VYHLÁŠENÍ TŘETÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

1.    Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení
V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání

-    63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání


2.    Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole
2.1    Podmínka splnění povinné školní docházky nebo úspěšného ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky
Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.
 

2.2    Podmínka doporučení školského poradenského zařízení
Dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke vzdělávání ve střední škole, která je zřízena pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, lze přijmout pouze toho uchazeče, který doloží doporučení školského poradenského zařízení, kterým se uchazeči doporučuje vzdělávání ve škole pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

3. Zveřejnění stanovených jednotných kritérií přijímacího řízení
V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona ředitel školy zveřejňuje stanovená jednotná kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění.

3. 1.    Stanovená jednotná kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění
V souladu s ustanovením § 60d odst. 1 písm. a) a písm. c) školského zákona ředitelka hodnotí uchazeče podle:
a)    hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
b)    výsledků vykonané školní přijímací zkoušky.


3.1.1    Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (nejvýše 66 bodů)
Hodnocení uchazečů vychází z dosaženého průměru ze všech povinných předmětů (včetně povinně volitelných) za první pololetí z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky. Průměr je stanoven na dvě desetinná místa s použitím pravidel matematického zaokrouhlení.

 

Průměr známek

Počet bodů

 

Průměr zámek

Počet bodů

1,00 – 1,09

66

1,90 – 1,99

30

1,10 – 1,19

62

2,00 – 2,09

26

1,20 – 1,29

58

2,10 – 2,19

22

1,30 – 1,39

54

2,20 – 2,29

18

1,40 – 1,49

50

2,30 – 2,39

14

1,50 – 1,59

46

2,40 – 2,49

10

1,60 – 1,69

42

2,50 – 2,59

6

1,70 – 1,79

38

2,60 – 5,00

0

1,80 – 1,89

34

 

 

         
3.1.2    Školní přijímací zkouška (nejvýše 50 bodů)
Na základě vykonání školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, matematiky, angličtiny, občanské nauky a biologie, která obsahem a rozsahem odpovídá Rámcovému vzdělávacími programu pro základní vzdělávání, konané formou testu s výběrem odpovědí může uchazeč získat nejvýše 50 bodů.
Školní přijímací zkouška se koná
-    dne 14. července 2021 ve Střední škole, základní škole a mateřské škole pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

3.2. Výpočtový vzorec
3.2.1 Počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení = A + B
Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)

symbol výpočtového vzorce

jednotlivá kritéria přijímacího řízení

nejvyšší možný počet bodů

podíl na výsledku přijímacího řízení

A

hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

66 bodů

57 %

B

školní přijímací zkouška

50 bodů

43 %

 


3.3    Podmínky přijetí uchazeče ke vzdělávání
Uchazeči o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, kteří
-    splní povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky,
-    doloží doporučení školského poradenského zařízení, kterým se uchazeči doporučuje vzdělávání ve škole pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem,
-    vykonají školní přijímací zkoušku,
-    získají alespoň 14 bodů ze 116 možných bodů celkem,
jsou přijati ke vzdělávání, jestliže se v celkovém pořadí uchazečů umístí na místě odpovídajícím počtu přijímaných uchazečů (tj. počtu 9 uchazečů). Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

3.4 Postup v případě rovnosti bodů
V případě rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje vyšší počet bodů získaný na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (hodnota odpovídající symbolu A ve výpočtovém vzorci).
V případě další rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaný za školní přijímací zkoušku (hodnota odpovídající symbolu B ve výpočtovém vzorci).


3.5. Uzpůsobení podmínek pro konání školní přijímací zkoušky
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání školní přijímací zkoušky.
Uvedené doporučení je součástí přihlášky ke vzdělávání.


3.6. Prominutí školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a ověření znalosti českého jazyka rozhovorem
a)    Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona školní přijímací zkouška odpovídající části z českého jazyka a literatury. Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení z posledního ročníku předchozího vzdělávání dodaného spolu s přihláškou.
b)    Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem s vyhotovením protokolu o provedeném rozhovoru. Uchazeč prokáže znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání, pokud komunikuje srozumitelně v českém jazyce (porozumí otázce, umí na ni adekvátně odpovědět, jeho slovní zásoba je dostatečná) minimálně po dobu 10 minut, nejvýše po dobu 20 minut.


4. Zveřejnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání
V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. b) školského zákona ředitel školy zveřejňuje
-    předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání        9 žáků


5. Podání přihlášky
Zákonný zástupce žáka nebo zletilý uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu ředitelce střední školy do 30. června 2021.


6. Pozvánka ke školní přijímací zkoušce
Pozvánka ke školní přijímací zkoušce bude zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslána nejpozději 7 pracovních dní před termínem konání této zkoušky.


7. Oznámení rozhodnutí
Ředitelka školy oznámí (doručí) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to na veřejně přístupném místě ve škole a též na webové stránce školy (www.kamenomlynska.cz), a to na dobu 15 dnů.
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno datovou schránkou, anebo do vlastních rukou zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů.


8. Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
Ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem může zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč vyzvednout proti podpisu písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, a to v pracovních dnech vždy v době od 8:00 hodin do 11:00 hodin a od 12:30 hodin do 14:00 hodin na sekretariátu školy.


9. Odevzdání zápisového lístku
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku do střední školy, do které byl přijat ke vzdělávání, a to do 10 pracovních dnů, ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Celý text ke stažení ve formátu PDF: Vyhlaseni-3-kola-vcetne-kriteria-maturitni-obory.pdf


Brno 21.6.2021

Ing. Soňa Šestáková
ředitelka