MATURITNÍ OBORY – denní forma studia
 
Obchodní akademie 63-41-M/02
 
Sociální činnost 75-41-M/01
 
Termíny přijímacích zkoušek: 9. 7. 2020 – pozvánka bude zaslána poštou.

Přihláška ke vzdělávání - studiu ke stažení (PDF - otevře se v novém okně): Prihlaska_SS_2019_denni.pdf
 

1.  Jednotlivá kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění.
V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 školského zákona, v platném znění, jsou stanovena pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 pro uchazeče o přijetí do prvního ročníku oborů vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 75-41-M/01 Sociální činnost, denní forma vzdělávání, následující kritéria:

  • Průměrný prospěch ze tří posledních pololetí, kde si žák splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání i po splnění povinné školní docházky. (průměrný prospěch zaokrouhlujeme na dvě desetinná místa dle pravidel matematiky). V doložce na vysvědčení musí být uvedeno: Žák získal základní vzdělání. Žák doloží konečné vysvědčení ze ZŠ na počátku studia na SŠ.
  • Zdravotní způsobilost ke vzdělávání dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (zdravotní způsobilost je nutné na přihlášce ke studiu potvrdit od lékaře jen u oboru Masér sportovní a rekondiční).
  • Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (musí obsahovat doporučení k zařazení do školy, třídy nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, zdůvodnění zařazení a podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení).
  • Úspěšné absolvování jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.


2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do uvedených oborů vzdělávání.
V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 školského zákona, v platném znění, jsou stanoveny pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 pro uchazeče o přijetí do prvního ročníku oborů vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 75-41-M/01 Sociální činnost, denní forma vzdělávání, tyto počty předpokládaných přijímaných uchazečů:

Obchodní akademie (63-41-M/02) - předpokládaný počet přijímaných: 16

Sociální činnost (75-41-M/01) - předpokládaný počet přijímaných: 20


3.   Způsob hodnocení
Průměrný prospěch ze tří posledních pololetí, kde si žák splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání i po splnění povinné školní docházky. (průměrný prospěch zaokrouhlujeme na dvě desetinná místa dle pravidel matematiky). V doložce na vysvědčení musí být uvedeno: Žák získal základní vzdělání.

Průměr Body Průměr Body
1,00 66 1390 30
1,10 62 2,00 26
1,20 58 2,10 22
1,30 54 2,20 18
1,40 50 2,30 14
1,50 46 2,40 10
1,60 42 2,50 6
1,70 38 2,60 > 0
1,80 34    

 

Úspěšné absolvování školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, matematiky, angličtiny, společenských věd, biologie.

Maximální bodový zisk z testu je 50 bodů

Celý text ke stažení ve formátu PDF (otevře se v novém okně): kriteria-k-prijeti-pro-maturitni-obory-2.-kolo.pdf


UČEBNÍ OBORY – denní forma studia
 
Pečovatelské služby 75-41-E/01
 
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01
 
Prodavačské práce 66-51-E/01
 
Termíny přijímacích zkoušek: 9. 7. 2020 – pozvánka bude zaslána poštou.

Přihláška ke vzdělávání - studiu ke stažení (PDF - otevře se v novém okně): Prihlaska_SS_2019_denni.pdf

1. Jednotlivá kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění.
V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 školského zákona, v platném znění, jsou stanovena pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 pro uchazeče o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělávání 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér,        66-51-E/01 Prodavačské práce, 75-41-E/01 Pečovatelské služby, denní forma vzdělávání, následující kritéria:

  • Průměrný prospěch ze tří posledních pololetí, kde si žák splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání i po splnění povinné školní docházky (průměrný prospěch zaokrouhlujeme na dvě desetinná místa dle pravidel matematiky). V doložce na vysvědčení musí být uvedeno: Žák získal základní vzdělání (platí pro obor 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér). Žák doloží konečné vysvědčení ze ZŠ na počátku studia na SŠ.
  • Zdravotní způsobilost ke vzdělávání dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (zdravotní způsobilost je nutné na přihlášce ke studiu potvrdit od lékaře).    
  • Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (musí obsahovat doporučení k zařazení do školy, třídy nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, zdůvodnění zařazení a podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení). 
  • Úspěšné absolvování školní přijímací zkoušky formou pohovoru (prokázání teoretických a praktických dovedností potřebných pro studium daného oboru).

 

2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do uvedeného oboru vzdělávání.
V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 školského zákona, v platném znění, jsou stanoveny pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 pro uchazeče o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělávání 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér,      66-51-E/01 Prodavačské práce, 75-41-E/01 Pečovatelské služby, denní forma vzdělávání, tyto počty předpokládaných přijímaných uchazečů:

Pečovatelské služby  (75-41-E/01) - předpokládaný počet přijímaných: 11

Rekondiční a sportovní masér (69-53-H/01) - předpokládaný počet přijímaných: 14

Prodavačské práce (66-51-E/01) - předpokládaný počet přijímaných: 9

 

3.  Způsob hodnocení
Průměrný prospěch ze tří posledních pololetí, kde si žák splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání i po splnění povinné školní docházky. (průměrný prospěch zaokrouhlujeme na dvě desetinná místa dle pravidel matematiky). V doložce na vysvědčení musí být uvedeno: Žák získal základní vzdělání (platí pro obor 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér).

Průměr Body Průměr Body
1,00 21 2,10 10
1,10 20 2,20 9
1,20 19 2,30 8
1,30 18 2,40 7
1,40 17 2,50 6
1,50 16 2,60 5
1,60 15 2,70 4
1,70 14 2,90 3
1,80 13 2,90 2
1,90 12 3,00 1
2,00 11 3,10 > 0

 

Úspěšné absolvování přijímacího pohovoru (prokázání teoretických a praktických dovedností potřebných pro studium daného oboru).

Úkoly Získané body pro uchazeče do přijímacího řízení
Zcela splněné úkoly 20
Zčásti splněné úkoly 10
nedostačující 0

Celý text ke stažení ve formátu PDF (otevře se v novém okně): kriteria-k-prijeti-na-ucebni-obory-2.-kolo.pdf


Platí pro pro všechny obory (maturitní i učební):

Zdravotní způsobilost ke vzdělávání dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (zdravotní způsobilost je nutné na přihlášce ke studiu potvrdit od lékaře).

Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (musí obsahovat doporučení k zařazení do školy, třídy nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, zdůvodnění zařazení a podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení). 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

V případě rovnosti bodů rozhoduje:

Vyšší počet bodů dosažený ze tří posledních pololetí, kde si žák splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo kde uchazeč získal nebo získá základní vzdělání i po splnění povinné školní docházky.

Všem uchazečům o studium na naší škole přejeme hodně štěstí a těšíme se na Vás!!!

Dne 16. 6. 2020