,59

46

2,40 – 2,49

10

1,60 – 1,69

42

2,50 – 2,59

6

1,70 – 1,79

38

2,60 – 3,00

3

1,80 – 1,89

34

3,01 – 5,00

0

 

 

3.2. Výpočtový vzorec

3.2.1 Počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení = A

Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)

symbol výpočtového vzorce

jednotlivá kritéria přijímacího řízení

nejvyšší možný počet bodů

podíl na výsledku přijímacího řízení

A

hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

66 bodů

100 %

3.2.2      Nejlepší možný výsledek

66 bodů

3.3         Podmínky přijetí uchazeče ke vzdělávání

Uchazeči o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost, denní forma vzdělávání, kteří

 • splní povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky,
 • doloží doporučení školského poradenského zařízení, kterým se uchazeči doporučuje vzdělávání ve škole pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem,
 • prokáží splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro tento obor vzdělání,
 • získají alespoň 3 body z 66 možných bodů za vysvědčení z předchozího vzdělání,

jsou přijati ke vzdělávání, jestliže se v celkovém pořadí uchazečů umístí na místě odpovídajícím počtu přijímaných uchazečů (tj. počtu 22 uchazečů). Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

Uchazeči o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, denní forma vzdělávání, kteří

 • splní povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky,
 • doloží doporučení školského poradenského zařízení, kterým se uchazeči doporučuje vzdělávání ve škole pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem,
 • prokáží splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro tento obor vzdělání,
 • získají alespoň 3 body z 66 možných bodů za vysvědčení z předchozího vzdělávání,

jsou přijati ke vzdělávání, jestliže se v celkovém pořadí uchazečů umístí na místě odpovídajícím počtu přijímaných uchazečů (tj. počtu 28 uchazečů). Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

Uchazeči o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, kteří

 • splní povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky,
 • doloží doporučení školského poradenského zařízení, kterým se uchazeči doporučuje vzdělávání ve škole pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem,
 • získají alespoň 3 body z 66 možných bodů za vysvědčení z předchozího vzdělávání,

jsou přijati ke vzdělávání, jestliže se v celkovém pořadí uchazečů umístí na místě odpovídajícím počtu přijímaných uchazečů (tj. počtu 26 uchazečů). Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

3. 4. Postup v případě rovnosti bodů

V případě rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje lepší průměrný prospěch z předmětu český jazyk za první pololetí z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky. Průměr je stanoven na dvě desetinná místa s použitím pravidel matematického zaokrouhlení.

4. Zveřejnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. b) školského zákona ředitel školy zveřejňuje

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů

do oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání                            26 žáků

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů

do oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost, denní forma vzdělávání                                   22 žáků

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů

do oboru vzdělání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, denní forma vzdělávání               28 žáků

5. Podání přihlášky

Zákonný zástupce žáka nebo zletilý uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu ředitelce střední školy do 1. března 2021.

6. Oznámení rozhodnutí

Ředitelka školy oznámí (doručí) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to na veřejně přístupném místě ve škole a též na webové stránce školy (www.kamenomlynska.cz), a to na dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno datovou schránkou, nebo do vlastních rukou zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání bude zveřejněno 28. dubna 2021.

7. Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem může zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč vyzvednout proti podpisu písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, a to v pracovních dnech vždy v době od 8:00 hodin do 11:00 hodin a od 12:30 hodin do 14:00 hodin na sekretariátu školy.

 

8. Odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku do střední školy, do které byl přijat ke vzdělávání, a to do 10 pracovních dnů, ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

III.

Ustanovení bodu 1. až 2. Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 ze dne 20. 1. 2021 zůstávají beze změny.

 

Brno 8. 3. 2021

 

Ing. Soňa Šestáková

ředitelka